Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie pripojenia

Používanie pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN Bezdrôtovú sieť môžete vytvoriť pomocou niekoľkých metód pripojenia: vyhľadaním prístupového bodu, použitím metódy pripojenia WPS (stlačením tlačidla alebo zadaním kódu PIN) alebo manuálnym nastavením. Poznámky • Funkciu bezdrôtovej siete LAN nepoužívajte na miestach, kde sa používajú lekárske prístroje (napríklad kardiostimulátor) alebo kde je bezdrôtová komunikácia zakázaná. • Skôr než sa pripojíte k domácej sieti, musíte si pripraviť smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie zariadenia. • V závislosti od prostredia domácej siete môže byť smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN nastavený tak, že ho nemožno pripojiť pomocou štandardu WPS, aj keď je s týmto štandardom kompatibilný. Podrobné informácie o tom, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN kompatibilný so štandardom WPS a ako nastaviť pripojenie WPS, nájdete v návode na použitie smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN. • Ak je prijímač príliš vzdialený od smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN, môžu sa vyskytnúť problémy s nastavením. V takom prípade premiestnite zariadenia bližšie k sebe. Vyhľadanie prístupového bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov) Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť vyhľadaním prístupového bodu. Ak chcete sieť nastaviť pomocou tejto metódy pripojenia, musíte vybrať alebo zadať nasledujúce údaje. Tieto údaje vopred zistite a zapíšte na vyhradené miesto. Sieťový názov (SSID * ), ktorý identifikuje sieť ** . (Bude sa vyžadovať v kroku č. 7.) : Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP, WPA alebo WPA2) siete, ak je bezdrôtová domáca sieť zabezpečená šifrovaním ** . (Bude sa vyžadovať v kroku č. 8.) : * SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje konkrétny prístupový bod. ** Tieto údaje by sa mali nachádzať na štítku na smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN, v návode na použitie, medzi informáciami od poskytovateľa internetových služieb alebo ich môžete získať od osoby, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť. 1 V kroku č. 5 v časti Používanie pripojenia ku káblovej sieti LAN (str. 35) vyberte položku Wireless Setup. Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie Change Settings?, vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo . 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Access Point Scan a stlačte tlačidlo . Prijímač začne vyhľadávať prístupové body a zobrazí zoznam až 30 dostupných sieťových názvov (SSID). 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadovaný sieťový názov (SSID) a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno nastavenia zabezpečenia. 4 Zadajte kľúč zabezpečenia (kľúč WEP, WPA alebo WPA2) a stlačte tlačidlo . Kľúč zabezpečenia sa predvolene zobrazuje ako *****. Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY môžete kľúč zabezpečenia zašifrovať alebo odkryť. Na televíznej obrazovke sa zobrazí text IP Settings. 5 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Auto a stlačte tlačidlo . 36 SK

Pri používaní pevnej adresy IP Vyberte položku Custom a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno nastavenia adresy IP. Stlačte tlačidlo . Stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadovanú hodnotu položky IP Address. Stlačením tlačidla b zadajte hodnotu ďalšej položky. Stlačením tlačidla zrušte kurzor. Ďalej zadajte hodnotu položiek Subnet Mask a Default Gateway. Stlačte tlačidlo b aprejdite na položku DNS Settings. Zadajte hodnotu položiek Primary DNS a Secondary DNS. 6 Stlačte tlačidlo b. Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie Connecting to the Internet. Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie Network setup is completed a na displeji sa rozsvieti indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky Network Settings, stlačte tlačidlo . (V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.) 7 Nastavte server. Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 58). Poznámka Ak sieť nie je zabezpečená šifrovaním (pomocou kľúča zabezpečenia), v kroku č. 8 sa nezobrazí okno nastavenia zabezpečenia. Tip Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si časť Information (str. 94). Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou prístupového bodu kompatibilného so štandardom WPS Bezdrôtovú sieť môžete jednoducho nastaviť pomocou prístupového bodu kompatibilného so štandardom WPS. Pripojenie WPS možno nastaviť použitím konfiguračnej metódy stlačenia tlačidla alebo zadaním kódu PIN (Personal Identification Number). Čo je to WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS je štandard vytvorený organizáciou Wi-Fi Alliance, ktorý umožňuje jednoduché a zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete. Nastavenie bezdrôtovej siete použitím konfiguračnej metódy stlačenia tlačidla WPS Bezdrôtové pripojenie WPS môžete jednoducho vytvoriť jediným stlačením určeného tlačidla. 1 Vkroku č.2 včasti „Vyhľadanie prístupového bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov)“ (str. 36) vyberte položku WPS Push. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Hlásenie: do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode Tlačidlo WPS na smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie Setup with WPS Push Button is completed a na displeji sa rozsvieti indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky Network Settings, stlačte tlačidlo . (V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.) 3 Nastavte server. Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 58). Tip Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si časť Information (str. 94). Príprava prijímača 37 SK