nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

PATIENTFALL - NK/T-CELLSLYMFOM

av Karin Garming Legert

Nekros av maxillan orsakad av nasalt NK / T-cellslymfom samt sekundär resistent Candida krusei

infektion

I den dagliga verksamheten som sjukhustandläkare

ingår bland annat intraoral utredning och

behandling av patienter som behandlas med högdos

cytostatika för olika hematologiska maligniteter.

Då högdos behandlingar med cytostatika medför

grav neutropeni drabbas patienterna av och till av

svårdiagnostiserade och ibland svårbehandlade

tillstånd i munhålan.

Vi rapporterar här ett fall av allvarlig nekros av

maxillan orsakad av nasalt NK/T-cells lymfom med

sekundär lokal resistent Candida krusei infektion

hos patient med neutropeni på grund av cytostatikabehandling.

Risken för lokala och systemiska

komplikationer i samband med hematologisk

malignitet eller behandling bestäms i första hand

av graden och längden av förväntad neutropeni.

Därutöver kan graden av trombocytopeni, användning

av slemhinneskadande cytostatika samt

benägenheten hos sjukdom respektive behandling

att ge defekter i cellmedierad immunitet vara av

betydelse för uppkomsten komplikationer.

Bakgrund

Lymfom är ett samlingsnamn för ett antal tu-

42

mörer som utvecklas ur det lymfatiska systemet.

Lymfom kan uppstå ut vissa vita blodkroppar, Bceller,

T-celler och NK-celler. Ca 1700 individer

diagnostiseras varje år med lymfom. Lymfomen

indelas i två huvudgrupper, Hodgkins sjukdom

(HD) och non-Hodgkin-lymfom (NHL). NHL

delas i sin tur upp i två grupper, högmaligna NHL

och lågmaligna NHL.

NK/T-cellslymfom, nasal typ är ett diffust växande

extranodalt lymfom som oftast är beläget i ansiktet.

I tumören ser man mikroskopiskt en infiltration

och kärlinvasion av små lymfocyter, immunoblaster,

samt ibland även eosinofiler, plasmaceller och

histiocyter. Detta leder till kärlocklusion och/eller

granulombildning. Hemofagocytos förekommer

(då makrofagerna fagocyterar andra blodceller) och

ett samband med Epstein Barr Virus (EBV) tycks

föreligga. Kliniskt ter tumören sig som nekroser

och/eller granulom i näsa, hårda gommen (midlinegranuloma),

lunga (pulmonary lymphomatoid

granulomatos), men även i hud förekommer.

Candida krusei är en vanligtvis apatogen jästsvamp,

som ibland kan ge infektion hos patienter med

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines