nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

SJUKHUSTANDVÅRDEN I NORRBOTTENS LÄNS LANDS-

TING

av Angelika Lantto

Fram till år 2000 var sjukhustandvården i Norrbottens läns landsting organiserad i egna verksamhetsområden.

År 2000 tog dåvarande tandvårdsnämnden beslut om att avskaffa Sjukhustandvården

i Norrbottens läns landsting. Patienter som tidigare omhändertagits av Sjukhustandvården slussades

ut till allmäntandvårdsklinikerna i länet. År 2001 tillträdde nuvarande tandvårdschefen Klas Tunbrå.

När han påbörjade sitt uppdrag gjorde han en inventering bland länets samtliga klinikchefer

om vilka behov de prioriterade. Resultatet visade att klinikcheferna prioriterade ett återinförande

av Sjukhustandvården högst.

Den nya sjukhustandvårdsorganisationen

Två tjänster som biträdande övertandläkare i sjukhustandvård

tillsattes varav en blev sammankallande

för en arbetsgrupp som består av samtliga

sjukhustandläkare och övrig personal i länet som

arbetar med sjukhustandvård.

Norrbottens läns landsting har nu sjukhustandvård

i sex verksamhetsområden: Kiruna, Gällivare,

Kalix, Piteå, Boden och Luleå. På fyra av dessa

ställen, Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå, ligger

Folktandvården i respektive sjukhus. Dessa orter

är mindre samhällen så sjukhustandvårdsteamen

där sköter sjukhusets patienter samtidigt som de

tar emot remisser från öppna vården.

De övriga två områdena, Luleå och Boden, har

delat in sjukhustandvården i sjukhusbunden sjukhustandvård

och sjukhustandvård i öppna vården.

Ett team finns på Sunderby sjukhus som är länssjukhus.

Där sköts sjukhusets patienter och man

tar emot remisser gällande t.ex. oralmedicinska

frågeställningar. I öppna vården har Luleå tre

team och Boden två team på folktandvårdskliniker.

Dessa tar emot remisser gällande vuxna patienter

som behöver särskilt omhändertagande. Det kan t

ex röra sig om patienter med psykiatriska diagnoser,

demenssjukdomar, patienter med sällsynta diagnoser,

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Det ska finnas ett nära samarbete mellan den

sjukhusbundna sjukhustandvården och sjukhustandvårdsteamen

på folktandvårdsklinikerna.

Kommuner som själva saknar sjukhustandvårdsteam

ska kunna remittera till andra kommuner

alternativt be om konsult från ett sjukhustandvårdsteam.

I den nya organisationen tar sjukhustandvårdsteamen

emot patienter efter remiss. En

28

prioriteringsordning för sjukhustandvården finns.

Där klargörs vilka patienter som i första hand bör

omhändertas av allmäntandvården och i vilka fall

remiss är lämpligt.

Den sjukhusbundna sjukhustandvården har således

en specialiserad inriktning på fokalutredningar,

omhändertagande av cancerpatienter, vård i livets

slutskede, oral medicin mm. Sjukhustandvården

i den öppna vården har en inriktning mot t ex

tandvårdsrädsla, protetik, gerodonti osv. Några

team har ett etablerat samarbete med psykolog för

behandling av tandvårdsrädsla. Remisser rörande

tandbehandling i narkos skickas till team i öppna

sjukhustandvården. Där görs en bedömning om

narkos är indicerat och i aktuella fall åker team

från Luleå och Boden till Sunderby sjukhus och

utför behandlingen själv.

I Norrbottens sjukhustandvård tycker vi att vår

organisationsmodell fungerar bra idag.

Satsning för framtiden

Ramverket beskriver utbildningsbehov av sjukhustandvårdspersonal.

En hemsida ska också finnas

som kan användas till kommunikation mellan

sjukhustandvårdsteam i länet samt vara till hjälp

för allmäntandvården. Nu planerar vi ett möte tillsammans

med pedodontiavdelningen i Luleå för

att förbättra omhändertagandet för patienter som

överförs från pedodontin till sjukhustandvården.

Klinisk forskning och utvecklingsarbete stimuleras.För

närvarande pågår ett forskningsprojekt

och en sjukhustandläkare är under utbildning för

oralmedicinsk certifiering.

Vår målsättning framledes är också att öka samarbetet

med fler landsting.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines