Views
2 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

i 3o DE NATUURLYKE

i 3o DE NATUURLYKE HISTORIE,ke en lange hairen als varkensborftels te voorfchyn, en deze lange hairen wordenop den rug van den phatagin niet gevonden: dit zyn alle de wezendlykeverfcheidenheden, welke wy hebben opgemerkt in 't onderzoek van de huidendezer twee dieren, die zo verfchillende zyn van alle andere viervoetigedieren, dat men hen als foorten van monfters- befchouwd heeft; dewyl deverfchillen, welke wy hebben opgemerkt, algemeen en ftandvaftig'zyn denkenwy te mogen verzekeren, dat de pangolin en de phatagin twee dierenvan onderfcheidene en afzonderlyke foorten zyn; wy hebben deze overeenkomftenen deze verfcheidenheden bemerkt niet flegts door het befchouwender drie onderwerpen, welken wy gezien hebben, maar ook door de ver°elykingvan alle die, welke door de Reisbefchryvers waargenomen en doorde Natuuronderzoekeren aangeduid zyn.De pangolin is, als hy zyn volkomen groei heeft, tot zes, zeven en agtvoeten groot, de lengte van den ftaart daar onder begreepen; de ftaart, dieten naaftenby zo lang is als 't lighaam, fchynt naar evenredigheid minder'langte zyn, terwyl het dier nog jong is; de fchulpen zyn ook zo groot niet: zyzyn dunner en van een bleeke kleur; zy krygen een donkerer verw wanneerhet dier volwafien is, en zy worden dan zo hard dat zy tegen den ko°-el vaneen fnaphaan beftand zyn: de phatagin is, gelyk wy'gezegd hebbeif, kleinerdan de pangolin; beide hebben zy eenige betrekkingen met den tamanoiren den tamandua: de pangolin en de phatagin leeven, even als deze, niet danvan mieren; zy hebben ook eene zeer lange tong, een nauwen muil, zonderzigtbaare tanden; een zeer verlengd lighaam, den ftaart ook zeer lang, en denagels der voeten ten naaftenby van dezelfde grootte en van dezelfde gedaante, maar niet ten zelfden getale; de pangolin en de phatagin hebben vyf nagelsaan yderen voet, terwyl de tamanoir en de tamandua'er flegts vier hebben,aan de voorfte voeten; deze Iaatfte zyn bedekt met hair, de andere met fchulpengewapend; en daarenboven behooren zy niet oorfpronkelyk in 't zelfdewerelddeel fhuis; de tamanoir en de tamandua worden in Amerika gevonden,de pangolin en de phatagin in de Ooft Indien, en in Afrika, alwaar deNegers hem quogch noemen (a); zy eeten derzelver vleefch, 't welk zy lek-(a) „ Men vindt in dè boffchen een dier op vier voeten, *t welk de Negers quegelo nos-„ men: het is van den hals tot aan 't einde van den ftaart bedekt met fchulpen, ten naaften-, tby als de bladen der artichokken gemaakt, maar wat fpitfer, vry dik en fterk genoeg om,, dit dier te befchermen tegen de klauwen en tanden van de dieren, die het aantaften : de„ tygers en ds luipaarden maaken 'er geduurig jagt op, en hebben geene moeite om het te„ agterhaalen, omdat het op verre na zo fehielyk niet loopt als deze dieren; het vlugt even-„ wel, maar gelyk het ras ingehaald is, en zyn bek en nagels flegts eene zwakke verweering,, zouden zyn tegen dieren, die verfchriklyke tanden, en fterke zo wel als fcherpe klauwen,,. hebben , zo heeft de natuur het geleerd zig als een bal te famen te rollen, en den ftaart onder„ den buik te flaan in welken ftaat hy allerwegen niet dan de punten zyner fchulpen aan-„ biedt: de tygev en de luipaard mogen hem zagtelyk met hunne klauwen wenden en keeren,„ zy fteeken zig, zodra zy dat wat fterker willen doen, en zyn genoodzaakt hem in ruft tc„ laaten: de Negers flaan hem met ftokken dood, villen hem, verkoopen de huid aan de„ Blanken, en eeten zyn vleefch: zy zeggen, dat het wit en lekker is: zyn kop en muil, wel-„ ke men uit de afbeelding voor het hoofd en den bek van een endvogel neemen zoude, be-M fluit eene ongemeen laDge tong, van een olyagtig en kleverig vogt doordtongen; hy zoeUt

V A N D E N P A N G O L I N E N D E N P H A T A G I N .I 3 tker en gezond vinden; zy bedienen zig van de fchulpen tot verfcheiden kleinegebruiken: voor het overige hebben de pangolin en de phatagin niets datonzen af keer verwekt dan hunne figuur; zy zyn zagtaartig, onfchuldig, endoen geen kwaad : zy voeden zig niet dan met «netten; zy loopen langzaamen kunnen den menfch niet ontkomen dan door zig te verbergen in gaten vanrotfen ofin holen, welken zy zig graven, en waarin zy haare jongen werpen;het zyn twee ongemeene foorten, weinig talryk, vry nutteloos en welkerzonderlinge geilalte alleen fchynt te dienen om den SSSlmaaken van de afbeelding der viervoetige tot die der kruipende dierenf" f?, m «£ e i nn ?1 en en > de W f gen d e z e r i n f e k t e nJ°P ; h ? fteekt z y" tong Ük, en brengt ze in het., gat, of legt haar plat neder; deze gekorvenen worden door den reuk dérwaards gelokt enfeS N r | d T h - £C °l Y V 0 £ C o p v a f t e n z o d r a h e t d i e r bemT£erkt, dat zvn tong wel met" Sb? d fl D f' haa J C h y dl'? t e r u s e n flikt h a a r d 0 0 r : v'°° r overige is het niet„ kwaad, en taft niemand aan; het zoekt flegts te leeven, en zo het mieren heeft is het„ vergenoegd en houdt goede der; de grootfte, welken men van deze foort gezien heeft hadrfess^s£ ï S. viw heeft ' daaraiedeR 2

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161: ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope
 • Page 162 and 163: 93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 165: _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3
 • Page 169 and 170: BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a
 • Page 171 and 172: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 173 and 174: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 175 and 176: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 177 and 178: « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e
 • Page 179 and 180: VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz
 • Page 181 and 182: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 183: iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.
 • Page 188 and 189: IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
• - -t - ~. - 2 aluminium,
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
J U S T S I M P L E LeveLTM – The Missing Link in ... - Archi-Europe
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
• 1 • - Cursiefje
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
k w l t e t b in n a n d r e - Imbema Denso
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
• 1 • - Cursiefje
:--': ~T~ -'--- ~
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...