Views
8 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Lampa de control

Lampa de control roşie-lipsă apă luminează continuu. Nu este apă în recipientul de abur. S-a declanşat sistemul de protecţie la supraîncălzire. 1. Opriţi aparatul, vezi capitolul Opriţi aparatul. 2. Umpleţi rezervorul de apă. 3. Porniţi aparatul, vezi capitolul Pornirea aparatului. Rezervorul de apă nu este corect introdus sau prezintă depuneri de calcar.. 1. Detaşaţi rezervorul de apă. 2. Clătiţi rezervorul de apă. 3. Introduceţi rezervorul de apă şi apăsaţi-l în jos până se înclichetează. Maneta de aburi nu poate fi apăsată Maneta de aburi este securizată cu dispozitivul de siguranţă pentru copii. • Poziţionaţi înspre înainte dispozitivul de siguranţă pentru copii. Maneta de aburi este deblocată. Timp de încălzire lung Rezervorul de apă are depuneri de calcar. • Rezervor de apă se va decalcifia. Pierdere ridicată de apă Recipientul de abur prezintă depuneri de calcar. • Detartraţi recipientul de abur. Treapta de abur VapoHydro este setată. • Rotiţi selectorul pe domeniul de selecţie al puterii aburului. Fierul de călcat cu abur sub presiune „scuipă“ apă. • Fixaţi regulatorul de temperatură pe treapta • Clătiţi sau detartraţi recipientul de abur al aparatului de curăţat cu abur, vezi capitolul Îndepărtarea depunerilor de calcar din recipientul de abur. După întreruperi ale operaţiei de călcare, din fierul de călcat cu abur sub presiune ies picături de apă După întreruperi de durată mai lungă ale operaţiei de călcare, aburul poate condensa în conducta de abur. • După întreruperi ale operaţiei de călcare, jetul de abur se îndreaptă înspre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform. Date tehnice Conexiune electrică Tensiune V 220-240 Fază ~ 1 Frecvenţă Hz 50 Grad de protecţie IPX4 Clasă de protecţie I Caracteristici de performanţă Capacitate de încălzire W 2200 Capacitate de încălzire fier de călcat W 700 Presiune maximă de operare MPa 0,42 Timp de încălzire Minute 3 Evaporare permanentă g/min 60 Jet maxim de abur g/min 150 Cantitate de abur Vapohydro g/min 250 Cantitate de umplere Rezervor de apă l 1,5 Recipient de abur l 0,5 Dimensiuni şi greutăţi Greutate (fără accesorii) kg 6,0 Lungime mm 439 Lăţime mm 301 Înălţime mm 304 Sub rezerva modificărilor tehnice. Obsah Všeobecné pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Používanie v súlade s účelom . . . . . . . . . . . . . . . 126 Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . 126 Príslušenstvo a náhradné diely . . . . . . . . . . . . . . 126 Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Bezpečnostné zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Popis prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Dôležité pokyny pre použitie . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Použitie príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ošetrovanie a údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Pomoc pri poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Všeobecné pokyny Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Riaďte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené. Uschovajte si oba návody pre možné neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa prístroja. Používanie v súlade s účelom Prístroj používajte výhradne v domácnostiach. Prístroj je určený na čistenie parou a môže sa používať s vhodným príslušenstvom, podľa opisu v tomto návode na obsluhu. Čistiace prostriedky sa nevyžadujú. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Ochrana životného prostredia Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom. Informácie o obsiahnutých látkach (REACH) Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.de/REACH Príslušenstvo a náhradné diely Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com. Rozsah dodávky Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prí- 126 Slovenčina

pade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu. Záruka V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane) Bezpečnostné zariadenia UPOZORNENIE Chýbajúce alebo zmenené bezpečnostné zariadenia Bezpečnostné zariadenia slúžia na vašu ochranu. Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia. Symboly na prístroji (v závislosti od typu prístroja) Nebezpečenstvo popálenia, povrch prístroja sa počas prevádzky zahrieva Nebezpečenstvo obarenia parou Prečítajte si návod na obsluhu Regulátor tlaku Regulátor tlaku počas prevádzky udržiava podľa možnosti konštantný tlak v parnom kotli. Ohrev sa pri dosiahnutí maximálneho prevádzkového tlaku v parnom kotli vypne a znovu sa zapne pri poklese tlaku v parnom kotli v dôsledku odberu pary. Bezpečnostný termostat Bezpečnostný termostat zabraňuje prehriatiu prístroja. Ak v prípade chyby došlo k výpadku regulátora tlaku a termostatu kotla a k prehriatiu prístroja, bezpečnostný termostat vypne prístroj. Za účelom spätného prestavenia bezpečnostného termostatu sa obráťte na príslušný zákaznícky servis KÄRCHER. Termostat kotla Termostat kotla v prípade chyby vypne ohrev, napr. ak v parnom kotli nie je žiadna voda a teplota v ňom stúpa. Hneď ako doplníte vodu je prístroj pripravený na použitie. Servisný uzáver Servisný uzáver uzatvára parný kotol proti vznikajúcemu tlaku. Servisný uzáver je zároveň pretlakovým ventilom. Ak je regulátor tlaku chybný a tlak pary v kotle stúpa, otvorí sa pretlakový ventil a para bude unikať cez servisný uzáver smerom von. Pred opätovným uvedením prístroja do prevádzky sa obráťte na príslušný zákaznícky servis KÄRCHER. Popis prístroja V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne vybavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal). Obrázky sú uvedené na strane s grafikami. Obrázok A 1 Zásuvka prístroja s krytom 2 Nádrž na vodu 3 Držadlo pre nádrž na vodu 4 Prepínač 5 Ovládací panel 6 Indikátor - poloha OFF 7 Indikátor - nedostatok vody (červený) 8 Indikátor - ohrev (zelený) 9 Minimálny stupeň pary 10 Oblasť s voľbami sily pary 11 Maximálny stupeň pary 12 Parný stupeň funkcia Vapohydro 13 Uzatváracia klapka pre priečinok pre príslušenstvo 14 Servisný uzáver 15 Držadlo 16 Držiak príslušenstva 17 Úschova príslušenstva 18 Priestor na úschovu sieťového pripojovacieho kábla 19 Parkovací držiak na podlahovú hubicu 20 Sieťový pripojovací kábel so sieťovou zástrčkou 21 Kolieska (2 kusy) 22 Otočné koliesko 23 Parná pištoľ 24 Parná páka 25 Tlačidlo na odblokovanie 26 Detská poistka 27 Parná hadica 28 Zástrčka pre paru 29 Dýza s bodovým prúdom 30 Kruhová kefka (malá) 31 **/***Power dýza 32 **/***Kruhová kefa (veľká) 33 Ručná hubica 34 Poťah z mikrovlákna na ručnú hubicu 35 Predlžovacie trubice (2 ks) 36 Tlačidlo na odblokovanie 37 Podlahová hubica 38 Spojenie na suchý zips 39 Utierka z mikrovlákna (1 ks) 40 **/***Utierka z mikrovlákna (2 ks) 41 **/***Klzák na koberce 42 Odvápňovací prostriedok 43 */***Naparovacia žehlička Slovenčina 127