Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

1 Z domovskej ponuky

1 Z domovskej ponuky vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam ponuky Settings. 2 Vyberte položku Input Settings a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku Audio Input Assign a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte názov vstupu, ktorý chcete priradiť, a stlačte tlačidlo . 5 Pomocou tlačidiel V/v/B/b vyberte zvukové signály, ktoré chcete priradiť vstupu vybratému vkrokuč.4. 6 Stlačte tlačidlo . Názov vstupu BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Priraditeľné konektory zvukového vstupu * Predvolené nastavenie Poznámky OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* Žiadny a* a* a* a a* a • Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky. • Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie. 82 SK

Používanie pripojenia Bi-amp Obnovenie predvolených výrobných nastavení 1 Z domovskej ponuky vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam ponuky Settings. 2 Vyberte položku Speaker Settings a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku Speaker Pattern a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte vhodnú šablónu pre reproduktory, ktorá neobsahuje zadné reproduktory na priestorový zvuk ani predné horné reproduktory, a stlačte tlačidlo . 5 Vyberte položku SB Assign a stlačte tlačidlo . 6 Vyberte položku Bi-Amp a stlačte tlačidlo . Rovnaké signály ako z konektorov SPEAKERS FRONT A možno reprodukovať aj z konektorov SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Zatvorenie ponuky Stlačte tlačidlo HOME. Poznámky • Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu, nastavte položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp. • Ak nastavíte položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp, nastavenia hlasitosti a vzdialenosti reproduktorov týkajúce sa zadných reproduktorov na priestorový zvuk a predných horných reproduktorov budú neplatné a použijú sa nastavenia pre predné reproduktory. Môžete vymazať všetky uložené nastavenia a pomocou nasledujúcich pokynov obnoviť predvolené výrobné nastavenia prijímača. Tento postup môžete použiť aj na inicializáciu prijímača pred prvým použitím. Na túto operáciu používajte tlačidlá na prijímači. ?/1 1 Stlačením tlačidla ?/1 vypnite prijímač. 2 Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo ?/1. Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie CLEARING, ktoré sa zmení na CLEARED!. Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých zmenených alebo vykonaných nastavení. Poznámka Úplné vymazanie pamäte trvá niekoľko minút. Prijímač nevypínajte, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie CLEARED!. Ďalšie operácie 83 SK