Views
4 months ago

Biologia klasa 8

Spis treści O

Spis treści O podręczniku . ............................... 4 Dział 1. Podstawy dziedziczenia cech 1. Budowa i znaczenie DNA . ...................... 6 2. Rola DNA jako substancji dziedzicznej . ......... 10 3. Chromosomy i geny. Znaczenie mitozy i mejozy w życiu organizmów . ................. 15 4. Zasady dziedziczenia cech . ................... 22 5. Dziedziczenie wybranych cech u człowieka . ..... 29 6. Dziedziczenie grup krwi u człowieka . ........... 33 7. Dziedziczenie płci u człowieka i cech sprzężonych z płcią . ......................... 37 8. Podsumowanie działu ........................ 42 Dział 2. Zmienność genetyczna i ewolucjonizm 9. Przyczyny i skutki mutacji . .................... 50 10. Choroby genetyczne . ........................ 56 11. Źródła wiedzy o ewolucji organizmów .......... 60 12. Dobór naturalny i sztuczny. ................... 68 13. Miejsce człowieka w świecie organizmów ....... 75 14. Podsumowanie działu ........................ 83 Dział 3. Podstawy ekologii 15. Co to jest ekologia i czym się zajmuje? . ......... 90 16. Charakterystyczne cechy populacji . ............ 96 17. Oddziaływania antagonistyczne. Konkurencja. Pasożytnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 18. Drapieżnictwo. Roślinożerność . .............. 110 19. Oddziaływania nieantagonistyczne. Współpraca międzygatunkowa ............... 117 20. Zależności pokarmowe między organizmami . ... 122 21. Podsumowanie działu ....................... 130 Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona 22. Abiotyczne czynniki środowiska . . . . . . . . . . . . . . 138 23. Tolerancja ekologiczna. Skala porostowa . . . . . . . 144 24. Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody . . . 151 25. Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 26. Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 27. Formy ochrony przyrody w Polsce . . . . . . . . . . . . . 169 28. Podsumowanie działu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1 Podstawy dziedziczenia cech Wirusy mogą przenieść geny (DNA) z komórek jednego człowieka do drugiego. U człowieka posiadanie sześciu palców u stóp to cecha recesywna. Chromosom Y zawiera gen SRY, który jest niezbędny do rozwoju jąder.