Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Forretningsresultater Resultater i 2008

30

25

20

15

10

5

0

130

120

110

100

90

120

100

80

60

40

Fuldtidsstillinger

Geografiske områder

1.000 fuldtidsstillinger

Danmark

Europa (undtagen Danmark)

Nordamerika

International Operations

Japan & Oceanien


Salg pr. fuldtidsstilling (gennemsnit)

Indeks (2003 = 100)

2004 2005 2006 2007 2008

Salg i kr. pr. fuldtidsstilling (gennemsnit)

Miljøpåvirkning

sammenlignet med salget

Indeks (2003 = 100)2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

CO2-emissioner i forhold til salg i kr.

Affaldsmængde i forhold til salg i kr.

14 Novo Nordisk Årsrapport 2008

hvilket afspejler evnen til at fastholde en

høj produktivitet, samtidig med at arbejdsstyrken

udvides.

Miljøpåvirkninger

Novo Nordisk bestræber sig på at reducere

sit ressourceforbrug og sin affaldsproduktion.

Målet er at afkoble produktionsvæksten

og miljøpåvirkningerne.

Virksomhedens ambitiøse, langsigtede

mål om at opnå en absolut reduktion i

CO 2-emissioner fra produktionen på 10%

i 2014 i forhold til 2004 er inden for rækkevidde.

I 2008 faldt CO 2-emissionerne

for første gang, til 215.000 tons fra

236.000 tons i 2007. Det forventes, at

kurven vil knække markant i slutningen

af 2009, når leveringen af vindenergi

til de danske produktionsanlæg kan

påbegyndes.

Opgjort i mængde faldt vand- og energiforbruget

med henholdsvis 17% og 9%, mens

affaldsmængden steg med 16%. Økointensitetsforholdet

(Eco Intensity Ratio, EIR)

viste forbedrede resultater for både diabetes

behandling og bio pharmaceuticals samt for

både vand og energi, og Novo Nordisk er

således godt på vej mod at nå målet om en

reduktion på 10% i 2010 i forhold til 2005.

Et sæt nye langsigtede mål for miljøresultater

vil blive indført fra og med 2009. Se

s. 28–29.

Det fortsatte forebyggende arbejde med

overholdelse af miljøkrav begynder at

give resultater. Antallet af utilsigtede

udslip faldt med 13% til i alt 91 i 2008.

I samme perio de steg antallet af vilkårsoverskridelser

dog med 27% fra 22 i 2007

til 28 i 2008.

I løbet af 2008 blev der gennemført 13

indledende screeningauditeringer og 19

almindelige auditeringer af leverandørers

miljømæssige og sociale præstationer.

Resultaterne heraf var fi re kritiske fund og

afbrydelse af samarbejdet med en enkelt

leverandør.

Sociale påvirkninger

Evnen til at tiltrække og fastholde talentfulde

medarbejdere er en vigtig forudsætning

for, at Novo Nordisk kan udvikle og

udvide sin forretning. I 2008 steg medarbejderomsætningen

til 12,1% fra 11,6%.

En global employer branding-kampagne

blev lanceret i 2008.

I 2008 blev der indført en ny mangfoldighedsstrategi

med det mål, at samtlige

topledelsesteam inden for fem år skal

være sammensat af repræsentanter for

begge køn og fra forskellige nationaliteter.

Se s. 27.

Medarbejdernes engagement på arbejdspladsen

måles ud fra de gennemsnitlige

svar på 10 ens vægtede spørgsmål i den

årlige medarbejderundersøgelse, eVoice.

I 2008 lå det samlede resultat (på en skala

fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) på 4,2,

hvilket er en stigning på 0,1 i forhold til

2007 og pænt over det langsigtede mål

på 4,0. Dette understreges af en fortsat

høj færdiggørelse på 99% for alle aktionspunkter

efter faciliteringer.

I 2008 forblev de årlige udgifter til uddannelse

og undervisning, målt som

gennemsnitlige udgifter pr. medarbejder,

på et højt niveau, med gennemsnitligt

13.192 kroner pr. medarbejder. Det er en

lille stigning på 0,5% i forhold til 2007.

Niveauet afspejler virksomhedens strategiske

prioritering af talent- og lederudvikling

samt livslang læring, der tilbydes

alle medarbejdere.

Changing Diabetes ® , Novo Nordisks

globale indsats for at ændre kursen på

diabetes gennem forebyggelse, diagnose

og behandling, fi k for alvor sat diabetes

på den offentlige og politiske dagsorden.

2008 var det andet år, hvor Verdensdiabetesdagen

den 14. november blev

fejret som offi ciel FN-mærkedag, og Novo

Nordisks arrangementer i den anledning

havde deltagelse af mere end 300.000

mennesker i 56 lande. Virksomhedens

globale indsats for at fremme kendskabet

til diabetes og iværksætte konkrete

handlinger støtter gennemførelsen af

den FN-resolution om diabetes, der blev

vedtaget i december 2006 i anerkendelse

af, at diabetes udgør en væsentlig trussel

mod den globale sundhed, og i respekt

for menneskerettighedsprincippet om

adgang til ordentlig behandling. Læs

mere på s. 34–37.

Novo Nordisks strategi om at sikre bedre

adgang til diabetesbehandling er en langsigtet

markedslederstrategi om at skaffe

insulin til rette tid og bæredygtig diabetesbehandling

til alle, som har brug for

det. Strategien fokuserer på at prioritere

mennesker med diabetes, skabe bedre

behandlingsresultater og knække kurven

for diabetespandemien. Læs mere på

s. 30–33.

I 2008 lancerede Novo Nordisk et ambitiøst

femårigt program med det formål at

levere gratis insulin og behandling til børn

med type 1-diabetes i verdens fattigste

lande. Målet med programmet ‘Changing

the Future for Children with Diabetes’ er

at nå ud til i alt 10.000 børn i 2013. Programmet

vil blive gennemført i samarbejde

med Verdensdiabetesfonden og lokale

partnere.

More magazines by this user
Similar magazines