Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zobrazenie informácií

Zobrazenie informácií na displeji Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie o stave prijímača, napríklad zvukové pole. 1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete skontrolovať informácie. 2 Stlačte tlačidlo AMP a potom opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY. Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na displeji budú cyklicky striedať nasledujúce údaje. Indexový názov vstupu 1) t Vybratý vstup t Aktuálne použité zvukové pole 2) t Úroveň hlasitosti t Informácie o toku 3) Pri počúvaní rozhlasových staníc FM a AM Názov uloženej stanice 1) t Frekvencia t Aktuálne použité zvukové pole 2) t Úroveň hlasitosti Pri príjme vysielania služieb RDS (Iba modely pre Európu a Austráliu) Názov naprogramovanej služby alebo uloženej stanice 1) t Frekvencia, pásmo a číslo predvoľby t Aktuálne použité zvukové pole 2) t Úroveň hlasitosti 1) Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste príslušný vstup alebo uloženú stanicu pomenovali. Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery alebo ak je názov totožný s názvom vstupu. 2) Po aktivovaní funkcie Pure Direct sa zobrazí hlásenie PURE.DIRECT. 3) Informácie o toku sa nemusia zobraziť. Poznámka Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky alebo interpunkčné znamienka. 102 SK

Používanie diaľkového ovládača Opätovné priradenie tlačidla vstupu Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu môžete zmeniť tak, aby vyhovovali zariadeniam v systéme. Ak napríklad pripojíte prehrávač diskov Blu-ray Disc ku konektoru SAT/CATV na prijímači, tlačidlo SAT/CATV na tomto diaľkovom ovládači môžete nastaviť na ovládanie prehrávača diskov Blu-ray Disc. Poznámka Nemôžete znovu priradiť tlačidlá vstupu TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN. Číselné tlačidlá TV ?/1 Tlačidlá vstupu 1 Stlačte a podržte tlačidlo vstupu, pre ktoré chcete zmeniť priradenie, a zároveň stlačte a podržte tlačidlo TV ?/1. Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo SAT/CATV a súčasne stlačte a podržte tlačidlo TV ?/1. 2 Podržte stlačené tlačidlo TV ?/1 a uvoľnite tlačidlo vstupu. Príklad: Podržte stlačené tlačidlo TV ?/1 a uvoľnite tlačidlo SAT/CATV. 3 Podľa informácií v nasledujúcej tabuľke stlačte príslušné tlačidlo pre požadovanú kategóriu a potom uvoľnite tlačidlo TV ?/1. Príklad: Stlačte tlačidlo 1 a potom uvoľnite tlačidlo TV ?/1. Teraz môžete pomocou tlačidla SAT/CATV ovládať prehrávač diskov Blu-ray Disc. Kategórie Prehrávač diskov Blu-ray Disc 1 (režim príkazov BD1) a) Rekordér diskov Blu-ray Disc 2 (režim príkazov BD3) a) DVD prehrávač (režim príkazov DVD1) DVD rekordér 4 (režim príkazov DVD3) b) Videorekordér 5 (režim príkazov VTR3) c) Prehrávač diskov CD 6 Stlačte tlačidlo a) Podrobné informácie o nastavení BD1 alebo BD3 nájdete v návode na použitie dodanom s prehrávačom diskov Blu-ray Disc alebo rekordérom diskov Blu-ray Disc. b) Rekordéry diskov DVD značky Sony sa ovládajú pomocou nastavenia DVD1 alebo DVD3. Podrobné informácie nájdete v návodoch na použitie dodaných srekordérmi diskov DVD. c) Videorekordéry značky Sony sa ovládajú pomocou nastavenia VTR 3, ktoré sa zhoduje s nastavením VHS. 3 Používanie diaľkového ovládača 103 SK