06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MUOVAILUTUOTTEET<br />

Creall Modelling Sand<br />

Taikaa hiekassa!<br />

- muovailuhiekka sisäkäyttöön<br />

- samettisen pehmeä<br />

- kuivumaton ja kovettumaton<br />

- leikkeihin ja rakenteluihin<br />

- gluteeniton<br />

2500g, tuotenumero: 3202<br />

5000g, tuotenumero: 3201<br />

Creall Therm<br />

Uunissa kovettuva muovailumassa<br />

- helposti työstettävä<br />

- kuumennus 130ºC<br />

- hieno ja kirkkaat värit<br />

- gluteeniton<br />

2000g, tuotenumero: 03018<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!