Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Други

Други Фотоапаратът не работи. • Използвайте батерии, които могат да се използват с този фотоапарат. (стр. 142) • Нивото на батерията е ниско (появява се индикаторът r). Заредете комплекта батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Обективът се замъглява. • Има конденз на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час преди да го използвате отново (стр. 147). Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set date and time?”. • Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък заряд на батерията или без батерия. Сменете комплекта батерии и задайте датата отново (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Ако настройката за дата се губи всеки път, когато сменяте комплекта батерии, се свържете с Вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony. Броят на изображенията, които можете да запишете не намалява или намалява с две при всяка снимка. • Това е така заради компресията и размера на изображението след компресията. Те се променят, в зависимост от изображението, когато записвате JPEG изображение (стр. 83). Настройката се нулира без да сте извършили тази операция. • Извадили сте комплекта батерии докато ключът POWER е бил зададен в положение ON. Когато изваждате комплекта батерии от фотоапарата, уверете се, че ключът POWER е зададен в положение OFF и лампичката за достъп не свети (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Фотоапаратът не работи правилно. • Изключете фотоапарата. Извадете комплекта батерии и го заредете отново. Ако използвате променливотоковия адаптер/зарядно устройство (не е приложено в комплекта), изключете захранващия кабел. Ако фотоапаратът е нагорещен, оставете фотоапарата да се охлади преди да извършвате тази процедура. Петте индикаторни ленти за Super SteadyShot мигат. • Функцията Super SteadyShot не работи. Можете да продължите да снимате но функцията Super SteadyShot няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако скалата Super SteadyShot продължава да мига, консултирайте се с Вашия доставчик на Sony или с местен оторизиран сервиз. 136

Предупредителни съобщения Ако на екрана се появят следните съобщения, следвайте инструкциите. Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте правилния модел.) • Зареден е несъвместим комплект батерии. Baterry exhausted. (Изтощена батерия.) • Комплектът батерии е разреден. Заредете комплекта батерии. Set date and time? (Задайте дата и час?) • Задайте датата и часа. Ако съобщението се появява често, използва се заряд от вградената допълнителна батерия. Сменете батерията (стр. 136, 148). Unable to use card. Format? (Невъзможност за използване на картата. Форматирайте?) • Носителят за запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран, или носителят за запис е форматиран от друго устройство. Изберете [Yes], след това форматирайте носителя за запис. Можете да използвате отново носителя за запис; въпреки това, всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Форматирането може да отнеме известно време. Ако все още се появява съобщение, сменете носителя за запис. Card locked. (Картата е заключена.) • Защитното капаче на носителя за запис, като например “Memory Stick Duo”, е зададено в положение LOCK. Card error. (Грешка с картата.) • Заредили сте несъвместим носител за запис. Processing...(Работи...) • Когато скоростта на затвора е една секунда, или когато по-голяма или фотоапаратът е в режим на bulb запис, намаляването на смущенията ще се извършва за същото време, за което е бил отворен затворът. Не можете да снимате, докато процесът се извършва. Можете също да изключите функцията за намаляване на смущенията. No card. Custom shutter on. (Няма карта. Затворът е заключен.) • [Shutter lock] е зададен в положение [On: no card]. Задайте [Shutter lock] в положение [Off: no card] или заредете носител за запис. No lens attached. (Няма прикрепен обектив.) • [Shutter lock] е зададен в положение [On: no lens]. Задайте [Shutter lock] в положение [Off: no lens] или прикрепете обектива. Когато прикрепите фотоапарата към астрономически телескоп или нещо подобно, задайте в положение [Off: no lens] в менюто Custom. Power insufficient. Option canceled. (Захранването е недостатъчно. Операцията е отменена.) • Опитвате се да извършите [Clean CCD], когато нивото на батерията е недостатъчно. Заредете комплекта батерии или използвайте променливотоковия адаптер/зарядно устройство (не е приложен в комплекта). Unable to display. (Извеждането невъзможно.) • Изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър, може да не се възпроизведат. No images. (Няма изображения.) • На носителя за запис няма записани изображения. No images selected. (Не са избрани изображения.) • Опитвате се да изтриете изображения, без да определите кои изображения искате да изтриете. 137 Отстраняване на проблеми