Views
4 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Înregistrare BULB

Înregistrare BULB (expunere prelungitã) Câtã vreme este apãsat butonul declanºator, obturatorul rãmâne deschis. Puteþi înrsgistra dâre de luminã, spre exemplu în cazul focurilor de artificii. Ataºaþi un trepied la camera foto atunci când folosiþi funcþia de înregistrare Bulb. Selector rotativ de mod Disc de reglaj Buton declanºator Buton +/– (Expunere) 1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia M. 2 Rotiþi discul de reglaj spre stânga pânã ce apare indicaþia [BULB]. 3 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul +/– (Expunere) ºi rotiþi discul de reglaj pentru a selecta apertura. 4 Ataºaþi capacul pentru ocular (pagina 41). 5 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul declanºator pe durata înregistrãrii. • Puteþi fotografia în modul Bulb pânã la patru ore folosind un acumulator complet încãrcat. • Dupã înregistrare, va fi efectuatã reducerea zgomotului care va dura aceeaºi perioadã de timp cât a fost deschis obturatorul. Când apare mesajul “Processing...” (procesare), nu puteþi fotografia. Pentru a renunþa la aceastã funcþie, consultaþi pagina 85. • Funcþia Super SteadyShot este opritã automat. • Cu cât sensibilitatea ISO este mai ridicatã, sau cu cât este mai îndelungatã perioada de expunere, cu atât zgomotul pe ecranul LCD este mai mare. • Pentru a reduce miºcarea nedoritã a camerei, se recomandã sã conectaþi telecomanda (nu este furnizatã), pagina 154. 40

Pentru a monta capacul pentru ocular Când este eliberat butonul declanºator fãrã a fi folosit vizorul, cum este cazul la expunerea bulb sau la înregistrarea cu ajutorul cronometrului propriu, montaþi pentru ocular pentru a evita pãtrunderea luminii prin vizor ºi afectarea în acest fel a expunerii. 1 Glisaþi cu grijã manºonul ocularului spre exterior, apãsând fiecare parte lateralã a sa. 2 Montaþi capacul pentru ocular, peste vizor. Acest dispozitiv este în mod obiºnuit ataºat de cureaua de umãr. • Când montaþi capacul pentru ocular, senzorii ocularului, aflaþi sub vizor, pot fi activaþi, în funcþie de situaþie ºi focalizarea poate fi reglatã sau este posibil ca ecranul LCD sã continue sã clipeascã. Alegând pentru [Eye-Start AF] varianta [Off], puteþi evita aceste probleme (pagina 85). 41