Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Меню с

Меню с настройки 3 За подробности относно операцията 1 стр. 80 Настройките по подразбиране са отбелязани с . Задно осветяване на LCD По време на запис дисплеят с информация за записа се появява на LCD екрана. Можете да промените изведеното време на дисплея. 1 min. Извежда за 1 минута. 30 sec. Извежда за 30 секунди. 10 sec. Извежда за 10 секунди. 5 sec. Извежда за 5 секунди. • Дисплеят се появява отново, ако натиснете бутона на затвора наполовина, или ако извършите някоя друга операция. Пестене на захранването Ако не работите с фотоапарата за определен период от време, фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването и почти се изключва (Power Save). t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”. Можете да зададете времето, след което фотоапаратът да преминава в режим на пестене на захранването. 30 min. Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след 30 минути. 10 min. Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след 10 минути. 5 min. Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след 5 минути. 3 min. Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след 3 минути. 1 min. Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след 1 минута. • Натискането на бутона на затвора връща фотоапарата в режим на запис. MenuSec.памет В настройката по подразбиране, когато натиснете бутона MENU, се извежда екранът с менюта 1 или 1 . Можете да промените настройката, така че първо да извеждате избрания преди това екран с меню. Off Извежда първо екраните с менюта 1 или 1. On Първо извежда избрания преди това екран с меню. 102

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Delete conf. Преди да изтриете изображения или папки се появява екран за потвърждение, като например “Delete this image?”. Обикновено по подразбиране е избрана настройка [No], но Вие можете да зададете настройка по подразбиране [Yes]. “Yes” “No” По подразбиране се избира настройка [Yes]. По подразбиране се избира настройка [No]. • Тази настройка важи както за изтриване на изображения, така и за изтриването на папки. Почистване на CCD Ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или песъчинки, които могат да полепнат по повърхността на CCD (частта, която служи за филм), възможно е прахта да се появи на изображението, в зависимост от условията на снимането. Ако по CCD попадне прах, използвайте четка с продухване, която се продава в търговската мрежа. С нея можете да почистите праха и да и да почистете CCD като следвате стъпките по-долу. Можете лесно да почистете праха, само като използвате четка с продухване и функцията против напрашаване. • Почистването може да се извършва, само когато зарядът на батериите е . Ниското ниво на батерията по време на почистване може да причини повреда в затвора. Почистването трябва да се извършва бързо. 1 Проверете дали батерията е напълно заредена. • Препоръчително е използването на променливотоков адаптер/зарядно устройство (не е приложен в комплекта). 2 Изберете [Clean CCD], след това изберете [Enter]. Извежда се съобщението “After cleaning the CCD, turn camera off. Continue?” (След почистване на CCD, изключете фотоапарата. Продължете?”). 3 Изберете [Yes като използвате b на контролния бутон и натиснете централната част на контролния бутон. • След като CCD вибрира известно време, огледалото отпред се повдига. 4 Свалете обектива. 5 Използвайте продухваща четка, за да почистите повърхността на CCD и околната среда. Меню с настройки • Не докосвайте CCD с върха на четката. Приключете с почистването бързо. • Дръжте фотоапарата с лице надолу, за да предотвратите ново попадане на прах във вътрешността на фотоапарата. • Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици. 103