Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavenie ekvalizéra

Nastavenie ekvalizéra Pomocou nasledujúcich parametrov môžete nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň nízkych a vysokých tónov) všetkých reproduktorov. Nízke tóny Vysoké tóny Úroveň (dB) Frekvencia (Hz) 1 Z domovskej ponuky vyberte položku Sound Effects a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku Equalizer a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položky Front, Center, Surround alebo Front High a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte položku Bass alebo Treble. 5 Nastavte nárast a stlačte tlačidlo . Poznámky • Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu Analog Direct. • Frekvencie pre basy a výšky sú pevne dané. • V závislosti od formátu zvuku môže prijímač prehrávať signály s nižšou vzorkovacou frekvenciou, než je pôvodná vzorkovacia frekvencia vstupných signálov. Používanie funkcie Pure Direct Režim Pure Direct umožňuje reprodukovať zvuk vo vyššej kvalite. Po aktivovaní režimu Pure Direct zhasne displej, aby sa potlačil šum ovplyvňujúci kvalitu zvuku. Funkciu Pure Direct môžete používať so všetkými vstupmi. 1 Z domovskej ponuky vyberte položku Sound Effects a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku Pure Direct a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku On alebo Off a stlačte tlačidlo . Poznámka Po výbere funkcie Pure Direct nefungujú nastavenia Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume a D.Range Comp. Tip Funkciu Pure Direct môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou tlačidla PURE DIRECT na diaľkovom ovládači alebo prijímači. Zrušenie funkcie Pure Direct Funkciu Pure Direct zrušíte vykonaním týchto úkonov: – Znova stlačíte tlačidlo PURE DIRECT. –Zmeníte zvukové pole. – Zmeníte nastavenie scény na televíznej obrazovke (Scene Select). – Zmeníte nastavenie položky Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume alebo D.Range Comp. 56 SK

Obnovenie predvolených nastavení zvukových polí Na túto operáciu používajte tlačidlá na prijímači. ?/1 MUSIC 1 Stlačením tlačidla ?/1 vypnite prijímač. 2 Podržte stlačené tlačidlo MUSIC a stlačte tlačidlo ?/1. Na displeji sa zobrazí hlásenie S.F. CLEAR a obnovia sa predvolené nastavenia všetkých zvukových polí. Používanie funkcií siete Informácie o sieťových funkciách prijímača • Môžete reprodukovať zvukový obsah uložený v zariadení kompatibilnom snormou DLNA (produkty soznačením DLNA CERTIFIED), na ktorom je znázornené autorizované logo aliancie DLNA (str. 64). • Prijímač môžete používať ako zariadenie, ktoré zodpovedá zariadeniu na vykresľovanie médií UPnP v domácej sieti. • Prostredníctvom pripojenia na internet môžete počúvať hudobné služby (str. 67) a aktualizovať softvér prijímača. • Pomocou funkcie PARTY STREAMING môžete tú istú hudbu počúvať v rôznych miestnostiach súčasne. • Môžete zaregistrovať zariadenia Media Remote na ovládanie prijímača. • Môžete prehrávať zvukový obsah uložený v zariadeniach so systémom iOS alebo v knižnici aplikácie iTunes pomocou funkcie AirPlay. Informácie o norme DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je normotvorná organizácia zložená z výrobcov rôznych produktov, napríklad serverov (počítače atď.), audiovizuálnych zariadení a mobilných výpočtových zariadení, ktoré umožňujú výmenu obsahu (hudby, fotografií a videí). Organizácia DLNA rozhoduje o normách a vydáva autorizované logá, ktoré sa nachádzajú na zariadeniach podporujúcich normy DLNA. Používanie funkcií siete 57 SK