Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Šimsová,B.:BudouhledatRomovésvoubudoucnost? 121Dlestatistikyterénníchsociálníchpracovníků(zdrojwww.vlada.cz)jenevětšímproblémem:Nezaměstnanost 19%Záškoláctví 7%Nízkákvalitabydlení 18%Dluhy 27%Nedostatečnáhygiena 8%Zuvedenýchstatistickýchdatvyplývá,žedluhy(velmičastojdeozadluženívrámciromskékomunity)jsounejhoršímukazatelem,kterýrodinudostávádodluhovépasti.Díkydluhůmjsouvystěhováváni,jsoujimexekuoványsociálnídávky.Processociálníhovyloučeníjeprimárnědůsledkemchudoby,nízkýchpříjmů,nedostatečnéhovzdělání,nevyhovujícíchživotníchpodmínek.Dalšímdemotivujícímprvkemje,želidéžijícídlouhodoběvsociálníexkluzikladoupřehnanýdůraznapřítomnostafaktickyžijíbezbudoucnosti.Nejsouschopnisinaplánovatsvéživotnícíle,dostávajísedopastimomentálníhoziskuaveškerousvouhostilituobracíprotispolečnostiresp.lidem,kteříjimfakticky(prostřednictvímsvýchdaní)umožňujídostávaturčitépříjmy,abynepadlinasamédno.ZávěrKoncepce,kterévznikajíjakolékynaproblémyvzniklésoužitímsromskoumenšinounicnevyřeší,pokudsenezačnouvážnězabývatzměnoumyšlenísamotnýchRomů.Dalijsmejimmožnostžítvmoderníspolečnosti,mohouparticipovatnasociálníchsystémech,alenedařísejimdátjinounežzávisloubudoucnost.Romovébysiměliuvědomit,žepokudsenezačnouchovat„dospěle,jejichzávislostnaspolečnostisejimstaneosudnou.Reference[1]JAKOUBEK,M., BUDILOVÁ L. Romové a Cikáni - neznámí i známí.Praha:LEDA,2009.ISBN978-80-7335-119-9[2]ŠOTOLOVÁ,E.VzděláváníRomů.Praha:Karolinum,2008.ISBN978-810-246-1524-0[3]StudieRB10/2/03,MinisterstvazahraničníchvěcíČeskérepubliky

More magazines by this user
Similar magazines