Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare 2 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Red eye – Ochi roºii Aceastã funcþie reduce fenomenul de ochi roºii prin emiterea de câteva ori a unor fascicule de luminã slabã înainte de declanºarea propriu-zisã a bliþului. On Off Reduce fenomenul de ochi roºii Nu reduce fenomenul de ochi roºii • Reducerea fenomenului de ochi roºii este disponibilã numai cu ajutorul bliþului încorporat. (Când folosiþi un bliþ extern -care nu este furnizat, fenomenul de ochi roºii apare rareori.) Flash control – Comanda bliþului Puteþi selecta modul de comandã a bliþului, stabilind cantitatea de luminã emisã de bliþ. ADI flash Pre-flash TTL Exact înainte de înregistrare, este emisã luminã de preînregistrare ºi camera stabileºte cantitatea de luminã necesarã mãsurând cantitatea de luminã reflectatã din cea de preînregistrare, asociind-o cu informaþiile legate de distanþã. Exact înainte de înregistrare, este emisã luminã de preînregistrare ºi camera stabileºte cantitatea de luminã necesarã mãsurând cantitatea de luminã reflectatã din cea de preînregistrare. Informaþiile legate de distanþã nu sunt luate în calcul. ADI : reprezintã “Advanced Distance Information” (Informaþii avansate privind distanþa) P-TTL : reprezintã “Pre-flash, Through the lens” (Preiluminare, prin obiectiv). • Când distanþa dintre subiect ºi bliþul extern (nu este furnizat) nu poate fi determinatã, (înregistrarea cu un bliþ extern fãrã fir -nu este furnizat, înregistrarea cu un bliþ separat de camera foto folosind un cablu, înregistrarea folosind bliþuri gemene pentru prim planuri ori cu o sursã de luminã în formã de inel etc.) camera va alege automat Pre-flash TTL. • Selectaþi varianta [Pre-flash TTL] în urmãtoarele cazuri, deoarece camera nu poate calcula cu acurateþe distanþa în modul ADI flash. – dacã la bliþul model HVL-F36AM este montat un panou extins, – dacã pe suprafaþa bliþului este ataºat un dispozitiv care face lumina difuzã, – dacã este folosit un filtru cu un factor de expunere, cum ar fi un filtru ND, – dacã este folosit un obiectiv pentru înregistrarea prim planurilor. • Bliþul ADI este disponibil numai în combinaþie cu alte obiective care sunt furnizate cu codor pentru distanþe. Pentru a determina dacã obiectivul folosit beneficiazã de codor pentru distanþe, consultaþi instrucþiunile de folosire furnizate împreunã cu obiectivele. Flash default – Opþiuni implicite pentru bliþ Când selectorul rotativ de mod este în poziþia AUTO, P sau Selecþia Scenei, pentru bliþ este ales automat modul Autoflash (varianta implicitã). Când bliþul este tras în exterior, dacã doriþi sã fiþi siguri cã va emite negreºit luminã, puteþi alege varianta Fill-flash. În oricare dintre cazuri, puteþi schimba modul bliþ cu ajutorul discului pentru funcþii ºi al butonului Fn. 86

Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Autoflash Fill-flash Când selectorul rotativ de mod este pus în poziþia AUTO, P sau Selecþia Scenei ºi bliþul este scos în afarã, bliþul se declanºeazã automat numai dacã este necesar. Dacã selectorul rotativ de mod este pus în poziþia AUTO, P sau Selecþia Scenei ºi bliþul este scos în afarã, bliþul se va declanºa de fiecare datã. Bracket order – Ordinea imaginilor înregistrate cu expuneri adiacente Puteþi stabili dumneavoastrã ordinea înregistrãrilor cu valori adiacente ale expunerii (pagina 62). Ordinea este comunã atât pentru lumina mediului ambiant, cât ºi pentru valorile adiacente corespunzãtoare bliþului. • Aceasta nu se aplicã valorilor adiacente ale echilibrului de alb. 0 T – T + – T 0 T + Se foloseºte valoarea 0Ev pentru prima imagine care reprezintã cea mai bunã variantã de înregistrare. Exemplu : 0Ev T –0,3Ev T +0,3Ev Ordinea este de la expunere scãzutã la expunere ridicatã. Exemplu : 0Ev T –0,7Ev T +0,7Ev Reset – Iniþializare Puteþi iniþializa principalele funcþii ale modului de înregistrare. 1 Selectaþi [Enter] corespunzãtor opþiunii [ Reset]. Pe ecranul LCD apare mesajul “Reset recording mode?” (Sã fie iniþializat modul de înregistrare?) 2 Selectaþi [Yes] cu ajutorul b de la butonul de comandã, apoi apãsaþi centrul acestui buton. Principalele funcþii ale modului înregistrare sunt iniþializate. • Pentru detalii legate de elementele care urmeazã sã fie iniþializate, consultaþi “Reset default” (Revenirea la reglajele implicite), pagina 151. 87