Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Aktionærinformation Ledelsens afl ønning

Enhver mistanke, klage eller anden henvendelse

undersøges og registreres af

revisionskomitéen. Eftersom Novo Nordisk

ønsker at tilskynde til, at medarbejderne i

god tro indberetter enhver overtrædelse,

samtidig med at man søger at undgå at

ødelægge uskyldige personers omdømme

i forbindelse med uretmæssig mistanke

om svig, gennemføres undersøgelserne

under størst mulig fortrolighed, uden at

der gås på kompromis med ønsket om en

tilbundsgående og grundig undersøgelse.

Selskabets ledelse

Bestyrelsen har overdraget ansvaret for

selskabets daglige drift til koncerndirektionen,

som består af den administrerende

direktør og fi re koncerndirektører (se s. 48).

Koncerndirektionens ansvar omfatter virksomhedens

organisation samt fordeling af

ressourcer, fastlæggelse og implementering

af strategier og politikker, retning og mål

samt rettidig rapportering og information til

bestyrelsen og Novo Nordisks interessenter.

Koncerndirektionen mødes mindst én gang

om måneden og ofte hyppigere.

Bestyrelsen udpeger koncerndirektørerne

og fastlægger deres afl ønning. Formandskabet

fører tilsyn med koncerndirektørernes

indsats.

Ledelsens

afl ønning

Bestyrelsesmedlemmer

Vederlaget til bestyrelsen svarer til vederlaget

i andre større danske virksomheder,

og nærmere oplysninger om vederlaget til

de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses

på s. 80.

Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer godkendes

af den ordinære generalforsamling

i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten,

og eventuelle forslag til ændringer

meddeles på forhånd. Fra og med 2009 vil

vederlaget til bestyrelsen være et særskilt

punkt på dagsordenen for den ordinære

generalforsamling.

Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast

årligt vederlag. Bestyrelsesmedlemmerne

modtager et fast beløb (basisvederlag),

mens formandskabet får et multiplum

heraf: Formanden modtager 2,5 gange

basisvederlaget, og næstformanden 1,5

gange basisvederlaget. Arbejde i revi-

44 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Assurance

Ekstern revision

Selskabets regnskabsafl æggelse samt

de interne kontroller over rapporteringsprocessen

gennemgås og revideres

af en ekstern revisor, der er valgt på

selskabets ordinære generalforsamling.

Revisor varetager aktionærernes og

offentlighedens interesser (se s. 114).

Revisor indberetter væsentlige forhold

af regnskabsmæssig art og væsentlige

svagheder i det interne kontrolmiljø til

bestyrelsen via revisions komitéen samt i

revisionsprotokollen.

Som led i Novo Nordisks erklærede målsætning

om økonomisk, miljømæssig og

social ansvarlighed medtager selskabet

efter eget valg en assurance-erklæring om

ikke-fi nansiel rapportering i årsrapporten

(se s. 115). Revisor sikrer, at den ikke-fi nansielle

rapportering er fuldstændig, dækker

væsentlige aspekter og er lydhør over for

aktionærerne.

Intern revision

Den interne revisionsfunktion yder uafhængig

og objektiv assurance primært

angående intern kontrol og ledelse. For

at sikre, at funktionen arbejder uaf-

sionskomitéen giver medlemmerne ret

til en yderligere afl ønning på 0,5 gange

basisvederlaget, mens formanden for

revisionskomitéen modtager 1,25 gange

basisvederlaget.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan påtage

sig specifi kke ad hoc-opgaver, der ligger

ud over bestyrelsens normale opgaver.

I sådanne tilfælde fastsætter bestyrelsen et

fast vederlag for arbejdet. Dette er tilfældet

med forsknings- og udviklings facilitatoren.

Udgifter til f.eks. rejse og ophold i forbindelse

med bestyrelsesmøder samt relevant

uddannelse refunderes. På den ordinære

generalforsamling i 2009 vil der blive stillet

forslag om, at alle bestyrelsesmedlemmer

med bopæl uden for Danmarks grænser

skal modtage en fast rejsegodtgørelse

pr. møde, de deltager i i Danmark. Der

vil ikke blive udbetalt rejsegodtgørelse til

bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med

bestyrelsesmøder uden for Danmark.

hængigt af selskabets daglige ledelse,

godkendes dens charter, auditplan og

budget af revisionskomitéen. Formanden

for revisionskomitéen skal godkende

ansættelse, afl ønning og eventuel afskedigelse

af lederen af den interne revisionsfunktion.

Intern kontrol

Novo Nordisks risikostyring og interne

kontrolmiljø med hensyn til rapporteringsprocesserne

har til formål effektivt at

kontrollere risikoen for væsentlig fejlinformation.

En detaljeret beskrivelse af

det implementerede interne kontrolmiljø

og risikostyringssystemet i relation til de

fi nansielle rapporteringsprocesser kan ses

på novonordisk.com/about_us.

Novo Nordisk efterlever den amerikanske

Sarbanes–Oxley Act, Section 404, som

kræver detaljeret dokumentation for tilrettelæggelse

og gennemførelse af regnskabsafl

æggelsen. Novo Nordisk skal sikre, at der

ikke er væsentlige svagheder i de interne

kontroller, som kunne føre til væsentlig

fejlinformation i regnskabet. Selskabets

konklusion og revisionens evaluering af

disse processer fremgår af den såkaldte

Form 20-F, der indsendes til det amerikanske

børstilsyn.

Bestyrelsesmedlemmerne får ikke tilbudt

aktieoptioner, tegningsrettigheder eller

andre incitamentsordninger.

Koncerndirektører

Formandskabet fremsætter forslag om

koncerndirektørernes afl ønning, som skal

godkendes af hele bestyrelsen. En oversigt

over koncerndirektørernes løn for 2008

kan ses på s. 81.

Afl ønningen sammenholdes hvert år med

niveauet i tilsvarende større danske virksomheder

med internationale aktiviteter.

Desuden vurderes afl ønningen i forhold til

tilsvarende stillinger i den internationale

lægemiddelindustri.

Koncerndirektørernes afl ønning består af

en fast grundløn, en kortsigtet kontant bonus,

en langsigtet aktiebaseret incitamentsordning,

pensioner og andre ydelser. Afl ønningen

til koncerndirektører udstationeret

More magazines by this user
Similar magazines