Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

stigtidemann

Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

Åke Grönlunddärmed inte uppmärksammas på de högre nivåerna. Det finns ocksåett antal kunskaper som huvudsakligen måste bedömas kvalitativteftersom trovärdiga kvantitativa mått saknas.Så länge man inte tar lokalt eller nationellt ansvar för den typen avkunskaper hamnar ansvaret på den individuella läraren, och bedömningarnafår därmed låg trovärdighet inför exempelvis föräldrar.”1:1” är ett förändringsprojekt, inte ett it-projektDenna kortfattade beskrivning av några av de förändringar som måstehanteras är inte på något sätt fullständig men visar ändå att det somhittills kallas 1:1 egentligen är ett större förändringsprojekt. Mångaaktörer omfattas, men en viktig poäng är att bollen idag huvudsakligenligger på den lokala nivån.Den övergripande frågan som måste ställas i varje kommun är hurman kan arrangera konstruktiva innovationssystem för att hantera dessafrågor. I någon mening är frågorna ”eviga”; de går inte att lösa fullt utpå skolnivå eller ens på kommunnivå. Men de kommer heller inte attlösas på nationell nivå, och de löses definitivt inte av att man låtervarje lärare i enskildhet hantera dem efter bästa förmåga. Därför måsteman lokalt hantera dem så gott det går utifrån de resurser man har.Det är det som kallas ”change management”, konsten att hanteraförändring. Det är denna förmåga som kommuner och skolor måsteutveckla. I denna bok diskuterar vi hur it kan hanteras utifrån ett sådantförändringsperspektiv.De förhållanden vi tar upp är sådana som dels kommit upp i deundersökningar vi gjort under arbetet med projektet Unos Unounder perioden 2010-2013, dels är diskuterade i tidigare forskningoch praktik och som har accentuerats av utvecklingen i Sverige.Allt gäller frågor där svaren eller lösningarna inte alls är självklarautan kräver något, eller allt, av följande:InnovationssystemEn uppsättning aktörer, nätverk och institutioner som är ömsesidigt beroende. Dessa ärinvolverade i en komplex väv av formella och informella nätverk, som fungerar i harmoni medvarandra och därigenom verkar ömsesidigt förstärkande.Att lyckas med it i undervisningen29

Similar magazines