06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Creall Varnish<br />

- turvallinen, vesipohjainen askartelulakka<br />

- suojaa vedeltä, sopii myös ulkokäyttöön<br />

- kuivuu läpinäkyväksi<br />

250 ml kirkas, tuotenumero: 13577<br />

250 ml matta, tuotenumero: 13578<br />

Creall Gesso<br />

- kuivuu mataksi<br />

- heti käyttövalmis<br />

- sopii käytettäväksi öljy-, vesi- ja<br />

akryylivärien kanssa<br />

- ei kellastu<br />

- voidaan laimentaa vedellä<br />

250 ml tuubi, tuotenumero: 13580<br />

Creall Indian Ink<br />

- hieno tussimuste piirtämiseen sekä<br />

kalligrafiaan<br />

- valonkestävä<br />

- kuivuttuaan vedenkestävä<br />

50 ml, tuotenumero:13588<br />

500 ml, tuotenumero: 13589<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!