Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

24 Hensættelse til pensioner (fortsat)

Mio. kr. 2008 2007

Beløb indregnet i resultatopgørelsen

Ydelsesbaserede pensionsordninger 92 79

Sygesikringsordninger 36 30

Omkostninger i resultatopgørelsen i alt 128 109

Koncernen forventer at bidrage med 68 mio. kr. til sine ydelsesbaserede

pensionsordninger i 2009.

Følgende beløb er indregnet i resultatopgørelsen

vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår 112 91

Renteomkostninger på pensionsforpligtelsen 41 32

Forventet afkast af ordningens aktiver (24) (18)

Aktuarmæssige (gevinster)/tab indregnet i regnskabsåret (2) 1

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår 1 3

Omkostninger i alt, der indgår i personaleomkostninger 128 109

Det faktiske afkast på pensionsaktiverne (33) 21

25 Andre hensatte forpligtelser

Hensættelse Hensættelse Andre 2008 2007

til returvarer til salgs- hensatte I alt I alt

Mio. kr. rabatter forpligtelser

Ved årets begyndelse 593 1.744 1.303 3.640 3.367

Tilgang i året *) 236 3.693 46 3.975 3.510

Justering til tidligere års hensættelser (95) (209) (25) (329) (316)

Anvendt i året (151) (3.019) (385) (3.555) (2.731)

Valutakursreguleringer 11 72 (28) 55 (190)

Ved årets slutning 594 2.281 911 3.786 3.640

Specifikation af andre hensatte forpligtelser:

Langfristede *) – – 863 863 1.239

Kortfristede 594 2.281 48 2.923 2.401

Andre hensatte forpligtelser i alt 594 2.281 911 3.786 3.640

*) I 2007 relaterer 339 mio. kr. sig til afvikling af AERx ® .

Hensættelse til returvarer:

Som led i almindelig forretningspraksis udsteder Novo Nordisk kreditnotaer vedrørende produkter, der er udløbet. Hensættelser vedrørende fremtidige

returneringer foretages derfor på baggrund af historiske statistikker over returneringer af produkter efter ledelsens bedste skøn. Hensættelsen forventes anvendt

inden for den normale forretningscyklus.

Hensættelse til salgsrabatter:

I nogle lande afhænger de faktiske rabatter af, hvilke kunder produkterne sælges til. De faktorer, der komplicerer kalkulationerne af rabatter, er identifikationen

af, hvilke produkter, der er blevet solgt med rabat, hvilke prisbetingelser der er gældende for henholdsvis kunder eller offentlige myndigheder, samt den

anslåede periodemæssige forskydning, der er mellem salget og betalingen af rabatten. Se noterne 3 og 5 for yderligere information om salgsrabatter fratrukket

omsætningen.

Andre hensatte forpligtelser:

Andre hensatte forpligtelser omfatter forskellige typer hensatte forpligtelser inklusive hensættelser vedrørende retslige tvister, opgjort efter ledelsens bedste skøn.

Se note 36 for yderligere information om forpligtelser og eventualposter.

74 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Mio. kr. 2008 2007

Vægtede gennemsnitlige forudsætninger

anvendt til beregning og værdiansættelse

af ydelsesbaserede pensionsordninger og

sygesikringsordninger er som følger

Diskonteringssats 5% 4%

Forventet fremtidigt afkast af ordningernes aktiver 4% 4%

Forventede fremtidige lønstigninger 4% 3%

Udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger 6% 7%

Inflationsrate 2% 2%

For alle større ydelsesbaserede ordninger udføres årligt aktuarmæssige

beregninger og værdiansættelser.

More magazines by this user
Similar magazines