Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea imaginilor 128 Pe ecranul LCD nu este nimic afiºat când este pornitã alimentarea • În cazul variantelor de reglaj implicite, ecranul LCD se va opri dacã nu este efectuatã nici o operaþie mai mult de 5 secunde, pentru a reduce la minim consumul de energie a acumulatorului. Puteþi modifica aceastã perioadã de timp (pagina 102). • Ecranul LCD este oprit. Apãsaþi butonul (Afiºaj) pentru a porni ecranul LCD (pagina 26) • Uneori, senzorii dispozitivului ocular pot fi activaþi de o miºcare a mâinii, spre exemplu. Dacã senzorii de sub vizor sunt activaþi, camera opreºte ecranul LCD presupunând cã fotograful priveºte prin vizor. Puteþi dezactiva aceastã funcþie (pagina 97). • S-a efectuat o expunere mai îndelungatã decât de o secundã, cum ar fi cazul unei expunerii bulb. Pe ecranul LCD nu este afiºat nimic în timpul expunerii. Imaginea nu este clarã în vizor. • Reglaþi scala dioptrului corespunzãtor, cu ajutorul discului de reglare a dioptrului T (pasul 5, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Camera nu poate înregistra imagini. • Verificaþi capacitatea liberã de pe suportul de înregistrare (pagina 27). Dacã acesta este complet ocupat, faceþi una dintre urmãtoarele : – ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã T (pasul 6, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). – Schimbaþi suportul de înregistrare. • Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick Duo” în poziþia ce permite înregistrarea (pagina 139). • Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul. Obturatorul nu este eliberat. • Obturatorul nu este eliberat dacã nu s-a realizat focalizarea subiectului. Blocarea obturatorului poate fi dezactivatã (pagina 93). • Obturatorul nu poate fi eliberat dacã aparatul este cuplat la alt dispozitiv, cum ar fi un telescop astronomic etc. (Blocarea obturatorului poate fi dezactivatã în aceastã situaþie (pagina 96).). • Obturatorul nu poate fi eliberat dacã indicaþia “----” apare intermitent pe ecranul LCD în colþul din dreapta jos ºi dacã “E” clipeºte în vizor T (pasul4 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Obturatorul nu poate fi eliberat dacã indicaþia “--” este luminoasã în colþul din dreapta sus al ecranului LCD. Aceastã indicaþie semnalizeazã cã obiectivul nu este montat corespunzãtor. Montaþi corect obiectivul T (pas 2, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Înregistrarea dureazã mult timp. • Este activatã funcþia de reducere a zgomotului (pagina 85). Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • Înregistraþi în modul RAW (pagina 83). Deoarece fiºierul de date RAW este unul mare, înregistrarea în acest mod poate dura mai mult timp.

Imaginea nu este focalizatã. • Subiectul este prea apropiat. Verificaþi distanþa focalã minimã pentru obiectivul folosit. • Înregistraþi în modul manual de focalizare. Alegeþi modul de focalizare automatã (pagina 71). • Încercaþi sã înregistraþi un subiect care poate necesita o focalizare specialã (pagina 15). Folosiþi funcþia de fixare a focalizãrii sau de focalizare manualã (pagina 71). Bliþul nu funcþioneazã. • Bliþul încorporat este închis. Scoateþi-l în exterior. • Modul de funcþionare a bliþului este [Autoflash]. Dacã doriþi ca bliþul sã se declanºeze fãrã greºalã, alegeþi pentru modul bliþ varianta [Fill-flash], pagina 54. Apar pete neclare când înregistraþi folosind bliþul. • Lumina bliþului este reflectatã de particulele de praf din aer ºi apar în imagine. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Imaginea înregistratã este prea întunecatã. • Dacã subiectul este în afara razei de acþiune a bliþului (distanþa pânã la care poate ajunge lumina acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliþ. Dacã modificaþi sensibilitatea ISO, se va modifica ºi raza de acþiune a bliþului (pag. 44). Partea de jos a imaginii înregistrate este prea întunecatã. • Imaginea a fost înregistratã folosind parasolarul. Demontaþi parasolarul când folosiþi bliþul încorporat. În cazul anumitor obiective, partea de jos a imaginilor este mai închisã chiar dacã parasolarul nu este utilizat T (pasul 5, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Reîncãrcarea bliþului dureazã prea mult. • Bliþul s-a declanºat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncãrcare va dura mai mult decât în mod obiºnuit, pentru a se evita încãlzirea excesivã a camerei foto. Data ºi ora sunt înregistrate incorect. • Reglaþi corect data ºi ora (pagina 99, T pasul 3, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Valoarea aperturii ºi / sau viteza obturatorului clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. • Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil. Efectuaþi din nou reglajul corect. Imaginea este prea întunecatã. • Fotografiaþi un subiect care are o sursã de luminã în spatele sãu. Selectaþi modul de mãsurare (pagina 58) sau reglaþi expunerea (paginile 37, 65). • Luminozitatea ecranului este prea scãzutã. Mãriþi luminozitatea ecranului LCD (pagina 98). 129