Views
7 months ago

Bijenplanten_web

22 bijenplanten: nectar

22 bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen De vorm van een apertuur is eenvoudig tot zeer complex. Hier maken we alleen onderscheid tussen langwerpig en rond tot elliptisch, en tussen enkelvoudig en samengesteld. Een langwerpige apertuur (meer dan twee keer zo lang als breed) wordt een colpus (mv. colpi, fig. 12d, l) genoemd, een ronde tot elliptische (minder dan twee keer zo lang als breed) een porus (mv. pori, fig. 12f, m, p). Bij de bespreking van de structuur van de exine hebben we al gezien dat hierin twee lagen onderscheiden kunnen worden: de sexine en de nexine. Een apertuur kan zich bevinden in de sexine, in de nexine, of zowel in de sexine als in de nexine (op dezelfde plaats). In beide eerste gevallen is er sprake van een enkelvoudige apertuur (fig. 12i). Omdat de andere laag gewoon doorloopt, is het geen opening maar een dunne plek in de exine. Er is wel een opening als de sexine en nexine op dezelfde plaats onderbroken zijn; er is dan sprake van een samengestelde apertuur (fig. 12g, k). De onderbreking in de sexine heet dan de ectoapertuur, die in de nexine endoapertuur. Waar ecto- en endoapertuur overlappen is er een echte opening in de exine. Ze kunnen elkaar geheel overlappen: twee colpi (fig. 12g) of twee pori (fig. 12m) op precies dezelfde plaats in de wand. Ze kunnen ook verschillend van vorm zijn, bijvoorbeeld: de ecto apertuur een colpus en de endoapertuur een porus (fig. 12j, k, l). Pollenkorrels worden doorgaans ingedeeld op grond van hun apertuursysteem. Een korrel met enkelvoudige aperturen heet colpaat als die aperturen colpi zijn, en poraat als het pori zijn. Korrels met samengestelde aperturen waarvan de ectoen endoaperturen elkaar volledig dekken heten, afhankelijk van de vorm van de aperturen, ook colpaat of poraat. Korrels met samengestelde aperturen waarvan de ectoapertuur een colpus is en de endoapertuur een porus heten colporaat. Met toevoegingen als 3-, 4- en 5- geeft men aan hoeveel aperturen er in een korrel aanwezig zijn. Zo heeft een 3-colporate korrel drie colporate aperturen, en 5-porate korrel vijf pori. De positie van de aperturen hangt voor een groot deel af van het aantal, en dit is weer afhankelijk van de plantengroep. Bij de naaktzadigen (gymnospermen) en eenzaadlobbige planten (monocotylen) is er meestal één apertuur, die zich dan op de distale pool van de korrel bevindt (zie 3. Vorm van pollenkorrels). Bij sporen van varens e.d. bevindt de apertuur zich juist op de proximale pool. Bij tweezaadlobbige planten (eudicotylen) zijn er heel vaak drie aperturen aanwezig, die zich dan op gelijke afstanden in het equatoriale vlak (op de equator) bevinden (fig. 9). De aperturen in de sexine (dus duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de korrel) zijn dan vaak colpi die met hun uiteinden naar beide polen wijzen. Ze staan loodrecht op het equatoriale vlak en verlopen meridionaal (in ‘aardbolterminologie’: volgens de meridianen, de lijnen die de polen met elkaar verbinden). In alle genoemde groepen komen ook pollenkorrels zonder aperturen voor (inaperturaat pollen, fig. 12c). Vaak is de wand van dergelijke korrels erg dun of zijn er dunne plekken ten gevolge van een ongelijkmatige ornamentatie, waardoor de pollenbuis dan toch makkelijk zijn weg naar buiten kan vinden. Op grond van het aantal, de positie en de vorm van aperturen en enkele andere makkelijk waarneembare kenmerken hebben Iversen & Troels‐Smith (1950) een classificatiesysteem voor pollenkorrels opgesteld. Veel determineersleutels gaan nog steeds op (delen van) dit systeem terug. Hoewel het ontworpen is vanuit een Noordwest-Europese visie, zijn ook pollenkorrels uit andere delen van de wereld bijna altijd in één van de 24 klassen te plaatsen. Met behulp van aanvullende kenmerken, zoals afmeting en vorm van de pollenkorrel, de structuur van de wand en het ornamentatiepatroon, kan iedere klasse verder worden onderverdeeld. Je kunt het systeem voor een bepaald gebied of een bepaalde plantengroep de vorm van een determineersleutel geven, en voor zover er kenmerken beschikbaar zijn, kun je daar dan pollenkorrels (tot op zekere hoogte) mee determineren (bepalen van welke plantensoort ze afkomstig zijn). In veel gevallen is gebleken dat de soorten van een groep (bijv. een geslacht) niet of nauwelijks uit elkaar te houden zijn. In de sleutel kom je bijv. uit op pollen van het Quercus-type (Eikenpollen). Hoe groter de pollendiversiteit in een groep hoe gedetailleerder de resultaten bij het determineren. Een korte bespreking van de pollenklassen van Iversen & Troels-Smith geeft een goed overzicht van de diversiteit in apertuursystemen. De pollenkorrels in de klassen 1 - 20 zijn steeds monaden, terwijl de klassen 22 - 24 de meercellige verspreidingseenheden vertegenwoordigen. De klassen 1 en 2 bevatten enkele speciale pollentypen van gymnospermen en monocotylen, klasse 3 de inaperturate pollenkorrels, de klassen 4 - 6 korrels met één distale apertuur, de klassen 7 - 10 korrels met twee of meer colpi, de klassen 11 - 14 korrels met twee of meer colporate aperturen, de klassen 15 - 18 korrels met twee of meer pori, en de klassen 19 - 21 een aantal bijzondere pollentypen van angiospermen. Bij de bespreking van de afzonderlijke klassen hieronder worden steeds een aantal voorbeelden van planten met het desbetreffende pollentype genoemd. 1. Vesiculaat (fig. 12a): pollenkorrels met een of meer luchtzakken (meestal twee). Diverse gymnospermen, zoals Den (Pinus) en Spar (Picea). 2. Polyplicaat (fig. 12b): pollenkorrels met ± brede overlangse richels en groeven. Ephedra (Ephedra), een heester uit warme droge streken (niet inheems), en Watersla (Pistia). 3. Inaperturaat (fig. 12c): pollenkorrels zonder (duidelijke) aperturen. Diverse gymnospermen, zoals Jeneverbes (Juniperus), Larix (Larix) en Taxus (Taxus), monocotylen, zoals Aronskelk (Arum) en Kalmoes (Acorus), ‘lagere’ dicotylen en eudicotylen, zoals Populier (Populus) en Sterrenkroos (Callitriche). 4. Monocolpaat (fig. 12d): pollenkorrels met één distale colpus. Veel monocotylen, zoals Iris (Iris), Lelie (Lilium), Look (Allium) en Tulp (Tulipa), en ‘lagere’ dicotylen, zoals Magnolia (Magnolia). 5. Trichotomocolpaat (fig. 12e): pollenkorrels met één distale driepuntige apertuur. Soms in enkele monocotylen, zoals de Leliefamilie (Liliaceae) en de Palmenfamilie (Arecaceae).

stuifmeel van bloemplanten 23 6. Monoporaat (fig. 12f): pollenkorrels met één distale porus. In monocotylen, zoals de Cypergrassenfamilie (Cyperaceae), Eendenkroos (Lemna), Egelskop (Sparganium) en de Grassenfamilie (Poaceae). 7. Dicolpaat: pollenkorrels met twee equatoriale colpi. Zeldzaam in eudicotylen, bijv. Kartelblad (Pedicularis). Soms als afwijking in tricolpate groepen. 8. Tricolpaat (fig. 12g): pollenkorrels met drie equatoriale colpi. Algemeen in eudicotylen, bijv. in de Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae) en de Rozenfamilie (Rosaceae). 9. Stephanocolpaat (fig. 12h): pollenkorrels met meer dan drie equatoriale colpi. In eudicotylen, zoals Springzaad (Impatiens) en vertegenwoordigers van de Lipbloemenfamilie (Lamiaceae), bijv. Lavendel (Lavandula), Munt (Mentha) en Salie (Salvia). 10. Pericolpaat (fig. 12i): pollenkorrels met meer dan drie niet-equatoriale colpi (indien wel equatoriaal, dan niet loodrecht op het equatoriale vlak). Zeldzaam in eudicotylen, bijv. in Spurrie (Spergula), Veenwortel (Persicaria amphibium), Helmbloem (Corydalis) en de Posteleinfamilie (Portulacaceae). 11. Dicolporaat (fig. 12j): pollenkorrels met twee equatoriale, colporate aperturen. Zeldzaam in eudicotylen. Soms als afwijking in tricolporate groepen. 12. Tricolporaat (fig. 12k): pollenkorrels met drie equatoriale, colporate aperturen. Zeer algemeen in eudicotylen. 13. Stephanocolporaat (fig. 12l): pollenkorrels met meer dan drie equatoriale, colporate aperturen. In eudicotylen, zoals de Blaasjeskruidfamilie (Lentibulariaceae), de Vleugeltjesbloemfamilie (Polygalaceae) en vertegenwoordigers van de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae), zoals Bernagie (Borago) en Smeerwortel (Symphytum). 14. Pericolporaat: pollenkorrels met meer dan drie nietequatoriale, colporate aperturen (indien wel equatoriaal, dan niet loodrecht op het equatoriale vlak). Zeldzaam in eudicotylen, bijv. in een aantal Duizendknoop-soorten (Persicaria) en Zuring-soorten (Rumex). 15. Diporaat (fig. 12m): pollenkorrels met twee pori. Zeldzaam in monocotylen (± distaal), zoals Herfsttijloos (Colchicum). Soms als afwijking in triporate eudicotylen (equatoriaal). 16. Triporaat (fig. 12n): pollenkorrels met drie equatoriale pori. In eudicotylen, zoals in vertegenwoordigers van de Berkenfamilie (Betulaceae), de Brandnetelfamilie (Urticaceae), de Hazelaarfamilie (Corylaceae), de Hennepfamilie (Cannabaceae), de Kamperfoeliefamilie (Dipsacaceae) en de Klokjesfamilie (Campanulaceae). 17. Stephanoporaat (fig. 12o): pollenkorrels met meer dan drie equatoriale pori. In eudicotylen, zoals in Els (Alnus) en Iep (Ulmus). Vaak in groepen met triporaat pollen. 18. Periporaat (fig. 12p, q, r): pollenkorrels met meer dan drie (tot vele) min of meer regelmatig over de korrel verspreide pori. In eudicotylen, zoals vertegenwoordigers van de Anjerfamilie (Caryophyllaceae), de Amarantenfamilie (Amarantaceae) en de Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae). Zeldzaam in monocotylen, bijv. Waterweegbree (Alisma). 19. Syncolpaat (fig. 12s): pollenkorrels met aperturen (ectocolpi, al of niet equatoriaal) waarvan de uiteinden met elkaar verbonden zijn. In eudicotylen, zoals Watergentiaan (Nymphoides). 20. Heterocolpaat (fig. 12t): pollenkorrels met colpate én colporate equatoriale aperturen. In eudicotylen, zoals de Kattenstaartfamilie (Lythraceae). 21. Fenestraat (fig. 12u): pollenkorrels met een aantal grote onderbrekingen (lacunae: ‘vensters’) in de sexine. In eudicotylen, vooral bekend van veel vertegenwoordigers van de Composietenfamilie (Asteraceae). 22. Dyaden: pollen dat in eenheden van twee met elkaar vergroeide pollenkorrels wordt verspreid. Bekend van Scheuchzeria (Scheuchzeria). 23. Tetraden (fig. 12v, w): pollen dat in eenheden van vier meer of minder sterk samenhangende pollenkorrels wordt verspreid. In monocotylen, ‘lagere’ dicotylen en eudicotylen, zoals de Heifamilie (Ericaceae), de Teunisbloemfamilie (Onagraceae) en sommige Lisdodde-soorten (Typha). Bij monocotylen en ‘lagere’ dicotylen liggen de vier korrels in één vlak (fig. 12v) of op een rijtje, bij eudicotylen meestal in een pyramidevorm: drie tegen elkaar en de vierde er bovenop (tetraheder-rangschikking, fig. 12w). 24. Polyaden (fig. 12x): pollen dat in eenheden van meer dan vier pollenkorrels wordt verspreid (8, 16, 32, etc.). In eudicotylen: in vertegenwoordigers van de Mimosafamilie (Mimosaceae).

 • Page 3 and 4: Bijenplanten: nectar en stuifmeel v
 • Page 5: Inhoudsopgave Voorwoord ...........
 • Page 8 and 9: 6 bijenplanten: nectar en stuifmeel
 • Page 10 and 11: 8 bijenplanten: nectar en stuifmeel
 • Page 12 and 13: 10 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 14 and 15: 12 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 16 and 17: 14 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 18 and 19: 16 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 20 and 21: 18 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 22 and 23: 20 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 26 and 27: 24 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 28 and 29: 26 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 30 and 31: 28 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 32 and 33: 30 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 34 and 35: 32 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 36 and 37: 34 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 38 and 39: 36 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 40 and 41: 38 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 42 and 43: 40 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 44 and 45: 42 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 46 and 47: 44 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 48 and 49: 46 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 50 and 51: 48 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 52 and 53: 50 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 54 and 55: 52 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 56 and 57: 54 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 58 and 59: 56 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 60 and 61: 58 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 62 and 63: 60 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 64 and 65: 62 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 66 and 67: 64 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 68 and 69: 66 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 70 and 71: 68 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 72 and 73: 70 bijenplanten: nectar en stuifmee
 • Page 74 and 75:

  72 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 76 and 77:

  74 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 78 and 79:

  76 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 80 and 81:

  78 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 82 and 83:

  80 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 84 and 85:

  82 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 86 and 87:

  84 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 88 and 89:

  86 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 90 and 91:

  88 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 92 and 93:

  90 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 94 and 95:

  92 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 96 and 97:

  94 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 98 and 99:

  96 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 100 and 101:

  98 bijenplanten: nectar en stuifmee

 • Page 102 and 103:

  100 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 104 and 105:

  102 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 106 and 107:

  104 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 108 and 109:

  106 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 110 and 111:

  108 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 112 and 113:

  110 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 114 and 115:

  112 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 116 and 117:

  114 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 118 and 119:

  116 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 120 and 121:

  118 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 122 and 123:

  120 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 124 and 125:

  122 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 126 and 127:

  124 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 128 and 129:

  126 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 130 and 131:

  128 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 132 and 133:

  130 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 134 and 135:

  132 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 136 and 137:

  134 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 138 and 139:

  136 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 140 and 141:

  138 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 142 and 143:

  140 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 144 and 145:

  142 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 146 and 147:

  144 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 148 and 149:

  146 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 150 and 151:

  148 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 152 and 153:

  150 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 154 and 155:

  152 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 156 and 157:

  154 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 158 and 159:

  156 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 160 and 161:

  158 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 162 and 163:

  160 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 164 and 165:

  162 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 166 and 167:

  164 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 168 and 169:

  166 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 170 and 171:

  168 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 172 and 173:

  170 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 174 and 175:

  172 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 176 and 177:

  174 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 178 and 179:

  176 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 180 and 181:

  178 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 182 and 183:

  180 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 184 and 185:

  182 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 186 and 187:

  184 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 188 and 189:

  186 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 190 and 191:

  188 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 192 and 193:

  190 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 194 and 195:

  192 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 196 and 197:

  194 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 198 and 199:

  196 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 200 and 201:

  198 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 202 and 203:

  200 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 204 and 205:

  202 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 206 and 207:

  204 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 208 and 209:

  206 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 210 and 211:

  208 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 212 and 213:

  210 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 214 and 215:

  212 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 216 and 217:

  214 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 218 and 219:

  216 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 220 and 221:

  218 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 222 and 223:

  220 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 224 and 225:

  222 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 226 and 227:

  224 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 228 and 229:

  226 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 230 and 231:

  228 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 232 and 233:

  230 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 234 and 235:

  232 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 236 and 237:

  234 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 238 and 239:

  236 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 240 and 241:

  238 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 242 and 243:

  240 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 244 and 245:

  242 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 246 and 247:

  244 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 248 and 249:

  246 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 250 and 251:

  248 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 252 and 253:

  250 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 254 and 255:

  252 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 256 and 257:

  254 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 258 and 259:

  256 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 260 and 261:

  258 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 262 and 263:

  260 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 264 and 265:

  262 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 266 and 267:

  264 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 268 and 269:

  266 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 270 and 271:

  268 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 272 and 273:

  270 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 274 and 275:

  272 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 276 and 277:

  274 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 278 and 279:

  276 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 280 and 281:

  278 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 282 and 283:

  280 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 284 and 285:

  282 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 286 and 287:

  284 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 288 and 289:

  286 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 290 and 291:

  288 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 292 and 293:

  290 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 294 and 295:

  292 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 296 and 297:

  294 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 298 and 299:

  296 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 300 and 301:

  298 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 302 and 303:

  300 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 304 and 305:

  302 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 306 and 307:

  304 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 308 and 309:

  306 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 310 and 311:

  308 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 312 and 313:

  310 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 314 and 315:

  312 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 316 and 317:

  314 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 318 and 319:

  316 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 320 and 321:

  318 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 322 and 323:

  320 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 324 and 325:

  322 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 326 and 327:

  324 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 328 and 329:

  326 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 330 and 331:

  328 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 332 and 333:

  330 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 334 and 335:

  332 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 336 and 337:

  334 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 338 and 339:

  336 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 340 and 341:

  338 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 342 and 343:

  340 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 344 and 345:

  342 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 346 and 347:

  344 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 348 and 349:

  346 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 350 and 351:

  348 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 352 and 353:

  350 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 354 and 355:

  352 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 356 and 357:

  354 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 358 and 359:

  356 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 360 and 361:

  358 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 362 and 363:

  360 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 364 and 365:

  362 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 366 and 367:

  364 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 368 and 369:

  366 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 370 and 371:

  368 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 372 and 373:

  370 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 374 and 375:

  372 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 376 and 377:

  374 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 378 and 379:

  376 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 380 and 381:

  378 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 382 and 383:

  380 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 384 and 385:

  382 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 386 and 387:

  384 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 388 and 389:

  386 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 390 and 391:

  388 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 392 and 393:

  390 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 394 and 395:

  392 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 396 and 397:

  394 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 398 and 399:

  396 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 400 and 401:

  398 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 402 and 403:

  400 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 404 and 405:

  402 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 406 and 407:

  404 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 408 and 409:

  406 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 410 and 411:

  408 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 412 and 413:

  410 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 414 and 415:

  412 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 416 and 417:

  414 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 418 and 419:

  416 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 420 and 421:

  418 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 422 and 423:

  420 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 424 and 425:

  422 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 426 and 427:

  424 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 428 and 429:

  426 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 430 and 431:

  428 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 432 and 433:

  430 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 434 and 435:

  432 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 436 and 437:

  434 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 438 and 439:

  436 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 440 and 441:

  438 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 442 and 443:

  440 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 444 and 445:

  442 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 446 and 447:

  444 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 448 and 449:

  446 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 450 and 451:

  448 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 452 and 453:

  450 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 454 and 455:

  452 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 456 and 457:

  454 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 458 and 459:

  456 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 460 and 461:

  458 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 462 and 463:

  460 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 464 and 465:

  462 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 466 and 467:

  464 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 468 and 469:

  466 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 470 and 471:

  468 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 472 and 473:

  470 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 474 and 475:

  472 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 476 and 477:

  474 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 478 and 479:

  476 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 480 and 481:

  478 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 482 and 483:

  480 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 484 and 485:

  482 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 486 and 487:

  484 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 488 and 489:

  486 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 490 and 491:

  488 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 492 and 493:

  490 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 494 and 495:

  492 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 496 and 497:

  494 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 498 and 499:

  496 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 500 and 501:

  498 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 502 and 503:

  500 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 504 and 505:

  502 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 506 and 507:

  504 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 508 and 509:

  506 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 510 and 511:

  508 bijenplanten: nectar en stuifme

 • Page 512 and 513:

  510 bijenplanten: nectar en stuifme

Bijen en hommels in nood - Inagro
Bijencahier 2010
\jK\v, m
Presentatie Marcel Vossen - Infovoormiddag 2013 - Vlaams ...
1994 - 4 - Orchideeën Vereniging Vlaanderen
Juni 2010 - Vaders Sellewie
1998 - 5 - Orchideeën Vereniging Vlaanderen
Download rapport - Biax Consult
We kennen allemaal de gemberwortel van Zingiber ... - Perkgroen
1 SUCCULENTA jaargang 79 (1) 2000 - Au Cactus Francophone
1998 - 3 - Orchideeën Vereniging Vlaanderen
download hier de brochure - Paul Vogt
VErDoyEr CHâTEau lE CHâTEau lE - Château le Verdoyer
D -D A - André de Winkel
Feeling Magazine Author: Jakobien Huisman - Xplore360
hier downloaden
Nomaden in Europa - André de Winkel
Rapport broedvogelkartering 2009 Keent - Groot Grave
2005-1 - Vrienden van Blijdorp
Planten in het terrarium (IV) - Tuinbedrijf Erik Wevers
binnenwerk lente 2013.indd - Natuurbeschermingsvereniging De ...
Stikstof en fosfor in heischrale graslanden ... - Universiteit Gent
ervenfolder_internet
Inventarisatie van toxigene Fusarium spp. en ... - Kennisakker.nl
Blader in dit boek
2005-1 - Vrienden van Blijdorp
92  Lacerta 65 nummer 3