Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

I populationen som återbehandlades med DEX 700 (cirka80 %, jämnt fördelade mellan grupperna) sågs, efter 12 månader,en lägre andel som förlorade > 15 bokstäver i synskärpabland de patienter som fick DEX 700 initialt (6,2 %,p = 0,039) jämfört med dem som fick en initial DEX 350(11,4 %) eller sham-injektion (11,3 %). Bland de patientersom inte fick ett andra implantat sågs en marginell, men ejstatistiskt signifikant, fördel för Ozurdexbehandlingen efter12 månader. Dessa siffror baseras dock på få patienter ochska tolkas med försiktighet. Även om en fördröjd behandlingockså gav en synförbättring verkar en fördröjning innebäraen ökad risk för en större synförlust. Sammantaget tyderdata på att behandlingen inte ska fördröjas. Detta är rimligtdå ett långvarigt ödem antas kunna ge strukturella näthinneskadorvilka försämrar möjligheten till en förbättring avvisus.Farmakodynamik och farmakokinetikDexametason är en välkarakteriserad glukokortikoid. I enkaninmodell där VEGF administrerades intravitrealt för attefterlikna de patofysiologiska processerna efter en retinalvenstrombosblockerade 350 och 700 µg dexametasonblod-retina-barriärläckaget och det efterföljande ödemet.Effektstorleken var jämförbar mellan de två doserna, meneffektdurationen var längre med den högre dosen. I en fasII-studie som inkluderade patienter med makulaödem avolika genes noterades också en större effekt när den högredosen administrerades i en tablettformulering. I de pivotalakliniska studierna var effektstorleken jämförbar mellan doserna,dock sågs oftare en numerisk fördel för den högredosen. Då även säkerhetsprofilen var jämförbar mellan dosernaoch den högre dosen förväntas ge en längre effektdurationansöktes om ett godkännande av den högre dosen.Det är inte känt hur länge Ozurdex ligger kvar i glaskroppenhos människa, men djurdata (cynomolgusapa) tyder på atthöga mängder dexametason avges från implantatet under cirka1,5 månader varefter lägre nivåer av dexametason frisätts underminst sex månader (Figur 2).Som förväntat var plasmanivåerna av dexametason (Studie-008 och -009) mycket låga (pg/mL) och under de nivåer sombehövs för en relevant systemisk immunosuppressiv verkan.Figur 1. Medelförändring i synskärpa efter initial och upprepad behandling med DEX 700 under 12 månader.Sammanslagna studier -008 och -009.* P † P Tabell IV. Andel patienter som vinner mer än två rader (10 bokstäver) på syntavlan efter initial behandling.DEX 700 DEX 350 KontrollStudie 206207-009 ≥ N = 226 N = 218 N = 224 Studie 206207-008 ≥ N = 201 N = 196 N = 202

More magazines by this user
Similar magazines