Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Lista e tabelaveTabela 1. Nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit e përfshirë në sondazh sipas rajoneve........ 12Tabela 2. Nxënësit sipas përkatësisë etnike ............................................................................. 13Tabela 3. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për lirinë e të shprehurit nëklasë.......................................................................................................................................... 13Tabela 4. Perceptimi i nxënësve dhe mësimdhënësve për marrjen parasysh të mendimit tënxënësve në shkollë.................................................................................................................. 15Tabela 5. Perceptimi i nxënësve për funksionimin e organeve përfaqësuese të nxënësve ...... 15Tabela 6. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për masat që merr shkolla përtë siguruar vijimin e rregullt të nxënësve................................................................................ 16Tabela 7. Perceptimi i nxënësve për ekzistimin e kushteve optimale për shkollim................. 18Tabela 8. Perceptimi i nxënësve dhe i mësimdhënësve për ekzistimin e mjedisit përkrahës përshkollimin e nxënësve me aftësi të kufizuara........................................................................... 18Tabela 9. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për trajtimin e nxënësve ngaana e mësimdhënësve............................................................................................................... 19Tabela 10. Perceptimi i nxënësve dhe prindërve për trajtimin e nxënësve nga ana e nxënësvetë tjerë....................................................................................................................................... 20Tabela 11. Perceptimi i nxënësve dhe i prindërve për qëndrimin e shkollës ndaj rasteve tëcenimit të dinjitetit të fëmijëve................................................................................................. 21Tabela 12. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për veprimet që ndërmerrennë shkollë për të ofruar arsimim cilësore ................................................................................ 22Tabela 13. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për relevancën e njohuriveqë ofron shkolla........................................................................................................................ 244

More magazines by this user
Similar magazines