Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

230 DE NATUURLYKE

230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven duim lang; hy was een weinig geboogen naar den omgeboogendarm(C) toe; deszelfs einde was een weinig dikker dan het begin: het gedeelteCD) van de darmbuis, dat zig van den blindendarm tot aan den aars uitftrekte,was zeer kort; dezelve was flegts eenen duim agt lynen lang terwyl de dunnedarmen flegts agt duimen en een halven lang waren van den portier af totaan den aars: dus bedroeg de lengte van de geheele darmbuis, den blindendarmniet mede gerekend, tien duimen en twee lynen: de vliezen der darmenhadden flegts zeer weinig dikte.De lever beftont uit vier kwabben; de twee grootften waren de eene terregterzyde en de andere in het midden geplaatft, en de beide anderen ter regterzyde, de eene naar voren en de andere naar agteren; de agterfte was dekleinfte van allen, en omvatte het voorfte gedeelte der regter nier; de middelftekwab was in twee ongelyke deelen verdeeld door eene kleine uitranding,in welke het galblaasje geplaatft lag; het kleine ftuk lag aan de regterzyde ;de fchoorband zat aan de voorfte zyde van het dikfte ftuk vaft.De milt (Pl. HV\ fis,. 4) hadt drie takken van ongelyke lengte; de langftetak (A) ftrekte zig fchuinfch naar voren ter zyde van de maag heen, gelyk demilt van andere dieren met gevingerde voeten; de kortfte tak (B) was metden langen tak in een regte lyn naar agteren gerigt; die tak (C) die eenemiddelbaare lengte hadt,ftrekte zig van de linker-naar de regterzyde fchuinfchvan om hoog naar om laag, en van agteren naar voren uit.De regter nier zat zo veel meer naar voren dan de linker als haare geheelelengte bedroeg.De regter long beftont uit vier kwabben op dezelfde wyze gefchaard als byde meefte dieren; de middelfte kwab was byna even groot als de voorfte ende agterfte, maar zy fcheidde dezelve niet ten vollen van malkanderen af,want zy waren aan hunnen wortel vereenigd; daar zat flegts eene enkeldekwab aan de linker long.De mond van de voorhuid zat tegen den onderkant van den aars aan geplaatft, zodat het roedehoofdje onder den regtendarm zat: het roedehoofdjehadt meer lengte dan de roede, en beftont uit twee rolronde takken, die naaragteren gerigt, en beiden naaft malkanderen tegen den regtendarm aan geplaatft,waren; dus ftrekte de roede zig naar voren uit langs de goot welke door defchaam-en zitbeenderen gemaakt wordt: de pisbuis was zeer lang en zeer boezemagtig:daar zaten aan elke zyde drie ronde lighaamen; daar was een fteeltjedat aan den knoop van de pisbuis uitliep; deze ronde lighaamen zyn mytoegefcheenen de zaadblaasjes te zyn: de zaadballen waren byna rond; deafvoerende vaaten hadden weinig lengte; maar alle deze deelen waren mismaakten hard geworden door de werking van den wyngeeft, waarin het dierlangen tyd was bewaard geworden.De mannetjes marmofe, welks afmeetingen in de tafel der uitwendige deelenzyn opgegeeven, hadt het roedehoofdje en de roede buiten den aars ende voorhuid gelyk in den ftaat van oprigting der roede; de pisbuis eindigdeaan de plaats van de vaneenfplyting van het roedehoofdje , maar zy wierdt eenigermaatevervolgd tot aan het eind der beide takken door twee gooten, die

BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.a 3ilangs eiken tak heen liepen, en die eene voTkomene buis maakten wanneerde beide takken tegen eikanderen aan lagen: de zes ronde lighaamen' waarvanreeds gefprooken is, waren gelyk by den anderen marmofe geplaatft maarde pisbuis van dien,welken wy thans befchryven, was door een weeüe uitwasmismaakt. °De klink van de wyfjes marmofe vertoonde zig niet uitwendig • men zagniets dan den aars: op eene lyn afftand van het onderft gedeelte van deszelfsrand zat, op derzelver inwendige wanden, eene fpleet die gelvklynig uitlooptaan dezen rand, en anderhalve lyn lang is; deze fpleet was de klink; men zagaan derzelver ingang twee kleine verhevenheden die door de takken van denkittelaar gemaakt worden, zo veel ik zulks hebbe kunnen nagaan in een onderwerpdat zo klein was; daar liepen rimpels in de lengte van de takken vanden kittelaar af tot aan de opening van de pisbuis, die op vier lynen afftandsvan den ingang der klink af geplaatft waren: op deze plaats maakte dezelcheede twee buizen van verlenging, gelyk by het wvfje van den farigue,maar derzelver openingen waren niet zeer duidelyk, en "ik heb dezelven nietkunnen vinden dan door middel van een ftilet; in ingewanden, die zo kleinzo teder, en daarenboven aangedaan zyn door de werking van den wyngeeft,kan een ftilet ligtelyk doorbooren in plaats van uitzetten; ik geloof evenweldat de opening der buizen, waarvan wy hier fpreeken, indedaad beftonden endat dezelve met aan de lugt wederftaan hadden, welke ik door middel vaneen pypje had getragt m te brengen, dan ter ooizaak van den hoek, welken debuis maakt, door zig naar buiten te krommen gelyk by den farigue want debuizen van verlenging maaken een ovaal gelyk by dat dier, en vereenigenzig by den hals der lyfmoeder m een gemeene buis, die z^g langs de pisbuisuitftrekt en in een mondje eindigt, dat boven dat van de pisbuis geplaatft zit;de buis van vereemgmg was naar evenredigheid breeder by den marmofe danby den farigue: fchoon met de omzigtigfte naauwkeurigheid zoekende,ben ikgeen voetfpoor van middelfchot gewaar geworden dat in de lengte loopt nochin deze buis, noch ter plaats alwaar de beide kromme buizen zig by denhals der blaas vereenigen; maar ik heb den naad gezien die- op het punt vanvereemgmg der beide buizen zit: daar liepen ook plooijen in de lengte lan*shet kromme gedeelte van deze buizen, ten naaftenby in eens zo grooten getaleals by den farigue: de hoornen der lyfmoeder, de trompetten en de eyerneftender marmofe, zyn my voorgekomen naar die zelfde deelen by den farfguebefchouwd, te gelyken, ook ben ik geen middelfchot («) gewaar m-worden, noch in de trompetten noch in het kromme gedeelte der buizen vanverlenging der fcheede.Het geraamte (Pl. LIP, fig. 4) van de marmofe heeft zeer veel overeenkomftmet dat van den farigue; de marmofe ondertuffchen heeft een breederbekkeneel, den fmoel een weinig korter, de kroonswvze uitfteekzels van hetonderft kaakbeen mmder breed, en de oogputten veel grooter; de boogenJdddfifcK^ V° M *b e f c h i y v i a g v a H d v n f a i i8 u e 'i n w e , k emelding gemaakt is van deze

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355: ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'
 • Page 360 and 361: 23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk
 • Page 362 and 363: 2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D
 • Page 364 and 365: a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 367 and 368: *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL
 • Page 369 and 370: BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S
 • Page 371: 'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .
 • Page 375 and 376: BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2
 • Page 377 and 378: BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3
 • Page 379 and 380: BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de
 • Page 381: LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.
 • Page 384 and 385: yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
Oplossingen voor i f ti t h l i
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S
• 1 • - Cursiefje
k w l t e t b in n a n d r e - Imbema Denso
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
Page 1 en Power Party Alpen Power Party 'A G.G. Anderso L- ¿Band ...
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
B L U E P O R T A LT E A 1 0 ... - Altea Hills