Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Tabell I. Guide för farmakologisk behandling av nociceptiv smärta i livets slutskede.Smärttyp Njurfunktion Biverkningar PreparatvalVisceral kontinuerlig smärta - Visceral intermittent smärta Djup somatisk kontinuerlig smärta - - Ytlig somatisk kontinuerlig smärta - Somatisk intermittent smärta - Farmakodynamiska och farmakokinetiskasynpunkter, forts.Nedsatt njurfunktion och/eller leverpatologi utgör ingenkontraindikation mot behandling med opioidanalgetika.Nedsatt njur- och/eller leverfunktion innebär däremot attopioidbehandling får anpassas ytterligare efter individensförutsättningar. Upprepad dosering av morfin vid njursviktär förenat med hög risk för överdosering på grund av ackumulationav aktiva vattenlösliga metaboliter. Vid låga värdenavseende kreatininclearance, till exempel < 30 mL/min ärden renala eliminationen av vattenlösliga aktiva metaboliteravsevärt försämrad. Tilltagande biverkningar såsom sederingoch förvirring hos morfinbehandlad patient kan orsakas avnedsatt njurfunktion eller vätskebrist. Vätskeersättning, bytetill opioid som är mindre beroende av renal elimination änmorfin (buprenorfin, fentanyl, ketobemidon, metadon elleroxikodon) och dosanpassning kan förbättra situationen förden svårt sjuka patienten.Spädbarn i neonatalperioden (0–30 dagar efter födsel)och mycket gamla är särskilt känsliga för opioider och dessasbiverkningar. Utvärdering av opioiders effekt och biverkningarär problematisk i dessa åldersgrupper och vid nedsattkognitiv funktion.Nyinsättning av läkemedel som hämmar leverenzymer(cytokrom P450) som till exempel flukonazol och SSRI kanleda till ökad effekt hos patienter som behandlas med metadon,oxikodon eller fentanyl. Allvarlig sedering och andningsdepressionfinns beskriven efter flukonazol hos fentanyl-och metadonbehandlade patienter. Enzyminducerare,som till exempel karbamazepin eller antivirala medel kanutlösa abstinens och smärtgenombrott hos metadonbehandladepatienter.

More magazines by this user
Similar magazines