Views
6 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

(стр. 2) [Paper size]

(стр. 2) [Paper size] Настройка на принтера 9 ´ 13 cm Hagaki card (Hagaki картичка) 13 ´ 18 cm А4 2’’ ´ 3’’ card (2 ´ 3 инча картичка) 10 ´ 15 cm 4’’ ´ 6’’ (4 ´ 6 инча) 8’’ ´ 10’’ (8 ´ 10 инча) Letter (Писмо) (стр. 3) [DPOF Print] Start (Старт) Отпечатва изображенията със знак DPOF, маркирани в менюто Възпроизвеждане, независимо от изображението, изведено в момента. Извежда се екранът за потвърждаване на отпечатването. Натискането на централната част на контролния бутон стартира операцията по отпечатването. [Layout] Настройки на принтера Borderless (Без ограничители) 1 image/sheet (1 изображение/лист) 2 image/sheet (2 изображения/лист) 4 image/sheet (4 изображения/лист) [Print quality] Настройки на принтера Fine (Добро) Date (Дата) Настройки на принтера Off (Изключен) Date (Дата) File name (Име на файла) Date 7 name (Дата и име на файла) 126

Отстраняване на проблеми Отстраняване на проблеми Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, изпробвайте следните решения. Проверете опциите на стр. 127 до 136. Свържете се с Вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony. Батерии и захранване Комплектът батерии не може да бъде инсталиран. • Когато заредите комплекта батерии, използвайте върха на комплекта батерии, за да натиснете лоста за заключване (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Инсталирайте правилно комплекта батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Индикаторът за оставащ заряд на батериите не е верен или се извежда индикация, указваща достатъчен заряд на батериите, а захранването скоро се изразходва. • Това се случва, когато използвате фотоапарата при много горещи или студени условия (стр. 142). • Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Батериите са изтощени (стр. 142). Сменете батериите с нови. Батериите се изразходват твърде бързо. • Заредете комплекта батериии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Използвали сте фотоапарата при много студени условия (стр. 142). • Терминалът на комплекта батерии е замърсен. Почистете терминала с памучна клечка и др. и заредете комплекта батерии. • Батериите са изтощени (стр. 142). Сменете батериите с нови. Не можете да включите фотоапарата. • Поставете батериите правилно (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Батериите са изтощени (стр. 142). Сменете батериите с нови. Захранването изненадващо се изключва • Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, фотоапаратът автоматично преминава в режим на пестене на захранването и почти се изключва. За да отмените режима на пестене на захранването, извършете операция с фотоапарата, като например натиснете бутона на затвора наполовина (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Отстраняване на проблеми 127