12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 221. 1879, 23. januar. Maren Jensen, Døbt i Kirken 30. marts 1879. Gaardmand Kristen Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Jørgensen, 28 ½ Aar,Brænderup. Faddere: Pigen Kristiane Pedersen bar Barnet, Gaardmand Lars Kaspersens Kone gik for. Gaardmand Lars Jensen,Gaardmand Niels Kaspersen <strong>og</strong> Husmand Peder Jensen – alle af Brænderup.2. 1879, 24. februar. Louise Jørgensen, Døbt i Kirken 11. maj 1879. Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Hustru Kirstine Marie Rasmussen, 38½Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Lars Jensens Kone i Brænderup bar Barnet, Husmand Hans Jørgensens Kone gik for. HusmandPeder Jensen, Gaardmand Niels Caspersen <strong>og</strong> Gaardmand Niels Jørgensen af Brænderup.3. 1879, 26. februar. Maren Andreasen, Døbt i Kirken 19. marts 1879. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 41Aar, Brændeskov. Faddere: Smed Jens Rasmussens Kone f Brændeskov bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone af Lakkendrupgik for. Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Smed Jens Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Hansen af Brændeskov.4. 1879, 13. marts. Karen Frederiksen, Døbt i Kirken 2. juni 1879. Tømmermand <strong>og</strong> Husmand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hustru AneHansen, 45 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensens Kone ibid., gik for.Gaardmand Rasmus Jacobsen <strong>og</strong> Ungkarl Lars Frederiksen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Lakkendrup.5. 1879, 18. marts. Mette Marie Cecilie Hansen, Døbt i Kirken 10. april 1879. Indsidder Jens Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 29 Aar,Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Barnets Moder bar Barnet, Indsidder Madsens Kone af Familiehuset ved Mullerup gik for.Bødker Rasmus Hansen af Sandager, Ungkarl Lars Larsen af Stenstrup, Indsidder Niels Madsen af Familiehuset ved Mullerup.6. 1879, 25. marts. Ane Margrethe Jacobsen, Døbt i Kirken 18. maj 1879. Gaardmand Rasmus Jacobsen <strong>og</strong> Hustru Sidsel Nielsen, 40 Aari <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gaardmand Anders Jensens Kone af Vormark bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Gaardmændene Niels Madsen, Peder Larsen, Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.7. 1879, 7. april. Karen Kirstine Pedersen, Hjemmedøbt 7. april 1879. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 38 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Barnet døde dagen efter Fødselen, inden Daabens publikation i Kirken kunde finde sted.- 1879, 28. marts. Hansine Frederikke Christensen, Hjemmedøbt 17. april, Daaben publiceret i Kværndrup Kirke, 20. april 1879. Ugift,Severine Christensen, til huse paa Trunderup Mark, for Husmand Rasmus Rasmussen, 29 Aar. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel her i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Anmeldelsen for Fødselen er sendt fra Kværndrup S<strong>og</strong>neraad i Skrivelse af6. maj 1879. …8. 1879, 23. maj. Ane Kirstine Charlotte Jensen, Døbt i Kirken 22. juni 1879. Ugift, Hanne Katrine Frederiksen, 28 Aar, til huse forHusmand Rasmus Rasmussen i <strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jensen i Frørup, født i Svindinge. Faddere: S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>edHans Christensens Datter Ane Hansen bar Barnet, Husmand Peder Hansens Kone gik for, begge af <strong>Gudbjerg</strong>. Indsidder AndersRasmussen <strong>og</strong> Husmand Peder Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Peder Jensen af Svindinge mark. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Forpagter Andersen paa Frederikshøj i Frørup.- 1879, 29. april. Caroline Pedersen, døbt i Brudager Kirke 2. juni 1879. Ugift, Ane Lisbeth Nielsen, 31 Aar, Gudme, Udlagt Barnefader,Ungkarl Jørgen Pedersen af Klingstrup, Skaarup. Anmærkninger: Anmeldt af Pastor Klein. Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel for Husmand Anders Hansen i Lakkendrup.9. 1879, 24. juni. *Marie Nielsen, Døbt i Kirken 3. august 1879. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 30 ½ Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Marie Kirstine Pedersen af Lakkendrup Mark bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone JohanneMargrethe Hansen af Lakkendrup gik for. Gaardmand Niels Henriksen af Ellerup, Skrædder Jacob Christensen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong>Gaardmand Anders Hansen af Lakkendrup. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 1. december1905, er hendes fulde Navn: *Marie Nielsen Tangaa, (O.P.A. № 850/1905).10. 1879, 27. juni. Ane Sørensen. Døbt i Kirken 24. august 1879. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 29 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Jens Hansens Datter, Maren Hansen af Svindinge bar Barnet, Husmand Jens RasmussensHustru Ane Kirstine Christoffersen af Brudager Mark gik for. Gaardmand Jørgen Hansen, Husmændene Jens Rasmussen <strong>og</strong> KnudRasmussen – Lakkendrup Mark.11. 1879, 2. juli. Ane Marie Hansen, Døbt i Kirken 28. september 1879. Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Andersen, 36 Aar,Lakkendrup. Faddere: Husmand Hans Pedersens Hustru Maren Kirstine Hansen af Brændeskov bar Barnet, Husmand JensRasmussens Hustru Ane Kirstine Christoffersen paa Brudager Mark gik for. Gaardmændene Christen Jensen <strong>og</strong> Jens Pedersen, samtUngkarl Herman Rasmussen af Lakkendrup.12. 1879, 20. juli. Agnes Mathilde Jensen, Døbt i Kirken 17. august 1879. Hjulmand Rasmus Jensen <strong>og</strong> Hustru Pouline? Christensen, 26Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sophie Frandsen af Vejstrup bar Barnet, Pigen Thrine Graae af Øster Aaby gik for. Indsidder <strong>og</strong>træskomand Jens Rasmussen af Høje Dong, Ungkarl Christen Jensen af Ellerup <strong>og</strong> Møllersvend Hans Christensen af Galdbjerg.13. 1879, 5. august. Laura Jensine Jensen, Hjemmedøbt 6, august, Døbt i Kirken 19. oktober 1879. Skovf<strong>og</strong>ed Niels Jensen <strong>og</strong> HustruMaren Larsen, 31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Moderen bar Barnet, Gæstgiver Larsens Hustru Ane Margrethe Larsen, fødtNielsen, Kværndrup Gæstgiveri, Hans Larsen, Kværndrup, Ungkarl Peder Larsen, ibid., Barnets Fader.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!