06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sisällys<br />

Värikynät<br />

Puuvärit Sivut 6-11<br />

Taiteilijan värikynät Sivut 12-13<br />

Vesiliukoiset värikynät Sivut 14-15<br />

Lyijykynät ja pyyhekumit Sivut 16-19<br />

Huopakynät<br />

Väritystussit Sivut 20-21<br />

Touch Twin Marker kynät Sivut 22-26<br />

Permanentkynät Sivut 27-28<br />

Kuitukärkikynät Sivut 28-30<br />

Piirtoheitin- ja valkotaulukynät Sivut 31-32<br />

Liidut<br />

Väritysliidut Sivut 33-37<br />

Vahaliidut Sivut 38-40<br />

Pastelliliidut Sivut 41-43<br />

Hiilet ja tarvikkeet Sivut 44-45<br />

Vesi- ja peitevärit Sivut 46-50<br />

Akvarellivärit ja -maalausaineet Sivut 51-54<br />

Piirustus- ja kalligrafavärit ja -tarvikkeet Sivut 55-57<br />

Taululiidut ja -sienet Sivut 58<br />

Liimat ja teipit Sivut 59-63<br />

Sakset Sivut 64-65<br />

Tekstiilivärit Sivut 66-67<br />

Pullovärit<br />

Valmispeitevärit Sivut 68-69<br />

Sormivärit Sivut 69<br />

Muut pullovärit Sivut 70-71<br />

Akryylivärit Sivut 72-75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!