Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

• Натискането на v компенсира към М (магента), а натискането на V към G (зелено). Тази компенсация се настройва в девет стъпки във всяка от посоките. • Стъпката в скалата е еквивалентна на приблизително 5СС. 5 Натиснете централната част на контролния бутон. • Ако промените температурата на цветовете след като настроите СС филтъра, реалната стойност на СС филтъра рефлектира като нова температура на цвета. Обичаен баланс на белия цвят При сцена, при която светлината на околната среда е съставена от няколко вида светлинни източници, препоръчително е използването на обичаен баланс на белия цвят, за да възпроизведете правилно белия цвят. 1 Изведете екрана с режим на настройка на баланс на белия цвят като използвате функционалния диски бутона Fn (стр. 43). 2 Изведете екрана с обичаен баланс на белия цвят като използвате v/V на контролния бутон, след това натиснете B. 3 Изберете [ SET] като използвате -- на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. На LCD екрана се извежда съобщение “Use spot metering area. Press shutter to calibrate.” 4 Придържайте фотоапарата докато бялата област покрие изцяло центъра за точково измерване и натиснете бутона на затвора докрай. Затворът щраква и се извеждат изчислените стойности (температура на цветовете и СС). Фокусирането може да не е потвърдено. 5 Натиснете централната част на контролния бутон. Екранът се връща в положение на информация за записа и запомнената настройка за обичаен баланс на белия цвят се запазва. За да изберете настройката за обичаен баланс на белия цвят На стъпка 2 по-горе, изберете [ ] като използвате b/B, след това натиснете централната част на контролния бутон. • Регистрираната настройка за обичаен баланс на белия цвят е ефективна докато не изберете нова настройка. (Настройката се запазва дори след като изключите захранването.) • Ако използвате светкавица при натискането на бутона на затвора, настройката за обичаен баланс на белия цвят се записва, като светването на светкавицата се взема предвид. • Съобщението “Custom WB error.” показва, че стойността е по-голяма от очакваната. ( Когато използвате светкавицата върху близък обект, или когато в рамката попадне обект със светли цветове.) Стойността се записва и индикаторът става жълт в дисплея за информация на записа на LCD екрана. Вие можете да записвате в този момент, но е препоръчително да зададете отново баланса на белия цвят, за да получите поправилна стойност за баланса на белия цвят. 48

D-range оптимизатор ISO WB D-R DEC Фотоапаратът изчислява условията на запис и автоматично поправя изображението, за да подобри качеството му. 1 Изведете екрана D-range Optimizer като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. ( : Настройка по подразбиране) OFF (Off) (Standard) (Advanced) Не поправя осветеността и контраста. Регулира осветеността и контраста на целия екран. Оптимизира контраста и цветовете на записаното изображение по участъци. • В следните случаи няма ефект: – Измерване в центъра. – Точково измерване. – Дискът за избор на режим е зададен в положение М. – [Quality] е зададен в положение [RAW] или [RAW & JPEG]. • Когато използвате AE в заключено положение, фотоапаратът автоматично поправя заключеното изображение. • Когато сте в режим на продължително преминаване напред, корекцията, извършена за първото изображение, се използва за второто и за следващите изображения. Използване на функциите за снимане Избор на цвят/DEC режим ISO WB D-R DEC Цветовият режим е комбинация от цветни тонове, баланс на белия цвят, контраст, наситеност и острота, които имат различни настройки за всички условия на запис и цели. Тази функция е полезна, ако желаете да използвате ефекти за избор на сцена, когато дискът за избор на режим е зададен в положение P, A, S или М. Контрастът, наситеността и остротата могат да бъдат настройвани спрямо Вашите изисквания. 1 Изведете екрана Color/DEC като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете желания цветови режим като използвате b/B на контролния бутон. 49