Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

— osnivanju potrebnog broja škola za šumske radnike i organizovanju kurseva

za povišenje kvalifikacija šumskih radnika;

— koncentraciji, gde je to moguće, svih šumarskih škola u istom mestu radi

uštede u sredstvima i bolje korišćenje nastavničkog kadra;

— olakšanju i forsiranju razmene studenata i učenika srednjo-tehničkih škola

za vreme ferijalne prakse;

— proširenju mreže drvno-industriskih škola, a naročito obezbeđenju sredstava

za brže dopunsko osposobljavanje radnika u drvnoj industriji putem proučavanja

kroz razne forme rada;

— jačanju higijensko-tehničke zaštite pri radu u šumi.

8. Pristupiti realizaciji zakona o organizaciji naučnog rađa, kako bi se što pre

naučno-istraživačka služba u šumarstvu i drvnoj industriji stabilizovala i dobila svoj

konačni oblik.

Radi pravilnog funkcionisanja naučno-istraživačke službe u šumarstvu i drvnoj

industriji sastaviti dugoročni plan tema naučnih istraživanja, koji će biti sastavni

deo perspektivnog plana šumarstva i drvne industrije i odobren od nadležnih organa.

Tematikom istraživanja obuhvatiti naročito:

— metode i tehniku rada melioracija šuma i pošumljavanja, osobito pri korišćenju

mehanizacije;

— iznalaženje najpodesnijih egzota kojima bi se obogatile šume;

— ispitivanje prirasta i kartiranje šuma;

— ispitivanje pogodnosti domaćih vrsta topola za podizanje topolika, kao i određivanje

stranih vrsta i klonova koji odgovaraju našim uslovima;

— izrada šumarske terminologije;

— ispitivanje mogućnosti veće primene drveta lišćara, naročito bukve, u industriskoj

preradi;

— ispitivanje u oblasti naučne organizacije rada u šumarstvu i drvnoj industriji.

Za normalan i uspešan rad naučno-istraživačkih ustanova obezbediti stalna i dovoljna

finansiska sredstva.

Servisna služba u naučnim ustanovama ne srne biti u obimu koji bi ometao rad

na naučnim i ključnim privrednim problemima.

9. Naročitu brigu posvetiti rešavanju najvažnijih i najhitnijih ekonomskih pitanja

koja otežavaju, pa i koče napredak u razvoju šumarstva i drvne industrije, a

u tome posebno:

— postepeno i na osnovu sistematskog proučavanja uslova i mogućnosti u okviru

osnovnih proporcija Društvenog plana stvarati režim slobodnijih ekonomskih

odnosa u šumskoj privredi;

— u sistemu fondova za unapređenje šumarstva uvesti strogi režim namenskog

trošenja, bilo planiranim udelom za pojedine namene, bilo određivanjem

jedinstvene namene fondova na pojedinim njihovim stepenima (opština, srez,

republika, federacija);

— podesiti režim finansiranja komunikacija specifičnim uslovima šumarstva;

— obezbediti efikasno funkcionisanje mehanizma finansiranja šumsko-privrednih

organizacija u sistemu samoupravljanja i u komunalnom sistemu, jasnim

određivanjem prava i obaveza opština i srezova u pogledu šumske takse,

troškova redovnog održavanja šuma i ulaganja za unapređenje šumarstva.

10. U organizaciji šumske privrede resiti naročito sledeća pitanja:

— prevođenje osnovnih šumsko-privrednih organizacija na status proizvodnog,

odnosno proizvodno-uslužnog preduzeća, a pri raspodeli ukupnog prihoda

voditi računa o osobenostima šumske proizvodnje;

— objedinjavanje svih delatnosti šumske privrede u jednu privrednu organizaciju

prema konkretnim uslovima u pojedinim područjima;

— postizanje što većeg organizacionog osamostaljenja šumarstva u državnoj

— upravi i udruživanju šumsko-privrednih organizacija;

— organizovanje stalne i potpunije šumarske statistike (seče, pošumljavanja i

melioracija) izradom odgovarajuće metodologije prikupljanja podataka;

— uvođenje sistema društvene evidencije koja bi obezbedila posmatranje šumarstva

kao oblasti;

— evidenciono obuhvatanje svih izvora za podmirenje potrošnje drveta.

295

More magazines by this user
Similar magazines