Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

soS DE N A T U U R L Y K

soS DE N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,zte gemaklyk lieten behandelen: zy eeten vifch, vleefch, gebraden of rauw,brood bifchuit, enz: zy zyn geduurig bezig met malkanderen te likken; zymaaken hetzelfde geknor of gefpin als de katten, als men haar behandelt.Ik heb niet bemerkt, zegt hy, dat zy eenige kwaade lugt hebben; daarzvn grooter en kleiner lborten (0: zy draagen eveneens haare jongen in eenzak onder den buik, en deze jongen verlaaten nooit de mam, zelfs met terwvlzv flaapen, de honden dooden haar maar eeten haar niet: zy hebben eengeknor dat men niet zeer ver kan hooren; men temt ze ligtelyk; zy zoekenin de hoenderhokken in te dringen, alwaar zy het gevogelte eeten; maar hunvleefch, is niet goed ter fpvze; in zommige foorten is het zelfs van een onverdraagelykenreuk, en het dier wordt door de bewooners van Kayenne Hinkendgenaamd.Men moet deze ftinkende farigues van den Hr. DE LA BORDE met verwarrenmet de eigenlyke ftinkdieren of mouffettes, die eene foort van dieren zynvan dezen zeer verfchillende. .De Hr VOSMAER , Direfteur van het Kabinet der Natuurlyke Hiftorie vanzvne Doorlugtige Hoogheid den Heer Prins van Oranje, heeft in zyne befchryvingvan een vliegenden eekhoorn, pag. 6. (Amft. 1767.) eene note geplaatft, waarin hy het volgende zegt. , ,c,De Coescoes, is de Oottindifche bofch-of beursrot; de philander van SEBA ; dedidelphis van LINN^EUS , wiens beftaan of geboorteplaats in Uoftindie te zyn, degeleerde BUFFON in zyn X Deel, pag. 194 enz. zo volftrekt tegenipreekt, dezelvealleen aan de Nieuwe Wereld als eigen ftellende : wy kunnen egter dezenberoemden Natuuronderzoeker verzekeren, dat VALENTYN en SEBA zeer welgedaan hebben met deze dieren tot Afie zo wel als tot Amerika t' huis tebrengen; ik zelf heb, in den voorgaanden zomer zo wel de mannelyke alsvrouwelyke foort uit Ooft-Indie ontvangen; gelyk mede de geleerde Hr. Dr.SOULOSSER te Amfterdam, aan wien dezelfde foort van een vriend van Amboineis toegezonden; hoewel ik voor my 'er buiten dezen geene meer kenne,en dezelve dus niet zeer gemeen zyn: de grootfte verfcheidenheid tuffchende üoft-en Weft-Indifche vind ik te beftaan in de kleur van het hair, dieby het mannetje der Üoft-Indifche geheel flauw geelagtig wit is, dat van hetwyfje is wat bruiner met een zwarte, of liever bruine, ftreep op den rug: hethoofd van de Ooft-Indifche is korter, doch dat van het mannetje fchynt my watlanger dan dat van 't wyfje; de ooren zyn in deze foort veel korter dan deWeft-Indifche; de befchryving der tweede foort, waarvan VALENTYN ookfpreekt, is te duifter om met eenige zekerheid op te kunnen doorgaan.Ik twyfel niet of de Hr VOSMAER heeft, uit de Ooft-Indiën, mannetjes enwyfjes dieren onder den naam van coescoes gekreegen, maar de verfchillen,welken hy zelf tuffchen deze coescoes en de farigues aanwyft, fchynen ieedste toonen, dat het geene dieren van dezelfde foort zyn: ik erken egter, datde(s) Men heeft my onlangs vcor het Kabinet een vel van deze kleine farigues van Kayennejezonderi, 't welk maar drie en een half duim lang was, fchoon het dier zyn volkomen groe»hadt; de ftaart was vier en een half duim lang.

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER,ao?de aanmerking van den Hr. VOSMAER. juift is, ten opzigte van 't geen ik gezegdheb, dat de drie philanders van SEBA een en hetzelfde dier waren, terwylinderdaad de derde, dat is die van de XXXIX Plaat van SEBA een verfchillenddier is en 't welk wezendlyk op de Philippynfche eilanden gevondenwordt, en miifchien op eenige andere plaatfén der Ooft-Indiën, alwaar het bekendis onder den naam van coescoes, of cuscus, of cu/os; ik heb 'er, in dereis van CHRISTOFFEE BACHEWITZ de volgende melding van gevonden.Daar zyn op 't eiland Lethy cuscus of cufos, welker vleefch ten naaftenbyden fmaak heeft van konynen vleefch: dit dier gelykt in kleur veel naar een marmot,of bergrot; de oogen zyn klein, rond, en fchitterende, de pootenkort, en de ftaart, die lang is, heeft geen hair; dit dier fpringt van den eenenboom op den anderen als een eekhoorn, en dan gebruikt het zyn ftaartals een haak, waar mede het zig aan de takken hangt om te gemakkelyker devrugten te eeten; bet verfpreidt een onaangenaamen reuk, naar de lugt vaneen vos gelykende; het heeft onder den buik een zak, waar in het zyn jongendraagt, die daar uitkomen, en weder intrekken, door eene opening onderden ftaart van het dier: de ouden fpringen van den eenen boom op denanderen draagende hunne jongen in den zak (t).Het blykt in het kenmerk van den zak onder den buik en van den vattendenftaart, dat deze cuscus of cufos der Ooft-Indiën inderdaad een dier van hetzelfdegeflagt is als de philanders van Amerika, maar dat bewyft niet, dat zyvan dezelfde foort zyn met een derzelver van de Nieuwe Wereld, het zoudealthans het eenig voorbeeld zyn van dergelyke eene zelfheid: zo de Hr. VOS­MAER de afbeeldingen dezer coescoes in prent hadt vertoond, gelyk hy in dentext zegt dat hy doet, zou men beter in ftaat zyn te oordeelen: zo wel wegensde overeenkomften als wegens de ftrydigheden, der coescoes van Afiamet de farigues of phjlanders van Amerika; en ik bïyf fteeds van hetzelfdegevoelen, dat die van de Oude Wereld niet in de nieuwe, of die van de nieuweniet in de oude, zullen gevonden worden, ten zy men dezelve uit de eenenaar de andere mogt overgebragt hebben: ik wys den Leezer naar 't geen ikdaar van in dit X Deel gezegd heb.Ik wil met dit alles egter niet beweeren, dat het volftrekt gefprooken ofzelfs volgens eene wysgeerige befchouwing der zaake, niet mogelyk zou zyn,dat 'er in de Zuidelyke deelen der beide Werelden niet eenige dieren gevondenworden, die juift van dezelfde foort konden zyn: wy hebben elders (v)gezegd, en wy herhaalen het hier, dat dezelfde lugtftreek, dezelfde trap vanwarmte, in de verfchillende ftreeken van onzen Aardbol dezelfde uitwerkzelenmoeten hebben op de bewerktuigde Natuur, en bygevolg dezelfde wezensvoortbrengen, 't zy dieren, 't zy gewaffen, mits dat alle de omftandighedenzo wel als de warmte, in allen opzigte dezelfde zyn; maar het betrefthier niet eene wysgeerige mogelykheid, welke men als minder of meerderwaarfchynelyk kan befchouwen ; het; raakt hier een faclum, een ftuk, dat(t) Voyage de BACHEWITS, Erfurt 1751. pag. 532.(») Supplement a l'Hiftoire Naturelle Vul. II. Part. Hypotb. Stand Mémoirt.X. Deel. D d

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355: ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'
 • Page 358 and 359: 230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d
 • Page 360 and 361: 23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk
 • Page 362 and 363: 2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D
 • Page 364 and 365: a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

:--': ~T~ -'--- ~
l