Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

193 D E N A T U U R L Y

193 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,de zak (g) de waare lyfmoeder is waar in de jongen van den farigue ontvangenworden, MARCGRAVE zegt dat hy 'er een ontleed heeft, en dat hy inwendiggeene andere lyfmoeder gevonden heeft. PISON maakt het nog ergerdan hy, met te zeggen dat hy 'er verfcheiden ontleed heeft (h), en dat hy inwendignooit eene lyfmoeder gevonden heeft, en het is daar dat hy 'er, meteven weinig grond, de verzekering byvoegt, dat dit dier op Amboyna gevondenwordt: men oordeele nu van hoe veel gewigts hier het gezag van MARC­GRAVE, vanPisoN en van VALENTYN zyn moet, en of het redelyk zoude zyngeloof te liaan aan de getuigenhfen van drie menfchen, waarvan de eerfte kwalykgezien heeft, de tweede de dwaalingen van den eerften vergroot, en dederde de beide anderen heeft uitgefchreeven.Ik zoude myne Leezeren gaarne verfchooning vraagen voor de lengte vandeze critique onderzoeking, maar wanneer het 'er op aankomt om de dwaalingenvan anderen op te haaien, kan men niet te naauwkeurig noch te oplettendzyn, zelfs op de minfte kleinigheden.De Hr. BRISSON heeft in zyn Werk over de viervoetige dieren geheel en alaangenomen het geen in dat van SEBA gevonden wordt, hy volgt hem hiernaar de letter, het zy in deszelfs benaamingen, het zy in deszelfs befchryvingen, en hy fchynt zelfs nog verder te gaan dan zyn Schryver, dewyl hy driewezendlyk verfchillende foorten maakt van de drie philanders, Plaat XXXVl,XXXV~III, en XXXIX van SEBA, want zo hy de gedagten van dezen Schryverhadt nagevorfcht, zoude hy herkend hebben,dat hy zyne drie philandersniet voor drie wezendlyk verfchillende foorten van den anderen opgeeft, SE­BA twyfelde niet of een dier der heete lugtftreeken van Amerika moeft ookonder de heete lugtftreeken van Afia gevonden worden, hy benoemde zynedieren met den naam van Oofterfche of Amerikaanfche, naardat zy hem uit heteen of het ander vatte land toekwamen, maar hy geeft zyne drie philandersniet voor drie onderfcheiden en afzonderlyke foorten op, het blykt duidelykdat hy het woord foort niet naar alle geftrengheid gebruikt, wanneer hy blz.61 zegt: „ Deze is de grootfte foort van die dieren, en dat hy 'er byvoegtdit wyfje is volmaakt gelyk (fïmillima) aan de wyfjes der Amerikaanfche philanders, zy is alleenlyk grooter , en zy is op den rug bezet met hairen van'eene donkerer kleur: deze verfchillen zyn, gelyk wy reeds gezegd hebben,flegts verfcheidenheden gelyk men 'er gewoonlyk vindt tuffchen individus vandezelfde foort op verfchillende ouderdommen; en indedaad SEBA heeft nietvoor gehad eene methodieke verdeeling van de dieren te maaken in klafien,geflagten, en foorten, hy heeft alleen de afbeeldingen gegeeven der verfchillendeftukken van zyn Kabinet door nommers onderfcheiden naar dat hyeenige verfchillen zag in de grootte, in de tinten der kleuren, of in de aanwyzingvan het geboorteland der dieren, die zyne verzameling uitmaakren : hetkomt ons daarom voor dat op dit gezag alleen van SEBA de Hr. BRISSON niet(g) Haec burfa ipfe uterus ejl animalis, nam alium non babet, uti ex fe&ione illius comperiiia bac femen concipitur 'Q? catuli formantur. MARCG. Hifi. Brafilienf. pag. 223.(ö) Ex reiteratis borum animalium feüionibus, alium non invenimus uterum pratter baticbitrfam, in qua Jemen concipitur £f catuli formanter, PISON Hift. Nat, Braf, pag. 323.

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER. 199geregtigd was om drie verfchillende foorten van die drie philanders te maaken;te meer dewyl hy zelfs de onderfcheidende kenmerken, die in de afbeeldingenuitgedrukt zyn, niet gebruikt heeft, en dat hy geene melding maakt vanbet verfchil van 'den nagel die aan de duimen der agterfte voeten van de beideeerften gevonden wordt, en die aan den derden ontbreekt: de Hr. BRISSONmoeft dan by zyn nommer 3, dat is te zeggen by zyn philander van Amboina,blz. 289. de geheele naamlyft hebben bygebragt, welke hy by zynen philandernommer 1, blz. 286 gezet heeft, alle de naamen en bynaamen welkehy aanhaalt flegts op zynen philander, nommer 3 paflende, dewyl die degeen is wiens duimen van de agterfte voeten geenen nagel hebben; hy zegtin het algemeen dat aan de vingers der philanders nagels zitten, en hy maakthier omtrent geene uitzondering; ondertuffchen heeft de philander, welken hyin het Kabinet van den Koning gezien heeft, en die onze farigue is, geenennagel aan de duimen der agterfte voeten, en het] fchynt dat die de eenige is,welken hy gezien heeft, dewyl 'er in zyn boek flegts nommer 1 is dat voorgegaanwordt door twee Harretjes: het werk van den Hr. BRISSON , voor hetoverige zeer nuttig, zondigt voornamelyk daarin dat de Naamlyft der foortenveel grooter is in zyn werk dan die van de Natuur.Daar blyft ons nu flegts de Naamlyft van den Hr. LINN/EUS overig, om teonderzoeken; dezelve is ten dezen opzigte minder met fouten dan die der anderen, daarin dat de Schryver eene der drie foorten laat vaaren waarvan wyzo aanftonds fpraaken, en' dat hy de drie dieren van SEBA tot twee brengt;dit is niet alles gedaan te hebben, want men moet dezelve tot één brengen;maar dit is ten minften iets gedaan te hebben; en hy gebruikt daarenbovenhet onderfcheidend kenmerk der agterfte duimen zonder nagelen, hetgeen behalvenTYSON geen der overigen hadt waargenomen; de befchryving welkede Hr. LINN/EUS van den farigue, onder den naam van marfupialis (f), nommer1. didelpbis, enz: gegeeven heeft, is ons voorgekomen redelyk goed envry overeenkomftig met de Natuur te zyn, maar daar heeft onnaauwkemigheidin zyne verdeeling, en dooling in zyne aanwyzingen plaats: deze Schryver,die onder den naam van opoffum, n. 3. pag. 55, een verfchillend diervan zynen marfupialis, n. 1, aanwyft, en die ten dezen opzigte enkeld hetgezag van SEBA aanhaalt, zegt egter dat deze opoffum geenen nagel aan deagterfte duimen heeft, terwyl deze nagel zeer duidelyk is aan de afbeeldingenvan SEBA; hy hadt ons ten minften moeten waarfchuwen dat de tekenaar vanSEBA zig bedroogen heeft; eene andere dwaaling is van de maritacaca van Pisovoor het zelfde dier als de carigueya te hebben aangehaald, terwyl dezebeide dieren in het werk van Piso, fchoon in hetzelfde hoofdftuk geplaatft,evenwel, door Piso zeiven, voor twee verfchillende dieren worden opgegeeven,en dat hy het een na het ander befchryft: maar het geen men voor eenegrootere d waaiing dan de beide eerften moet aanzien is, die van hetzelfde diertwee verfchillende foorten gemaakt te hebben; de marfupialis, n. 1, en deopoffum, n. 3, zyn geene verfchillende dieren; zy hebben beide, volgens(0 LiNNfflus, Syjl. Nat. Edit. X. Holmiae 1758. pag. 54,

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355: ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'
 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
• - -t - ~. - 2 aluminium,
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
• 1 • - Cursiefje
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap