Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Мени [Display]

Мени [Display] (Приказ) EQ поставки [] Поставки на пребарувач [] Параметри [Display] (Приказ) Ниво на бас на предни звучници [FRT BASS] Ниво на висок тон на предните звучници [FRT TREBLE] Ниво на бас на централен звучник [CNT BASS] Ниво на висок тон на централните звучници [CNT TREBLE] Ниво на бас на звучниците за опкружувачки звук [SUR BASS] Ниво на висок тон на звучниците за опкружувачки звук [SUR TREBLE] Ниво на бас на високите предни звучници [FH BASS] Ниво на висок тон на високите предни звучници [FH TREBLE] Режим за прием на FM станица [FM MODE] Именување на претходно поставени станици [NAME IN] Поставки FRT B. –10 dB до FRT B. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) FRT T. –10 dB до FRT T. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) CNT B. –10dB до CNT B. +10dB (со чекор од 1,0 dB) CNT T. –10 dB до CNT T. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) SUR B. –10 dB до SUR B. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) SUR T. –10 dB до SUR T. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) FH B. –10 dB до FH B. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) FH T. –10 dB до FH T. +10 dB (со чекор од 1,0 dB) STEREO, MONO За детали, погледнете „Именување на претходно поставените станици (Name Input)“ (страница 53). 104 MK

Мени [Display] (Приказ) Аудио поставки [] HDMI Поставки [] Системски поставки [] Параметри [Display] (Приказ) Digital Legato Linear [D.L.L.] Sound Optimizer [OPTIMIZER] Синхронизира аудио со видео излез [A/V SYNC] Напредна автоматска јачина на звукот [AUTO VOL] Избор на јазик за дигитален пренос [DUAL MONO] Компресија на динамички опсег [D. RANGE] Control for HDMI [CTRL: HDMI] Пропуштање [PASS THRU] HDMI Audio out [AUDIO OUT] Subwoofer Level [SW LEVEL] Fast View [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Автоматски режим на подготвеност [AUTO STBY] Приказ на верзијата [VER. x.xxx] h) Поставки D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms до 300 ms (интервал од 10 ms), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF 105 MK Прилагодување поставки