Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

i6z D E N A T U U R L Y

i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,, ... . , voeten, duimen, lynen,.Lengte van bet geheele lighaam, in eene regte lyn gemeeten van heteinde van den fmoel tot aan het begin van den ftaart . . . . o. 10. 6,Lengte van den kop van het eind van den fmoel tot aan het agterhoofd. . • . . o. 3. o.Omtrek van het einde van den fmoel . . .. . o. 1. 2;.Omtrek van den fmoel onder de oogen gemeeten . . . 0. 3. 2..Omtrek van de opening van den bek . .. ., o. 1. 8.Afftnnd tuffchen de beide neusgaten . . . . o. o. 2.Afftand tuffchen het einde van den fmoel en den voorften hoekvan het oog . • o. r. 9.Afftand tuffchen den agterften hoek en het oor . . . 0.0. io-|-..Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen . . . o. o. 2f;Opening van het oog . . . . • . o. o. i£.Afftand tuffchen de voorfte hoeken der oogen, over de kromte vanhet neusbeen gemeeten . . . . o. r. 4.Dezelfde afftand in eene regte lyn genomen .. . . 0 . 1 . 0 .Lengte der ooren . . . . o. 1. o.Breedte van derzelver bafis over de buitenfte kromte gemeeten. o. o. 10.Afftand tuffchen de beide ooren omlaag gemeeten . . o. o. 3..Omtrek van het lighaam in het midden gemeeten .. . o. 11. o.Lengte van den ftaart . . . o. 9, 8.Deszelfs omtrek aan zyn begin .- . . . . o. 3. 7..Omtrek van de geleeding, der hand . . . o. 1. 5.Omtrek van de nahand . . . o. 1. 4..Lengte, van de geleeding der hand af tot aan het eind der nagelen, o. 1. 8.Breedte ter plaatfe van de hiel . . . 0.0. 10.Omtrek van den agtervoet . . . . . o. 1. 3.Lengte, van de hiel af tot aan het eind der nagelen . . o. 2. 6.Breedte van den voorften voet . . . » o. o. 6.Breedte van den agterften voet .. . .- .• o. o. 9.Lengte van de langfte nagelen . : . o. o.. 7.Derzelver breedte aan de bafis . . • . o. o.. 2.De befchryving der inwendige deelen is naar een jongen cachicame, die inwyngeeft bewaard was, opgemaakt; dit jong was zes duimen twee lynen langvan het eind van den fmoel tot aan den aars; de ftaart was vyf duimen en zevenlynen lang.Het onderft kaakbeen was fmal, rond aan het eind en drie lynen korter danhet bovenft kaakbeen: de fmoel maakte een zeer hellend vlak van voren naaragteren en van boven naar beneden, op hetwelk de openingen der neusgatenzaten: het fchild der fchouderen bedekte den arm tot aan den elleboog enzat aan denzelven vaft; het fchild van het kruis bedekte de dije tot aan deknie en was met dezelve verknogt; de agterpooten waren met hun agterft gedeelteniet van het vel van den onderbuik afgefcheiden, daar waren flegts deenkel en de voet die geheel van hetzelve los waren; de voorarm zat ook metzyn bovenft en voorfte gedeelte aan. het vel van de borft vaft: het beenig bekleedzelzat aan het vel van den hals vaft met het middelft gedeelte van deszelfsvoorften rand, en aan het begin van den ftaart met het middelft gedeeb-

B E S C H R Y V I N G V A N DE TATOUS. 163te van deszelfs agterften rand; al het overige van dat beenig bekleedzel zatniet aan het vel van het dier vaft dan op eenigen afftand onder zyne randen,en deze afftand was van zes lynen op de zyden van den hals: het vooruitfteekendgedeelte der randen van het bekleedzel bedekt den kop van het dierwanneer het zig heeft toegerold; het is my voorgekomen dat in dien ftaat heteind van den bek digt by den aars moeft zyn, de knieën digt by de elleboogen,de voorfte en de agterfte voeten aan de zyden van den fmoel, en deftaart tuffchen de voeten ; het is ten minftcn op die wyze dat de leden vandezen jongen cachicame zig gevleid hebben, wanneer ik hem toeboog, nahem uit den wyngeeft te hebben uitgenomen: het vel van het onderft kaakbeen,van de keel, van den voorarm, van de borft, van den buik en van deagterfte pooten was bezet met knobbeltjes waaruit kleine bosjes hair te voorfchynkwamen; deze knobbeltjes waren aan dwarfche rijen gefchaard op deborft, op den buik en op de pooten; daar zaten ook hairen op de voegenvan alle de ftukken van het beenagtig bekleedzel en aan den binnenften hoekvan het oog; maar ik heb geen voetfpoor van baarden gezien, noch op denjongen tatou noch op anderen die ouder zyn : tuffchen de knobbeltjes van hetvel heb ik 'er twee op den buik onderfcheiden die kleiner, gladder en zwarterwaren dan de anderen, en die miffchien tepels waren; zy zaten op vierlynen afftands van eikanderen, en op den afftand van eenen duim van deklink af.By de opening van den onderbuik vond ik de maag in de linker-en de leverbyna geheel in de regterzyde liggen: daar was geen blindedarm voor handen: dat gedeelte van de darmbuis, dat voor kronkeldarm verftrekte, maakteeen boog van een cirkel in de regterzyde.De maag hadt eenen grooten blindenzak; derzelver middelft gedeelte wasook zeer wyd, maar het regter gedeelte hadt naar evenredigheid veel mindermiddellyns, en maakte geenen hoek op zyne kleine kromte gelyk de maagvan de meefte viervoetige dieren; dit regter gedeelte van de maag van dencachicame was vaft, en fcheen uit zeer dikke vliezen zamengefteld te zyn, wanneermen hetzelve met de vingeren kneep: na deze maag geopend te hebbenheb ik gevonden dat de wanden van het regter gedeelte in de daad veel dikkeren minder doorfchynend waren dan die van het middelfte en van het linkergedeelte, en hetgeen nog meer dikte en vaftheid aan het regter gedeeltegaf was, dat het inwendig eenige plooijen hadt gelyk aan die van de lebbe derherkaauwende dieren, en van de maag van den beer, van den leeuw, vandenpanther, enz: zy ftrekten zig uit van den flokdarm tot aan den portierzywaren omtrent het derde gedeelte van eene lyn breed.De darmbuis geleek zeer veel naar die van den miereneeter, behalven deaanhangzels die aan die van den cachicame ontbraken. Deze darmbuis wasdrie voeten vyf duimen lang van den portier tot aan den aars; het eerfte gedeeltehadt weinig middellyns ter lengte van omtrent drie voeten; het maakteboezemagtigheden uitfteekzels en vemaauwingen op kleine afftanden van elkanderen; het hadt flegts zes lynen omtreks op de dikfte plaatfén en de mid-X 2.

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux
H I G H L I G H T S - Glashart Media
e L e k t r o V I E W - Hoppenbrouwers
O T M A N B A K K A L - frits
S a m S U N G S m a r T L I V I N G S A M S U N G S M A R T L I V I N G
Page 1 PM-720 Digital TENSJEMS L ...H U M N D Tl C U Dn T S N ...
't Getrouwe Maldeghem van 23 Juni 1907 - Gemeente Maldegem
I n f o rm a t i eb l a d v a n de B r us s e l s e H a a rd - Foyer Bruxellois
BEDEK M M M e e wij Ie LENDELEDE tel eerste W L I I P E E S T m ...
V A K B L A D 4 - Tropenbos International
ABC book – van bestelling tot levering - Kemppi