06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V U O D E N T A K U U*<br />

VÄHEMMÄN HÄVIKKIÄ – ENEMMÄN SÄÄSTÖÄ<br />

31. Kiinteä koostumus, ei paakkuja, riittoisa<br />

2. Paperin, kartongin, valokuvien liimaamiseen<br />

3. Liuotteeton, myrkytön ja vesiliukoinen<br />

4. Valmistusmaa Italia<br />

* Säilyy avaamattomana vähintään 3 vuotta<br />

20g<br />

FiX Stick 20 g<br />

24 kpl/rs<br />

Tuotenumero: AE81<br />

FiX Stick 40 g<br />

12 kpl/rs<br />

Tuotenumero: AE82<br />

40g<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!