06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Maalaa ja koristele tekstiilit!<br />

Playcolor peittävä tekstiiliväripuikko<br />

on erittäin helppo ja siisti.<br />

* Heti käyttövalmis,<br />

erinomainen peittävyys<br />

* Silittämällä konepesunkestävä<br />

(60°C)<br />

Tuotteella on eurooppalainen EN71-<br />

sarjan standardi.<br />

Valmistettu Espanjassa<br />

Playcolor Textil One 12 lajitelma<br />

Tuotenumero: 10461<br />

Playcolor Textil One 6 lajitelma<br />

Tuotenumero: 10401<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!