Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

154 DE NATUURLYKE

154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mofaïc; het huidje, of het dunne vel, waarmede de fchaal uitwendig isbekleed, is een doorfchynend vel, dat de vertooning maakt van een vernis,over het geheele lighaam van het dier geftreeken; dit vel vertoont het verhevene, het reliëf, van het mofaïc of opgelegd werk veel fterker, en hetzelvekrygt eene verfchillende gedaante, wanneer dat vel is weggenomen: voorhet overige is deze beenagtige fchaal niet dan een omflag, onafhankelyk vanhet maakzel en de andere inwendige deelen des lighaams van het dier, welksbeenderen en andere famenfteliende deelen ineen gezet en geledigd zyn, zoals die van alle andere viervoetige dieren.De tatous zyn in 't algemeen onfchuldige dieren, en die geen kwaad doen,ten zy men hen in de ruinen laat komen, alwaar zy de meloenen, de aardappelen, en andere gewaffen of wortels opeeten. Schoon uit de heete geweftenvan Amerika herkomftig, kunnen zy in de gemaatigde landen leeven; ik heber, eenige jaaren geleeden, een in Languedok gezien, welken men in huisvoedde, en die overal ging zonder iets aan te taften; zy gaan met eenigedrift, maar zy kunnen, om zo te fpreeken, noch ipringen, noch loopen,noch op de boomen klauteren, zodat zy door de vlugt niet wel ontkomenkunnen aan hunne vervolgeren; hunne eenigfte toevlugt is zich in hun hol teverbergen, of, zo zy daar al te verre af zyn, te poogen zig een ander temaaken, voordat zy agterhaald worden; zy hebben daar flegts eenige oogenbükkentoe noodig, want de mollen graven den grond niet ichielyker opdan de.tatous; men vat hen zomtyds by den ftaart, voordat zy daar geheelin gedrongen zyn, en dan doen zy zulk een wederftand (ZO, dat men denftaart breekt, zonder het lighaam te kunnen uithaalen; om hen niet te verminken, moet men het hol van voren openen en dan vat men hen , zonder datzy eenigen wederftand kunnen doen; zodra men hen heeft fluiten zy zig toteen bal, en om hen te noodzaaken zig uit te ftrekken, brengt men hen by't vuur; hunne fchaal, fchoon hard en ftyf, is egter zo gevoelig, dat hetdier, zodra men dezelve wat fterk met den vinger aanraakt, daar eene aandoeningvan heeft, leevendig genoeg om zig geheel toe te trekken : wanneerzy in diepe holen zyn, doet men 'er hen uitkomen met daar rook of water inte brengen; men wil, dat zy meer dan een derde van 't jaar in hunne holenblyven zonder daar uit te komen (Q, het geen men met meer zekerheid kanaanneemen is, dat zy daar niet dan des nachts uitgaan om hun voedzel te zoeken; men jaagt den tatou met kleine honden (k), die hem welhaaft agterhaalen;hy wagt zelfs niet tot dat zy digt by hem zyn om te blyven ftaan en(b) „ De meefte cachicamos achten zig veilig te zyn, zodra zy hun hoofd en een gedeelte„ van hun lighaan in hunne holen hebben kunnen fteeken; en inderdaad zy hebben niets te-„ vreezen ten zy men zig, om hen daar uit te krygen, van het middel bediene, dat ik mei-,, den zal: de Indiaan komt en vat het dier by den ftaart, die zeer lang is; de armadillo zet,, zyne fchtibben op, en fluit die zo vaft tegen de wanden van zyn hol, dat de indiaan hem,, eer dsn fta

V A N D E T A T O U S .zig in de rondte faam te trekken; in dezen ftaat neemt men hem op en voerthem weg; zo hy zig op.den kant eener fteilte bevindt, ontkomt hy aan dehonden en de jagers; hy fluit zig, laat zig vallen, en rolt, gelyk een bal,zonder zyn fchaal te breeken, of daar eenig ongemak van te voelen (7).Deze dieren zyn vet, gevoed, en zeer vrugtbaar; het mannetje toont, inde uitwendige deelen, groote vermogens voor de voortteeling, het wyf jebrengt, zegt men, yder maand vier jongen voort (m), ook is de foort zeertalryk, en dewyl zy goed voor fpyze zyn jaagt men hen op allerhande wyzen;men vangt hen ligtelyk met flrikken, welken men fpant aan den kantder wateren, en in andere vogtige en warme plaatfén, daar zy zig by voorkeuronthouden; zy begeeven zig niet verre van hunne holen, die zeer diepzyn, en welken zy tragten te winnen, zodra zy overvallen worden: men wildat zy de beet der ratelflangen («) niet vreezen, fchoon dezelve zo gevaarlykis als die van de adderflang; men zegt, dat zy in vrede met deze kruipendedieren leeven, en dat men dezelve dikwils in hunne holen vindt. 'DeWilden gebruiken de fchaal der tatous tot verfcheidene einden; zy fchilderendezelve met veelerhande kleuren; en maaken 'er korftjes, doozen, en anderekleine ligte en lievige kiftjes van. MONARD , XIMENES , en verfcheiden anderena hen, hebben verwonderlyke medicinaale eigenfchappen aan verfchillendedeelen dezer dieren toegefchreeven; zy hebben verzekerd, dat de fchaal totpoeder gettampt, en inwendig gebruik, zelfs in eene kleine hoeveelheid, eenfterk zweetmiddel is; dat het heupbeen, ook geftampt, van de venusziektegeneeft; dat het eerfte beentje van den ftaart, op het oor gelegd, de doovendoet hooren, enz: wy flaan geen geloof aan alle die ongewoone eigenfchappen; de fchaal en de beenderen der tatous zyn van dezelfde natuur als debeenderen van andere dieren: zulke wonderbaare uitwerkzels worden nooitvoortgebragt dan door ingebeelde kragten.BTFOEGZEL TOT DE HISTORIE fAN DE TATOUSrf de SCHILDVARKE NS.Wy hebben op de PL XLH. van dit Deel de afbeelding gegeeven van 'tvel van een encoubert of tatou met zes beweegbaare gordels; wy konden hetgeheele dier toen nog niet bekomen,wy hebben het federt gekreegen, enwygeeven 'er de afbeelding van op PL XLH*. naar 't leeven geteekend doorden Hr. DE SEVE, die my terzelfder tyd de volgende befchryving ter handgefteld heeft.De mannetjes encoubert is veertien duim lang zonder den ftaart, het dieris vry gelyk aan de befchryving, welke in de Natuurlyke Hiflorie daar vangegeeven wordt; het is evenwel dienftig aan te merken, dat in die befchryvinggezegd wordt, dat het fchild der fchouderen beftaat uit vyf gordels, ofevenwydige rijen van kleine vylhoekige ftukken, met een eyrond in elk; ik(0 HERNANDES, Hifi. Mexic. pag. 314.(JS) Hiftoire naturelle de ïOrénoque, par GUMILLA, pag. 225.00 NjEiiEMBERG, Hift. natur. Peregr._pag. 159.V 2155

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
Oplossingen voor i f ti t h l i
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S
• 1 • - Cursiefje
k w l t e t b in n a n d r e - Imbema Denso
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
Page 1 en Power Party Alpen Power Party 'A G.G. Anderso L- ¿Band ...
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
B L U E P O R T A LT E A 1 0 ... - Altea Hills