Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

For kontrollen i engrosvirksomheder uden behandling var målet i 2006, at Fødevarestyrelsen

skulle udføre kontrolbesøg gennemført som audit i et omfang, der svarer til summen af de

minimumsauditfrekvenser, som auditfrekvensvejledningen foreskriver.

Tabellen nedenfor viser Fødevarestyrelsens og regionernes resultatkrav samt i hvilken udstrækning,

de nåede resultatkravene:

Tabel 15: Audit i engrosvirksomheder uden behandling

Antal audit DK NORD SYD ØST

Mål (antal audit) 2.804 826 806 1.172

Udført (antal audit) 3.469 991 913 1.565

Målopfyldelse (%) 123,7 120,0 113,3 133,5

Kilde: Fødevarestyrelsens 4. kvartalsrapport 2006.

Tabellen viser, at Fødevarestyrelsen gennemførte flere audit i gruppen af engrosvirksomheder

uden behandling, end det var målet. Der blev i alt gennemført 665 flere audit, end målet var.

Der var dermed en væsentlig overopfyldelse af resultatmålet.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Den store målopfyldelse på audit uden behandling skyldes for eksempel:

• For en stor dels vedkommende var det især inden for denne gruppe, at der skulle ryddes op i 2006

med hensyn til at overholde, at alle fødevarevirksomheder skulle have mindst 1 audit pr. år.

• Regionerne valgte i 2006 at fokusere særligt på nogle virksomhedstyper med minimumsfrekvens 1,

for eksempel virksomheder med animalske produkter eller letfordærvelige fødevarer samt frugt og

grøntvirksomheder.

• Minimumsfrekvensen for audit med registrerede transportvirksomheder blev fra 2005 til 2006 sat

ned fra 1 til 0,5 audit pr. år. Nogle regioner har evt. holdt sig til den gamle frekvens.

• Der er identificeret et større kontrolbehov end minimumsfrekvenserne.

9.1.3 To regioner nåede ikke resultatmålet for kontrollen med

engrosvirksomheder med behandling

Konklusion for afsnittet

Fødevarestyrelsen nåede på landsplan sit mål om at gennemføre de planlagte audit i gruppen

af engrosvirksomheder med behandling. Fødevareregion Syd og Fødevareregion Øst nåede

dog ikke helt målene, idet de 2 regioner manglede at gennemføre henholdsvis 26 og 37 audit.

Fødevarestyrelsen skulle udføre kontrolbesøg udført som audit i engrosvirksomheder med

behandling i et omfang, der svarede til summen af de auditfrekvenser, som fødevareregionerne

planlagde at gennemføre i de enkelte virksomheder i 2006, jf. auditfrekvensvejledningen.

Der gælder for denne virksomhedstype, at planlægning af antal audit i 2006 skete ud fra en

særlig behovsorienteret vurdering, jf. også afsnit 10.1.4 og 10.2.

72

More magazines by this user
Similar magazines