06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Linopainanta<br />

Creall Lino 250ml<br />

- vesiliukoinen painoväri<br />

- käyttövalmis<br />

- erittäin peittävä<br />

- hitaasti kuivuva mahdollistaa pitkän<br />

työstettävyyden<br />

- värit keskenään sekoitettavissa<br />

01 yellow, tuotenumero: 13501<br />

02 orange, tuotenumero: 13502<br />

03 light red, tuotenumero: 13503<br />

04 dark red, tuotenumero: 13504<br />

05 dark blue, tuotenumero: 13505<br />

06 ultramarine, tuotenumero: 13506<br />

07 green, tuotenumero: 13507<br />

08 brown, tuotenumero: 13508<br />

09 white, tuotenumero: 13509<br />

10 black, tuotenumero: 13510<br />

Linolehtiö 23cm*30cm<br />

- 20 arkkia<br />

Tuotenumero: 6730700<br />

13501-<br />

13510<br />

76 www.apricolor.fi<br />

6730700

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!