12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 133. 1884, 15. marts. Kristen Rasmussen, Døbt i Kirken 10. april 1884, Skærtorsdag. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane SophiaJensen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Hans Rasmussens Hustru, Ollerup, Gaardmand Peder Larsens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Gaardmand Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmændene Mads Madsen <strong>og</strong> Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.4. 1884, 21. marts. Rasmus Rasmussen, Døbt i Kirken 4. maj 1884. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 31 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Niels Vilhelmsens Hustru paa Lakkendrup Mark, Husmand KnudRasmussen <strong>og</strong> Peder Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand Niels Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.5. 1884, 2. april. Laurits Andreas Hansen, Døbt i Kirken 27. april 1884. Ugift, Gjertrud Larsen, 19 Aar, til huse for sin Moder, HjulmandLars Sørensens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen af Gudme. Faddere: Pigen Sophie Larsen af Svindinge,Hjulmand Hans Larsens Hustru af Ellerup. Hjulmand Hans Larsen af Ellerup, Skomager Hans Jensen af Gudme <strong>og</strong> Ungkarl LarsRasmussen af Svindinge. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Christensen iEllerup.6. 1884, 7. april. Niels Peder Rasmussen, Døbt i Kirken 9. maj 1884. Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Laurentine Johanne KatrineNielsen, 24½ Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter Peder Rasmussens Hustru af Brændeskov, Forpagter PederRasmussen af Brændeskov, Husmand Hans Rasmussen af Gravvænge <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen af Tved.7. 1884, 14. april. Lars Christen Poulsen, Døbt i Kirken 27. april 1884. Ugift, Ane Caroline Hansen, 21 Aar, af Ellerup, hjemme forFaderen Indsidder Hans Madsen, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Poulsen af Gudme. Faddere: Indsidder Hans Madsens Hustru,Husmand Claus Hansens Hustru, Murer Niels Hansen, Ungkarlene Johanne Christensen <strong>og</strong> Rasmus Larsen – alle af Ellerup.8. 1884, 5. august. Peder Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 14. september 1884. Købmand Hans Pedersen <strong>og</strong> Hustru Eline Pedersen, 26Aar i <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Pernille Pedersen af Øster Hæsinge gik for. Gaardmændene Niels Pedersen <strong>og</strong>Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Købmand Peder Jørgensen af Øster Hæsinge.9. 1884, 21. august. Anders Nielsen, Døbt i Kirken 28. oktober 1884. Indsidder Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne SophiePedersen, 41½ Aar, i Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Marie Kirstine Nielsen paa Brændeskovgaard, Indsidder JuliusDavidsens Hustru i Familiehuset ved Mullerup. Gaardmand Niels Pedersen, Ellerup Kohauge, Indsidderne Hans Andersen <strong>og</strong> NielsMadsen af Familiehuset ved Mullerup.10. 1884, 28. september. Rasmus Peder Jensen, Døbt i Kirken 23. november 1884. Ugift, Ane Hansen, 26 Aar, opholder sig for sin FaderGaardmand Rasmus Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Jensen paa Broholm. Faddere: Pigen KarenHansen af Galdbjerg, Husmand Jens Rasmussens Hustru paa Brudager Mark. Ungkarl Rasmus Christoffersen af Sortebro,Husmændene Hans Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Peder Andersen paa Gudme Mark.11. 1884, 28. september. Jens Mejer, Døbt i Kirken 30. november 1884. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen MarieJensen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Husmand Rasmus Hansens Hustru af Kirkeby, sadelmager Mejer <strong>og</strong> Ungkarl PederLarsen Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Husmand Christen Rasmussen ibid.12. 1884, 12. september. Anders Christoffersen, Hjemmedøbt 9. oktober, Døbt i Kirken 16. november 1884. Husbestyrer RasmusChristoffersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 33 Aar, Ellerup. Faddere: Ved Hjemmedaaben, var Barnets Bedstemoder, Husmand JørgenPedersens Enke i Ellerup, samt Barnets Forældre. Pigen Gjertrud Christoffersen af Dong, Pigen Karen Jørgensen af Ellerup,Gaardmand Christian Pedersen, Brænderup, … Lars Hansen, Ellerup, Ungkarl Jørgen Christoffersen, Svindinge.13. 1884, 8. oktober. Peder Laurits Borger Pedersen, Døbt i Kirken 14. december 1884. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru MarenLarsen, 44½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Tømmermand Hans Peder Jensens Hustru paa Gudme Mark, TømmermandHans Peder Jensen, Gudme Mark, Træskomand Christen Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Anders Larsen, Hesselager.14. 1884, 3. november. Jens Larsen, Døbt i Kirken 30. november 1884. Hjulmand, Husmand Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren Sophie Gregersen,26 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Jensen af Gudme, Skomager Hans Jensens Hustru af Gudme. Gaardmand Jørgen Larsen,Gaardmand Rasmus Rasmussen, begge paa Ellerup Mark, Husmand Jacob Jensen af Ellerup.15. 1884, 8. december. Annart Thorvald Hansen, Døbt i Kirken 1. februar <strong>1885</strong>. Husmand <strong>og</strong> Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> HustruPetrine Hansen, 31 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Kirsten Nicolajsen af Vormark, Husmand Rasmus Rasmussens Hustru paaBrudager mark, Gaardmand Jens Pedersen, Lakkendrup, Husmand Hans Larsen, Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Nielsen iBrændeskov.16. 1884, 6. december. Johannes Peder Frandsen, Døbt i Kirken 28. december 1884. Ugift, Maren Sophie Hansen, 24 Aar, til huse for sinModer, Husmand Hans Larsens Enke paa Lakkendrup Mark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Frands Frandsen paa Mullerup, født iHerringe. Faddere: Indsidder Lars Rasmussens Hustru af Familiehuset ved Mullerup. Skomager Erik Larsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>.Indsidder Lars Rasmussen, Familiehuset ved Mullerup. Skomager Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Ungkarl Rasmus Hansen,Aaby Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Fjellebro, Herringe S<strong>og</strong>n, Dette Barns Fødsel, ermeldt senere til mig end № 15.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!