12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 178. 1875, 20. august. Maren Hansine Hansen, Døbt i Kirken 24. oktober 1875. Husmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane MaleneAndersen, 28 ½ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Andersen fra Lakkendrup bar Barnet, Husmand Niels AndersensKone fra Kirkeby gik for. Væver Hans Hansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Peder Sørensen i Lakkendrup <strong>og</strong> Husmand Niels Andersen afGudme.9. 1875, 24. august. Augusta Rasmine Christiansen, Døbt i Ryslinge Kirke 30. september 1875. Forpagter Rasmussen Christiansen <strong>og</strong>Hustru Ane Margrethe Nielsen, 41½ Aar, Brænderupgaard. Faddere: Forpagter Christiansens Kone, Gaardmand J. Christiansen afSødinge, Gaardmand L. Christiansen af Ryslinge, Ungkarl J. Christiansen af Ryslinge.10. 1875, 2. september. Johanne Nielsen, Døbt i Kirken 6. november 1875. Ugift, Maren Hansen, 24½ Aar, Lakkendrup, UdlagtBarnefader, Ungkarl Anders Nielsen Drejer, Lakkendrup. Faddere: Pigen Margrethe Hansen fra Brudager bar Barnet, GaardmandHans Larsens Kone af Lakkendrup gik for. Ungkarlene Anders Hansen, Anders Nielsen <strong>og</strong> Hjulmand Jens Christensen af Lakkendrup.11. 1875, 9. september. Mette Jensen, Døbt i Kirken 17. oktober 1875. Gaardbestyrer Christen Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Jørgensen, 25Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Mads Rasmussens Kone af Svindinge bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Kone afBrænderup gik for. Gaardmændene Niels Jørgensen, Niels Caspersen <strong>og</strong> Lars Caspersen af Brænderup.12. 1875, 12. september. Marie Mathilde Mortensen, Hjemmedøbt 17. september, Døbt i Kirken 5. december 1875. Skomager PederChristian Mortensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Catrine Nielsen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Karen Marie Christensen bar Barnet, PigenBodil Kirstine Rasmussen gik for. Gaardmand Christen Pedersen, Smed Niels Peder Larsen <strong>og</strong> Boelsmand Hans Frandsen – alle i<strong>Gudbjerg</strong>.13. 1875, 27. september. Elisabeth Nielsine Nielsen, Døbt i Kirken 5. december 1875. Husmand Mads Nielsen <strong>og</strong> Hustru Mette MarieFrandsen, 36½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Karen Madsen paa Mullerup bar Barnet, Husmand Peder Hansens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gikfor, Husmand Hans Frandsen i <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Christoffer Frederiksen i Ellerup, Ungkarl Jørgen Nielsen i Brænderupgaard.14. 1875, 13. oktober. Karen Andersen, Døbt i Kirken 5. december 1875. Gaardmand Hans Andersen <strong>og</strong> Hustru Edel MarieChristoffersen, 36½ Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Hansens Kone af Heldager bar Barnet, Pigen Gjertrud Hansen af Ellerupgik for. Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong> Peder Hansen, samt Ungkarl Christen Christensen alle af Ellerup.15. 1875, 13. oktober. Ane Katrine Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 7. november 1875. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, 22½ Aar,Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Carl Rasmussen Lerche paa Taasinge. Faddere: Pigen Karen Marie Rasmussen af Langaa barBarnet, Indsidder Hans Andersens Kone af Tved gik for. Ungkarlene Anders Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Rasmus Rasmussen af Albjerg,Indsidder Hans Andersen af Tved. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Slæbækgaard, Kirkeby.16. 1875, 24. oktober. Ane Marie Jensen, Døbt i Kirken 12. december 1875. Husmand <strong>og</strong> Væver Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru JohanneLarsen, 40½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Caspersens Kone bar Barnet, Gaardbestyrer Christen Jensens Kone gik for.Husmand Hans Jørgensen, Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Gaardmand Lars Caspersen – alle af Brænderup.17. 1875, 28. november. Marie Hansen, Døbt i Kirken 1. januar 1876. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen,26½ Aar, Ellerup Mark. Faddere: Pigen Sara Nielsen bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone gik for. Gaardmændene RasmusJørgensen <strong>og</strong> Christen Nielsen, samt Ungkarl Rasmus Hansen – alle af Ellerup.1. 1876, 4. januar. Ane Marie Jensen, Døbt i Kirken 5. marts 1876. Husmand M<strong>og</strong>ens Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 43 Aar,Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Larsens Kone i Rødskebølle bar Barnet, Indsidder Hans Pedersens Kone af Brændeskov.Forpagter Peder Andersen, Indsidder Hans Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Lars Rasmussen, alle af Brændeskov.2. 1876, 21. januar. *Maren Jørgensen, Hjemmedøbt 26. januar, Døbt i Kirken 26. marts 1876. Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> HustruChristine Marie Rasmussen, 35 ½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup bar Barnet, HusmandNiels Hansens Kone af Kirkeby gik for. Gaardmand Christen Jensen, Husmændene Hans Jørgensen <strong>og</strong> Peder Jensen af Brænderup.Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 7. december 1905, er hendes fulde Navn*Maren Danielsen, (O.P.A. № 884/1905).3. 1876, 22. januar. Kristine Andersen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 19. marts 1876. Husmand Rasmus Andersen <strong>og</strong> HustruMarie Kirstine Rasmussen, 31 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmændene Kristian Rasmussen af Lunde, NielsAndersen af Rudme <strong>og</strong> Jørgen Andersen af Herringe. Anmærkninger: anmeldt af Pastor Petersen i Vejstrup.4. 1876, 29. januar. Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 19. marts 1876. Gaardbestyrer Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 37 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone paa Ellerup Markgik for. Husmand Anders Christensen, Snedker Thomsen <strong>og</strong> Købmand Thyboe af Ellerup.5. 1876, 4. februar. *Ane Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 17. april 1876. Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Karen Christiansen,41 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Jensens Kone bar Barnet, Husmand Jens Pedersens Kone gik for, begge af Brændeskov.Husmændene Jens Hansen <strong>og</strong> Peder Andersen af Brændeskov, samt Indsidder Christen Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: I

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!