Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Bednářová,P.,Krejsová,J.:Petráškůvpramen 133Kdesevzaly organické látky ve vodě určené jak k pitnýmúčelůmakbalení?Nazákladěprovedenýchanalýzazjištěníxylénůietylbenzenuvevoděbylyodebrányvzorkyvodyzezdroje,předúpravouvody(odstraněníželezaaodmanganování)aznapouštěcíhozařízení.Xylenaethylbenzenbylnalezenjenpřiprovizornímstáčenívodydobarelů.Vodnízdrojbylprostorganickýchlátekstejnějakovoda.Byllokalizovánzdrojznečištěníatonapouštěcíčástpřistáčenívody,kterájedinánebylaznerezu,alezuměléhmotybezatestu.Ostatníčástizařízeníbylyznerezovéhomateriálu.Došlokodstraněníumělohmotnékoncovkyzanerezovou.Nalezenýzdrojznečištěníbylodstraněn.Závěrjejednoznačný:jepotřebaprovádětanalýzypřijakémkolivzásahudosystému,atojakdorozvodůvody,takifinálníhostáčení.Xylenjeorganickásloučenina,jejížmolekulutvoříbenzenovéjádroadvěmetylovéskupinyCH3 .Xylensenazývátéždimethylbenzen.Existujítřiizomeryxylenu.Názevpříslušnéhoizomeruxylenuseodvozujeodvzájemnépolohymethylovýchskupin.Všechnytřixylenyjsouzanormálnípokojovéteplotybezbarvé,zapáchajícíhořlavékapaliny.Vpříroděsevyskytujívpetrolejiavdehtu.Vznikápřilesníchpožárech.Xylenysepoužívajíjakorozpouštědla,čistidla,ředidlabarev.Ethylbenzenseřadípodobnějakobenzen,styrenanebonaftalenkaromatickýmuhlovodíkům.Jetohořlavábezbarvákapalina,aromatickéhozápachu.Jelehcevznětlivý.Jeobsaženvropnýchlátkách,tvořípříměsvbenzinech.Používásetaképrovýrobubarevarozpouštědel.Jderovněžomeziproduktpřivýroběstyrenu.Jetaképroduktemnedostatečnéhohořenípřilesníchpožárech.ZávěrPostupzvolenýprovozovatelem,kdyvoduzvrtunejprveřešilzhlediskakvantityakvalityjakovodupitnou,bylvelmiprozíravý.Vyřešilsikvalitupitnévodytím,žeprovedljejíúpravu,odstranilzníželezoamangan.(Totéžvzešloizdoporučeníprvníchanalýzvroce1989).Nechalsiodebratvzorkynacelkový(velký)rozborvodyurčenýkpitnýmúčelům.Povyhodnoceníveškerýchanalýzadostupnýchinformacídošelkzávěru,žekvalitnípitnévoděneprospěje,kdyžbudečerpánajensezóněproprovozkempu.Protoserozhodlvyužívatvodnízdrojceloročněstím,žepostavístáčírnunapramenitoubalenouvodu.Stáčírnabylapostavenaabylyodstraněnyzávady,kterébybránilyprovozuještěpředzkušebnímprovozem.Totovšebylorealizovánonazákladěcílenýchodběrůvodyajejichvyhodnocováni.Vroce2005,vdobězkušebníhoprovozu,bylodebránvzorekzestáčecílinkyprovelkýrozborbalenépramenitévody.Rozbordopadldobře,vodamělakvalitníparametryjakostiprostévšechorganickýchlátek.Mělavelminízkoumineralizací–vodivost46,7mS/marozpuštěnélátky377mg/lsepohybovalyvdoporučenéhodnotě.Vápníkahořčíkbylvoptimálníatakévdoporučenéhladině(2,03mmol/l).Přítomnostkovů–železopod0,06mg/l,mangan0,019mg/l,

More magazines by this user
Similar magazines