06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

100% luonnollista piirtämista ja värittämistä<br />

Soijavahaa ja luonnollisia väripigmenttejä<br />

Vahvat, kirkkaat ja eloisat värit<br />

Crayon Rocks vahaliidut on yhdysvaltalaisten opettajien kehittämä patentoitu<br />

väline oikean kynäotteen oppimiseen. Ainutlaatuinen muotoilu ohjaa lasten<br />

sormet kolmisormiotteeseen, joka opettaa kynäotetta, vahvistaa sormien ja<br />

käden lihaksia sekä kehittää hienomotoriikkaa.<br />

Tuotteella seuraavat hyväksynnät<br />

ASTM D 4236, CE, EN71 ja CPSIA<br />

3,2cm*1,9cm<br />

34<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!