Views
8 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

79 ÇETİN, Nurullah

79 ÇETİN, Nurullah (2000). Yeni Türk Şairinin “Yusuf ile Züleyha Hikâyesi” Duyarlılığı. Ankara: Hece Yayınları. ÇOBANOĞLU, Özkul (2012). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. DEMİR, Necati; ERDEM, Mehmet Dursun (2011). Battal Gazi Destanı. Ankara: Hece Yayınları. EFLATUN (2010). Devlet. İstanbul: Akvaryum Yayınevi. ELÇİN, Şükrü (2011). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. ERGİN, Muharrem (2011). Dede Korkut Kitabı I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. GÖLPINARLI, Abdülbaki (2014). Maârif. İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi. GÖMEÇ, Sadettin (2006). Türk Kültürünün Ana Hatları. Ankara: Akçağ Yayınları. GÜNAY, Umay (2011). Elazığ Masalları ve Propp Metodu. Ankara: Akçağ Yayınları. GÜZEL, Abdurrahman (1999). Abdal Musa Velayetnamesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. GÜZEL, Abdurrahman (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. GÜZEL, Abdurrahman; TORUN Ali (2012). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları. HASLUCK, Frederick William (2012). Sultanlar Zamanında Hristiyanlık ve İslam. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

80 HOBSBAWM, Eric (1990). Haydutlar (çev: Fatma Taşkent). İstanbul: Logos Yayıncılık. İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi. KAFADAR, Cemal (1996). Between Two Worlds:The Construction of the Ottoman State. California: University of California Press. KESEDAR, İhsan (1988). Osmanlı Devleti ve Bektaşi Yolu. KILIÇ, Rüya (2007). “Osmanlı Sûfîliğinde İbnü’l-Arabî Etkisi:XVII. Yüzyıldan Üç Sûfî”, Kış, Sayı/40. KÖPRÜLÜ, M. Fuat (1991). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. KÖPRÜLÜ, M. Fuat; BABINGER, Franz (1996). Anadolu’da İslamiyet. İstanbul: İnsan Yayınları. KRSTIC, Tijana (2011). "Muslims Through Narratives", Contested Conversions to Islam: Narratives of Religious Change in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge: University of Cambridge Press. MELIKOFF, Irene (1999). “İlk Osmanlı Sultanları ve Bektaşiler”, Osmanlı Ansiklopedisi:Toplum. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. MUKADDEM, Ali Rıza (2013). “Anadolu Abdallarının Kökenini Araştırırken İran ve Mavera’ün-nehir’de Menakıbhanlar ve Menakıbhanlık Geleneği”(Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu). Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Yayınları. Necmüddin Kübra (2013). Tasavvufî Hayat (çev: Mustafa Kara). İstanbul: Dergâh Yayınları. OCAK, Ahmet Yaşar (1999). “XIII.-XVI. Yüzyıllarda Anadolu Şehirlerinde Dini-Sosyal Hayat”, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne (ed. Ferzan Bayramoğlu Yıldırım). İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademi Yayınları.

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1