Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Flödesschema II. Klinisk beslutsprocess – behandlingssvikt avseende smärta. Palliativ sederingMed palliativ sedering menas vanligen att en behandlingsom medför vakenhetssänkning ges för att lindra patientensplågsamma symtom, i situationer när andra åtgärder visat sigineffektiva. Det finns ingen internationellt vedertagen definition,och palliativ sedering är inte en specificerad evidensbaseradmedicinsk behandling. Frågan om man skall användapalliativ sedering i livets slutskede, och vid vilka tillfällen, äri grunden en värderingsfråga, där diskussionen inom läkaretiken,juridiken och politiken måste fortgå innan klara riktlinjerkan ges. I avvaktan på detta, vill vi formulera en möjligklinisk beslutsprocess.Intermittent behandling med läkemedel som ger påtagligsedation kan med fördel användas vid plågsamma symtomredan i det skede som föregår livets slutskede. Fördelen meddetta är att patienten vet att lindring finns tillgänglig, samtför läkaren vilka läkemedel respektive doser som kan varaaktuella.Det är sällsynt att en patient själv kräver 24 timmars sedering.Däremot är det inte ovanligt med frågor avseende intermittentsedering. Beslut om kontinuerlig sedering kan enbart bliaktuellt om patienten bedöms vara i sent terminalt skedemed kort tid kvar att leva – oftast timmar till dagar. Beslutetskall bygga på vetskapen att andra möjligheter till symtomlindringär uttömda. Sådan bedömning kräver stor kunskapoch erfarenhet. Säkerheten ökar om två specialistkompetentaläkare med god insikt i patientens sjukhistoria tillsammansfattar besluten. Det är också viktigt att det team som vårdarpatienten känner sig delaktiga i och informerade om besluten.Journalföringen skall vara komplett och klargöra bakgrundtill beslutet med redovisning om vilka åtgärder somvidtagits inklusive hur samråd med patienten eller anhöriga,om patienten inte är beslutskompetent, har genomförts. Närdet gäller existentiell och psykisk smärta/lidande krävs speciellaöverväganden, eftersom det är mycket svårt att fastställanär lidandet är refraktärt.

More magazines by this user
Similar magazines