Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Merknad Følg

Merknad Følg vaskeanvisningen for vasking av klutene. Ikke bruk skyllemiddel, slik at klutene lett kan plukke opp smuss. 1. Gulvklutene og ovetrekkene må vaskes på maks. 60 °C i vaskemaskinen. Utbedring av feil Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice. ADVARSEL Fare for elektrisk støt og forbrenning Så lange apparatet er koblet til strømnettet eller fremdeles ikke er avkjølt, er det farlig å utbedre feil. Trekk ut strømstøpselet. La apparatet avkjøles. Kontrollampen for vannmangel blinker rødt og det lyder en signaltone Ikke noe vann i tanken. • Fyll vanntanken opp til markeringen "MAX". Kontrollampen for vannmangel lyser rødt Ikke noe vann i dampkjelen. Pumpens overopphetingsvern er utløst. 1. Slå av apparatet, se kapittel Slå av apparatet. 2. Fyll vanntanken. 3. Slå på apparatet, se kapittelet Slå på apparatet. Vanntanken er ikke satt riktig inn eller er forkalket. 1. Ta ut vanntanken. 2. Skyll vanntanken. 3. Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass. Det er ikke mulig å trykke damparmen Damparmen er sikret med barnesikringen. • Still barnesikringen forover. Damparmen er låst opp. Lang oppvarmingstid Dampkjelen er forkalket. • Avkalk dampkjelen. Høyt vannutslipp Dampkjelen er forkalket. • Avkalk dampkjelen. Damptrinn VapoHydro er stilt inn. • Drei valgbryteren til valgområdet dampstyrke. Damptrykk-strykejernet "spytter" vann • Still temperaturregulatoren på trinn . • Skyll ut av dampkjelen til damprenseren eller avkalk den, se kapittelet Avkalke dampkjelen. Etter pause i strykingen kommer det vanndråper ut av damptrykk-strykejernet Ved lengre pauser i strykingen kan det kondenseres damp i dampledningen. • Etter pauser i strykingen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnt ut. Tekniske data Elektrisk tilkobling Spenning V 220–240 Fase ~ 1 Frekvens Hz 50 Kapslingsgrad IPX4 Beskyttelsesklasse I Effektdata Varmeeffekt W 2200 Varmeeffekt strykejern W 700 Maksimalt driftstrykk MPa 0,42 Oppvarmingstid minutter 3 Permanent damping g/min 60 Maksimalt dampstøt g/min 150 Dampmengde VapoHydro g/min 250 Påfyllingsmengde Vanntank l 1,5 Dampkjel l 0,5 Mål og vekt Vekt (uten tilbehør) kg 6,0 Lengde mm 439 Bredde mm 301 Høyde mm 304 Med forbehold om tekniske endringer. Innehåll Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tillbehör och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Leveransens omfattning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Säkerhetsanordningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Maskinbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Viktiga användningshänvisningar. . . . . . . . . . . . . 65 Använding av tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Skötsel och underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Hjälp vid störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Allmän information Läs igenom den här originalbruksanvisningen och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din maskin första gången. Gå till väga enligt den. Förvara båda häftena för framtida bruk eller för senare ägare. Ändamålsenlig användning Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Maskinen är avsedd för rengöring med ånga och kan användas med lämpligt tillbehör enligt denna bruksanvisning. Inga rengöringsmedel behövs. Beakta säkerhetsinformationen. Miljöskydd Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar på ett miljövänligt sätt. Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna. 62 Svenska

Information om ämnen (REACH) Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.de/REACH Tillbehör och reservdelar Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com. Leveransens omfattning Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador. Garanti I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst. (Se baksidan för adress) Säkerhetsanordningar FÖRSIKTIGHET Säkerhetsanordningar som saknas eller har ändrats Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig. Ändra eller förbikoppla aldrig säkerhetsanordningar. Symboler på maskinen (beroende på maskintyp) Risk för brännskador, maskinytan värms upp under drift Skållningsrisk på grund av ånga Läs igenom bruksanvisningen Tryckregulator Tryckregulatorn håller trycket i ångbehållaren så konstant som möjligt under drift. Uppvärmningen kopplas från när det maximala drifttrycket uppnås i ångbehållaren och kopplas till igen vid en trycksänkning i ångbehållaren till följd av ångavvikelse. Säkerhetstermostat Säkerhetstermostaten förhindrar att maskinen överhettas. Om tryckregulatorn och panntermostaten slutar att fungera och maskinen överhettas kopplar säkerhetstermostaten från maskinen. Kontakta den ansvariga kundtjänsten hos KÄRCHER för återställning av säkerhetstermostaten. Panntermostat Panntermostaten kopplar från uppvärmningen vid fel, t.ex. om det inte finns något vatten i ångbehållaren och temperaturen stiger i ångbehållaren. Så snart som du fyller på med vatten är maskinen klar att använda igen. Underhållslock Underhållslocket försluter ångbehållaren mot det tryck som bildas. Underhållslocket är samtidigt en övertyckventil. Om tryckregulatorn är defekt och ett ångtryck uppstår i ångbehållaren öppnas övertrycksventilen och släpper igenom ånga genom underhållslocket. Kontakta den ansvariga kundtjänsten hos KÄRCHER innan du tar maskinen i drift igen. Maskinbeskrivning I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransomfattningen varierar beroende på modell (se förpackning). För bilder, se bildsidorna. Bild A 1 Maskinkontakt med skydd 2 Vattentank 3 Bärhandtag för vattentanken 4 Valkontakt 5 Manöverpanel 6 Visning - FRÅN-läge 7 Visning - vattenbrist (röd) 8 Visning - värme (grön) 9 Min. ångsteg 10 Väljarområde ångsteg 11 Max. ångsteg 12 Ångsteg VapoHydro-funktion 13 Lock för tillbehörsfack 14 Underhållslock 15 Bärhandtag 16 Hållare för tillbehör 17 Tillbehörsförvaring 18 Förvaring för nätkabel 19 Parkeringshållare för golvmunstycke 20 Nätkabel med nätkontakt 21 Löphjul (2 st.) 22 Styrvals 23 Ångpistol 24 Ångspak 25 Upplåsningsknapp 26 Barnlås 27 Ångslang 28 Ångkontakt 29 Punktstrålmunstycke 30 Rundborste (liten) 31 **/***Powermunstycke 32 **/***Rundborste (stor) 33 Handmunstycke 34 Mikrofiberöverdrag handmunstycke 35 Förlängningsrör (2 st.) 36 Upplåsningsknapp Svenska 63