Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

130 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2tetrachlorethan µg/l 10 NMH µg/l 0,1 MDtrihalomethany µg/l 100 NMHtrichlorethan µg/l 10 NMH µg/l 0,1 MDtrichlormethan µg/l 30 MHtoluenµg/l 0,1 MDxylenyµg/l 0,3 MDethylbenzenµg/l 0,1 MDstyrenµg/l 0,1 MDchlorbenzenµg/l 0,1 MDdichlorbenzenµg/l 0,1 MDtrichlorbenzenµg/l 0,1 MDNELµg/l 15 MDVysvětlivky:E.coli–Escheriachiacoli,koliformníb.–koliformníbakterie,mikr.obr.živ.org–mikroskopickýobrazživéorganismy,počtykol.–počtykolonií,TOC–celkovýorganickýuhlík,CHSK mn–chemickáspotřebakyslíkumanganistanem,PAU–polycyklickéaromatickéuhlovodíky,RL–látkyrozpuštěné,NEL–látkyetrahovatelnénepolárníZtabulkovéhosrovnáníukazatelůstanovenýchprávníchpředpisempropitnouvoduapropramenitoubalenouvodujezřejmé,žeprovodupramenitouurčenoukbalení,jsoupožadavkypřísnějšískorovevšechukazatelích,jsouzdetaképřísnějšípožadavkynaorganickésloučeniny.Tymusísplňovatnejvyššíhodnotumezedetekce,kteroulzepoužítkověřenínepřítomnostiorganickýchlátek.Kvalitapramenitébalenévodyjevelmidobřelegislativněošetřena.Zřízenívodníhozdroje,jehoochranuavyužívání,řešíhlavnětytozákonyavyhlášky:Zákony:258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některýchsouvisejícíchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů254/2001Sb.,ovodáchaozměněněkterýchzákonů(vodnízákon),vezněnípozdějšíchpředpisů274/2001Sb.,ovodovodechakanalizacíchproveřejnoupotřebuaozměněněkterýchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisůVyhlášky:252/2004Sb.,kterousestanovíhygienicképožadavkynapitnouateplouvoduačetnostarozsahkontrolypitnévodyvezněnívyhlášky187/2005Sb.,a293/2006Sb.,275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnostbalenýchvodaozpůsobujejichúpravy,vezněnípozdějšíchpředpisů428/2001Sb.,kterouseprovádízákonč.274/2001Sb.,ovodovodechakanalizacíchproveřejnoupotřebuaozměněněkterýchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů.

More magazines by this user
Similar magazines