Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Version (Verzia) Demo

Version (Verzia) Demo Mode (Predvádzací režim) Reset Default (Obnoviť výrobné nastavenia) Zobrazenie verzie fotoaparátu a objektívu. Nastavenie, či sa bude alebo nebude zobrazovať predvádzací režim s videami. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Obnovenie výrobných nastavení fotoaparátu. Memory Card Tool (Nástroje pre pamäťovú kartu) Format (Formátovať) Formátovanie pamäťovej karty. File Number (Číslovanie súborov) Folder Name (Názov priečinka) Select Shoot. Folder (Výber priečinka pre snímanie) New Folder (Nový priečinok) Recover Image DB (Obnoviť databázu) Display Card Space (Zobraziť miesto na karte) Eye-Fi Setup (Nastavenie Eye-Fi)* Upload Settings (Nastavenia uploadu) Výber spôsobu číslovania súborov. (Series (Postupne)/Reset (Odznova)) Voľba formátu názvu priečinka. (Standard Form (Štandardný formát)/Date Form (Dátumový formát)) Výber priečinka pre snímanie. Vytváranie nového priečinka. Obnovenie súboru obrazovej databázy pohyblivých záznamov, ak sa zistia rozpory. Zobrazenie zostávajúceho času pre snímanie pohyblivého záznamu a dostupného počtu statických záberov na pamäťovej karte. Nastavenie funkcie nahrávania dát z fotoaparátu (Upload), keď sa používa karta Eye-Fi. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) * Zobrazí sa, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi (v predaji zvlášť). Kartu Eye-Fi vloženú vo fotoaparáte nepoužívajte v lietadle. Ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi, nastavte [Upload Settings] (Nastavenia uploadu) na [Off] (Vyp.). Karty Eye-Fi je možné používať len v krajinách/regiónoch, kde ste ich zakúpili. Karty Eye-Fi používajte v súlade s predpismi a zákonmi krajiny/regiónu, kde ste ich zakúpili. SK 56

Funkcie dostupné v jednotlivých režimoch snímania Dostupné funkcie, ktoré môžete používať, závisia od zvoleného režimu snímania. V nižšie uvedenej tabuľke značka indikuje dostupnú funkciu. Značka – indikuje, že funkcia nie je dostupná. Nedostupné funkcie sú na displeji zobrazené našedo. Shoot Mode (Režim snímania) Intelligent Auto (Inteligentný automatický režim) Sweep Panorama (Posúvaná panoráma) 3D Sweep Panorama (Posúvaná 3D panoráma) Anti Motion Blur (Ochrana pred rozmazaním pohybom) Scene Selection (Výber scény) Picture Effect (Obrazový efekt) Program Auto Aperture Priority (Priorita clony) Shutter Priority (Priorita rýchlosti uzávierky) Manual Exposure (Manuálna expozícia) Exposure Comp. (Kompenzácia expozície) – Self-timer (Samospúšť) Continuous Adv. (Pokročilé nepretržité snímanie) Face Detection (Detekcia tváre) Smile Shutter (Snímanie úsmevu) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Prehľad dostupných funkcií Poznámka • Dostupné funkcie môžu byť tiež obmedzené aj inými podmienkami, než je režim snímania. SK 57