Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

18a D E N A T U U R L Y

18a D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,ken, ook doet men dit dier onophoudelyk den oorlog aan; de jagers hebbenmoeite om het leevendig te vangen, en wanneer men het in zyn hol verrail:,dat men van voren en van agteren ontdekt, verweert het zig en zoekt zelfszig te wreeken door met even veel hardnekkigheid als haaftigheid te byten:deszelfs vel, fchoon met kort en ftug hair bezet, maakt eene tamelyke goedepeltery (e), omdat het op de zyden regelmaatig gevlakt is: deze dieren brengendikwyls, en in grooten getale, jongen voort; de menfchen en de roofdierenvernielen 'er veelen van, en ondertuffchen blyft de foort altyd tennaaftenby even talryk; dezelve is oorfprongelyk en byzonder eigen aan Zuid-Amerika, en wordt nergens in de oude Wereld gevonden.BTFOEGZEL TOT DE NATUURLTKE HISTORIEFAN DEN PACA.Dewyl wy op Pl. XLIII, die hier agter volgt, de afbeelding gegeeven hebbenvan een jongen paca, die nog f de helft van zynen groei niet hadt, enons zedert dien tyd een van deze dieren leevend is toegezonden, die reedsgrooter was dan de geen welken wy befchreeven hebben, heb ik denzelvenin huis doen voeden, en zedert de maand auguftus 1774 tot op dezen dag,zynde den agt-en-twintigften may 1775, heeft hy niet opgehouden van nogzeer veel te groeien; ik heb daarom gemeend hem te moeten doen uittekenenen deszelfs afbeelding (Pl. XLIII*) te geeven, benevens de waarneemingenwelke men gedaan heeft omtrent zyne manieren van leeven: de Hr. TREdigitoslongo; capite inftar noftrorum cuniculorum crajjo; auribus, pilis nudis £? paulum acutis:nares babet amplas; os inferius brevius Juperiori; rimam inftar leporis, non tarnen fijjurd; barbamfelinam, feu leporinam prolixam, £f poft oculos pone aures iterum tales pilos: crura priora paulumbreviora pofterioribus, in pedibus digiti quituor: cauda breviftima ut Aguti; pili corporis fuut urnbraecoloris, breves ad tattum duri: in lateribus autem fecundum longitudinem maculas babetcinereas, in ventre albicat; cibum oblatum pedibus non tenet ut Aguti, fed in terra pofitum devoratinftar fuis, atque ad eundem pene modum grunnit: camem babet eximiam fjf pinguem, ita ut nonbabeat opus lardo quando ajjatur, unde Lujitanis caca real vocatur iltorum venatio. MARCGRAVE,Hift. Brafil. pag. 224. Nota. Dat MARCGRAVE zig bedroe-gen heeft, als hy dit dier flegts viervingers aan iederen voet geeft; het is zeker dat hy 'er vyf aan alle zyne voeten heeft; de duimis flegts veel korter dia de andere vingers, en is niet zigtb3ar dan door den nagel.(e) De pag of pague is een dier van de grootte van eenen kleinen brak-hond, het heeft eenmiflelyken en zeer misvormden kop. deszelfs vleefch heeft ten naaftenby denzelfden ftnaakals kalfsvleefch; en wat deszelfs huid betreft, dewyl dezelve zeer fchoon en met wit, grys enzwart gevlakt is, zoude zy eene zeer ryke peltery uitmaaken. Hiftoire d'un Voyage au Brezil,par DE LERY, pag. 157.Men vindt langs de Maragnon dieren pacs geheeten, die een weinig grooter dan de couatisen geheel rond zyn; zy hebben den kop dik en kort, de ooren zeer klein, den ftaart niet langerdan een pink; de huid is zeer fraai zynde bezet met een zeer kort hair dat overal metwit en zwart gevlakt is. Mij/ion au Maragnon, par le P. CLAUDE D'ABBEVIXLE, Paris 1614.pag. 251-

V A N D E P A C A . 183couRT heeft dezelve naauwkeurig waargenomen, en ik zal hier derzelver uittrekzelplaatfén.Men heeft voor dat dier een klein houten hokje doen maaken, in hetwelkhy zig over dag vry ftil hieldt, vooral wanneer men hem geen gebrek aanvoedzel liet lyden; hy fchynt zelfs zyn verblyf te beminnen, zo lang de dagduurt, want hy begeeft zig daar binnen na gegeeten te hebben; maar zodrade nagt aankomt toont hy de fterke begeerte welke hy heeft om daar uit tekomen, door zig onophoudelyk te beweegen, en de traliën van zyn hok metzyne tanden te verfcheuren, hetwelk hem nooit by den dag overkomt, tenware zulks zy om zyn gevoeg te doen, want hy maakt niet alleen, maarduldt zelfs, met eenige vuiligheden in zyn klein verblyf; hy loopt heen zoverre hy kan om de zynen uit te werpen: hy werpt dikwyls het ftroo weewaarophy ligt, wanneer hetzelve eenigen kwaaden reuk heeft gekreegen, alsom nieuw ftroo te vraagen; hy duwt dat oude ftroo met zynen fmoel 'buitenhet hok, en gaat linnen en papier zoeken in de plaats van hetzelve: zvnhok was met de eenige plaats welke hem fcheen te behaagen, alle duifterehoekjes fcheenen hem te gelyken, hy maakte dikwyls een nieuw leger in kasienwelke hy vondt open ftaan, of wel onder de fournuizen van de fpyskamersof de keuken; maar hy bereidde zig daar eerft een bed, en wannerhy zig eens de moeite gegeeven hadt van zig daar te legeren, konde men hemmet dan met geweld uit deze nieuwe verblyfplaats doen vertrekken • de zindelykheidfchynt zo natuurlyk eigen te zyn aan dit dier, welk een wyf ie wasdat zy, na dat men een groot mannetjes konyn by haar gezet hadt, in dentyd dat zy ntzig was, om derzelver koppeling te beproeven, voor hetzelveeenen afkeer opvattede, op het oogenblik dat het zyne vuiligheden in het hokdeedt dat voor hun beiden gemeen was; voor dien tyd hadt zy het konvnwel genoeg ontvangen om daar iets van te doen hoopen, zy haalde hetzelvezelfs vry duidelyk aan door hetzelve den neus, de ooren en het lighaam telikken; zy het hem zelfs byna al het voedzel over zonder te tragten van daarmede van te hebben: doch zodra de rammelaar het hok befmet hadt, begafzy zig aanftonds naar het diepft van een oude kas, alwaar zy'zig een bedmaakte van papier en linnen, en zy kwam niet weder in haar hok dan toenzy zagTJat het fchoon en van den morsfigen gaft ontruimd was, welken menhaar hadt toegefchikt.De paca gewent zig ligtelyk aan het huiffelyk leven; hy is zagtaartig en ftilzo lang men hem niet zoekt te tergen; hy heeft graag dat men hem vleit enlikt de handen van dezulken die hem ftreelen; hy kent zeer wel de geenen diehem oppaffen , en weet derzelver ftem zeer wel te onderfcheiden: wanneermen hem op den rug klauwt, ftrekt hy zig uit en legt zig op den buikzomtyds zelfs drukt hy zig uit door eenen kleinen fchreeuw van erkentenis,en fchynt te verzoeken dat men aanhoudt: ondertuffchen houdt hyer niet van dat men hem aanvat om hem van de eene plaats naar de anderete brengen, en hy wendt zeer fterke en herhaalde poogingen aan om te0ontfnappen.

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• 1 • - Cursiefje
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
N e w s l e t t e r - Deldo
'Een lang leven met mijn hart' “Har(d)t op weg naar ... - UMC Utrecht
Page 1 ....‚.. r e b 1 e d e t e „u vereniging tot behoud van het Veluws ...
m i l i e u t o e z i c h t jaarverslag 2008 - Provincie Groningen
BELANGSTELLING B L I C K P U N K T - Institut für Umweltplanung
a t e r n o - s c h l a f e n - Möbel Rulfs
• Natuur- eN milieu-educatie • meervoudige iNtelligeNtie • SameN ...
t s e k it m a a k t h e t m o g e l ij k ! - Imbema Groep
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
B A C K T O S C H O O L F U N V R IJH E ID - Bruynzeel
Alblasserdam • Ohmweg 41 - Kooyman Eigen Huis
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
Bio-Circle™ L De voordelen in een oogopslag Een nieuwe ...
BUSTER L ONVERWOESTBAAR EN VEELZIJDIG - Yacht View